RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pravna pitanja prijelaza rizika u međunarodnoj prodaji

pip - 12.2002, str. 3
Pravna pitanja rizika ograničena su na utvrđivanje pravila za raspoređivanje ekonomskih posljedica propasti ili oštećenja robe koja je predmetom ispunjenja ugovora o prodaji između prodavatelja i kupca.

Ugovor o ortaštvu - obveze ortaka

pip - 12.2002, str. 8
U našem časopisu Pravo i porezi br. 11/02. započeli smo s obradom materije ugovora o ortaštvu (ortakluku) člankom o obvezama ortaka. U ovom pak, broju nastavljamo s razradom ovog pravnog instituta u dijelu koji uređuje pitanje imovinskih prava ortaka.

O početku tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete

pip - 12.2002, str. 17
Ne plati li štetnik ili neka druga osoba odgovorna za štetu oštećeniku novčanu naknadu (novčanu satisfakciju) za pretrpljenu nematerijalnu štetu, oštećenik će se radi ostvarivanja svoje tražbine novčane naknade za nematerijalnu štetu obratiti nadležnom sudu tužbom radi naknade štete. Uspije li oštećenik kao tužitelj dokazati sve potrebne pretpostavke za nastanak odštetnopravne odgovornosti tuženika za naknadu nematerijalne štete, sud će mu dosuditi novčanu naknadu za nematerijalnu štetu. No, kako oštećeniku kao tužitelju pripada i zatezna kamata na iznos novčane naknade nematerijalne štete, jer novčana naknada nematerijalne štete svakako ima novčani karakter, on redovito ističe i sporedni tužbeni zahtjev čiji je sadržaj obvezivanje tuženika da mu na iznos novčane naknade nematerijalne štete plati zateznu kamatu. Sud će u slučaju dosuđenja tužitelju novčane naknade nematerijalne štete redovito tužitelju primjenom odredbe čl. 277., st. 1. Zakona o obveznim odnosima1 dosuditi i zateznu kamatu. No, kod dosuđivanja zatezne kamate na iznos novčane naknade za nematerijalnu štetu javlja se značajno pitanje - kako odrediti početak tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete, jer ZOO nije posebnom odredbom uredio pitanje tijeka zatezne kamate na novčanu naknadu nematerijalne štete. Na to pitanje sudska praksa i pravna teorija davale su ne uvijek jedinstvene odgovore.

Međunarodni bankarski ugovori o zajmu i kreditu

pip - 12.2002, str. 21
Međunarodni bankarski zajmovi i ugovori koji se u vezi s tim poslovima sklapaju danas su svakodnevna pojava. Kretanju kapitala u današnjem globaliziranom svijetu, gotovo da i nema ograničenja. Sve veći broj država dopušta svojim pravnim, a i fizičkim osobama, uzimanje bankarskih zajmova i u inozemstvu.1 Kapital se danas tako brzo kreće iz jedne države u drugu da to ponekad znači i ozbiljnu opasnost za financijsku stabilnost pojedinih država. O međunarodnim bankarskim zajmovima govorimo kad su zajmodavatelji banke i kad su i zajmodavatelji i zajmoprimatelji iz raznih država. U takvim ugovorima razvili su se osebujni instrumenti osiguranja potraživanja. Mnogi od tih instrumenata imaju porijeklo u engleskom i američkom pravu i stoga su u nas manje poznati. Ugovori o bankarskim zajmovima veoma su različiti, ovisno o veličini zajma, o svrsi zbog koje se zajam daje, o broju banaka koje sudjeluju u nekom zajmu, kao i o specifičnostima pojedinih poslova.2 Međutim, određene sličnosti između takvih ugovora postoje i oni imaju neke zajedničke značajke. U ovom ćemo članku nastojati skrenuti pozornost na neke od zajedničkih značajki tih ugovora.

Postupak pred Ustavnim sudom - što može sadržavati ustavna tužba, a što prijedlog za odgodu ovrhe

pip - 12.2002, str. 30
U nadležnost Ustavnog suda spada prema čl. 128., podst. 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i:
  odlučivanje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrije đena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. Odredbe o tome, pored općih koje sadrži Glava III. "Postupak pred Ustavnim sudom - Opće odredbe"
 • čl. 17. do 34. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, sadržane su i u Glavi V. "Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda" - čl. 62. do 80. Ustavnog zakona.

Temeljne pretpostavke građanskopravne odgovornosti odvjetnika

pip - 12.2002, str. 36
Problem civilnopravne odgovornosti odvjetnika od prvorazredne je važnosti, kako za odvjetničku branšu, tako i za funkcioniranje pravosudnog sustava u cjelini. Osim toga, kako se radi o odgovornosti za štete koje odvjetnici u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti nanesu strankama i trećim osobama, ovo je pitanje ujedno značajan segment općeg instituta građanskopravne odgovornosti za štetu.

Ugovor o zamjeni

pip - 12.2002, str. 45
Ugovor o zamjeni (permutatio) pravni je temelj za stjecanje prava vlasništva, jednako kao i ugovor o kupoprodaji. Razlika između ova dva pravna instituta je u tome što se kod zamjene naknada za određenu stvar ili određeno pravo ne sastoji u novčanoj činidbi, nego u zamjenitom ustupanju drugih određenih stvari ili imovinskih prava.

Zamjena nema ono praktičko značenje koje ima u pravnom prometu ugovor o prodaji, ali se svejedno povremeno javlja potreba korištenja ovog pravnog instituta u prometu materijalnih dobara i imovinskih prava. Naime, u uvjetima reafirmacije privatnog vlasništva u novom pravnom sustavu, te s tim u svezi intenziviranja pravnog prometa, odnosno bržeg razvoja gospodarstva, ugovor o zamjeni nedvojbeno dobiva veće značenje. Osim toga i neki događaji, kao što je to npr. migracija stanovništva uzrokovana ratnim događanjima, uvjetuju potrebu učestalijeg korištenja ugovora o zamjeni nekretnina.

Investicijski fondovi u Hrvatskoj pravnoj i poslovnoj praksi

pip - 12.2002, str. 50
Hrvatska danas kao i većina drugih zemalja u tranziciji ulazi u stadij razvoja i širenja financijskog tržišta. Evidentne su promjene koje zahvaćaju financijsko tržište. Te su promjene rezultirale stvaranjem posebnih financijsko-investicijskih grupa proširenjem poslovne ponude banaka i to na način da sve veće banke u Hrvatskoj i druge financijske institucije šire paletu usluga i nude građanima tvrtkama veći izbor načina ulaganja.

Odnos između banke i deponentovih vjerovnika u području platnog prometa

pip - 12.2002, str. 55
Banka kao organizacija platnog prometa ima značajnu ulogu u ovršnom postupku kada se protiv dužnika kao ovršenika provodi ovrha na njegovim novčanim sredstvima koja ima kod banke.

Kao sudionik u ovršnom postupku banka može povrijediti i interese svojega klijenta, u ovršnom postupku ovršenika, a jednako i interese trećega koji u pravilu nije njezin klijent, kao ovrhovoditelja. Riječ je o odgovornosti banke prema klijentovim (deponentovim) vjerovnicima u položaju ovrhovoditelja.

Donošenje poslovnika vijeća mjesnog odbora jedinica lokalne samouprave

pip - 12.2002, str. 64
U velikom broju jedinica lokalne samouprave provedeni su ili se pripremaju izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, odnosno kotareva. Nakon izbora članova vijeća slijede radnje na konstituiranju vijeća, a nakon toga vijeća su dužna donijeti odgovarajuće opće akte, uključujući i poslovnik o svojem radu.

Nova zakonska rješenja o sadržaju obrasca osobne iskaznice

pip - 12.2002, str. 68
Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski je sabor po hitnom postupku na sjednici 11. listopada donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici koji je stupio na snagu 26. listopada 2002. a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine (Nar. nov., br. 122/02. - dalje: Novela).

Bit izmjena i dopuna odnosi se poglavito na brisanje jedinstvenoga matičnog broja građana (JMBG) i izostavljanje prostora u obrascu osobne iskaznice za podatak o Rh-faktoru, krvnoj grupi i je li osoba donator organa za presađivanje.

Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe

pip - 12.2002, str. 69
Stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (Međunarodni ugovori, br. 9/02.), očituje se konačni prihvat Republike Hrvatske prava i obveza iz Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe. Time je u hrvatski pravni sustav ugrađen pravni akt koji uređuje pravnu materiju što se odnosi na vrednovanje različitih vrsta studija za pristupe na visoka učilišta. Kao multilateralni međunarodni akt ugovornih značajki, ova Konvencija za našu zemlju ima veliko značenje. Njezinom recepcijom počinju se napokon priznavati naše diplome u inozemstvu, što je zbog velike međunarodne akademske mobilnosti od velike vrijednosti.

Primjena propisa o posebnom porezu na ulje za loženje ekstra lako i eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom

pip - 12.2002, str. 74
Zakon o posebnom porezu na naftne derivate (Nar. nov., br. 55/00., 101/00., 27/01. i 107/01. - u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (Nar. nov., br. 63/00. i 119/01.) te Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (Nar. nov., br. 63/00. i 119/01.) propisuju postupak provedbe oporezivanja naftnih derivata što se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj, te izvoze odnosno uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske.

U daljnjem dijelu članka iznijet ćemo važnije relevantne normativne odredbe i odredbe o nadzoru što se odnose na naftne derivate, a to su:

  ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS), te
 • eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom.

Obveze ugovaratelja osiguranja iz ugovora o osiguranju

pip - 12.2002, str. 77
Ugovorom o osiguranju obvezuje se ugovaratelj osiguranja da, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, udružuje određenu svotu u zajednici osiguranja odnosno zajednici rizika (osiguratelj), a zajednica se obvezuje ako se desi događaj koji čini osigurani slučaj, isplatiti osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu odnosno ugovorenu svotu ili učiniti nešto drugo. Prava i obveze osiguratelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju uređene su Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96. i 112/99. - u nastavku: ZOO). Osim toga, opći i posebni uvjeti osiguratelja, polica osiguranja te prilozi polici osiguranja, mogu dodatno definirati i utvrditi obveze ugovaratelja i osiguranika.

Prikaz sa savjetovanja u Novom Vinodolskom - Pravo na pošteno suđenje i razumni rok, te pravo azila

pip - 12.2002, str. 81
U Novom Vinodolskom je od 23. do 25. listopada 2002. održano tradicionalno 8. savjetovanje o aktualnim temama ustavnog sudstva u organizaciji Hrvatskog instituta za ljudska prava iz Novog Vinodolskog, Zaklade Hannsa Seidela, Njemačke zaklade za međunarodnu pomoć, Hrvatskog pravnog centra, Društva diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskog Crvenog križa. Tema tradicionalnog osmog savjetovanja je bila "Pravo na pošteno suđenje i razuman rok" te "Pravo azila", čime je ovogodišnje savjetovanje nastavilo tradiciju bavljenja najaktualnijim temama i problemima iz područja ljudskih prava koje su veoma važne ne samo za sadašnjost nego i za budućnost hrvatskog pravosuđa. Na Savjetovanju su pored brojnih stručnjaka, sudaca i profesora pravnih fakulteta sudjelovali i stipendisti Zaklade "Zlatko Crnić" i drugi vrsni studenti pravnih fakulteta u Hrvatskoj, čime je nastavljena tradicija razmjene iskustava i znanja u svrhu afirmacije zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Državljanstvo Europske unije

pip - 12.2002, str. 83
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Republike Hrvatske 29. listopada 2001. te njegovom ratifikacijom u Hrvatskom saboru 5. prosinca iste godine, Hrvatska se još jednim korakom približila punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Sporazumom se Hrvatska obvezala na postupno usklađivanje zakonodavstva s acquis communautaireom.1 Time je uskla đivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije u određenim područjima prestalo biti dobrovoljno, djelomično i izborno te postalo obvezno, sveobuhvatno, postupno i nepovratno. U Hrvatskoj je proces usklađivanja zakonodavstva započeo dobrovoljnom ocjenom stupnja usklađenosti propisa Republike Hrvatske propisima Europske unije u sklopu Plana integracijskih aktivnosti Republike Hrvatske iz 1999. godine. Ovim činom europsko pravo postaje sve značajnije za pravni poredak Republike Hrvatske. Stoga se svakim danom u Hrvatskoj sve više nameće problem poznavanja europskog prava i institucija koje se u njemu javljaju. Jedna od bitnih institucija za ostvarivanje građanskih, političkih, gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava osoba u Europskoj uniji svakako je i državljanstvo Europske unije.

Vijesti iz Europske unije

pip - 12.2002, str. 89
  Bolja ravnoteža u glasovanju između velikih i malih država
 • Ugovoreno financiranje proširivanja Unije
 • Zemlje kandidatkinje potpisuju 6. okvirni program za istraživanje
 • Zemlje kandidatkinje ne ispunjavaju sve standarde o sigurnosti hrane
 • Odobren program pomoći poljoprivrednom i ruralnom razvoju zemalja kandidatkinja za 2002.
 • Nova smjernica o genetički modificiranim organizmima
 • Četiri članice EU pre Europskim sudom pravde zbog kršenja pravila o priznavanju kvalifikacija

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2002, str. 93
  Obračun PDV-a na primljene predujmove za novoizgrađene nekretnine
 • PDV na naknadu za posebnog nositelja brzojava
 • Kriterij za poduzetnika - obveznika PDV-a koji obavlja poduzetničku djelatnost
 • Naknada za isporuku - izradu projekta, je oporeziva PDV-om
 • Inicijativa Vijeća Udruženja HGK za dopunom st. 2. čl. 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
 • Porezni položaj programa koji se financiraju iz sredstava Vlade SAD-a
 • Porezni položaj usluga obrazovanja odraslih koje obavlja otvoreno učilište prema programu Ministarstva prosvjete i športa
 • Obračun PDV-a na usluge inozemnih poduzetnika - prijenos televizijskog signala
 • PDV i porezno priznati gubitak pri uginuću životinja
 • PDV po stopi od 0% na informatičku opremu za slijepe osobe
 • PDV pri uvozu crkvenih zvona - donacija iz inozemstva
 • PDV - upit Hrvatskog centra za razminiranje
 • Obračun PDV-a temeljem ugovora o kooperaciji i zajedničkoj proizvodnji s poljoprivrednicima
 • Povrat PDV-a 100%-tnom invalidu pri kupnji automobila
 • Obračun PDV-a kod iznajmljivanja vozila renta-car
 • Potvrda Državnog protokola za UNHCR - porezno oslobođenje pri popravku vozila
 • Potvrda o primljenoj donaciji iz inozemstva
 • Prijava u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 12.2002, str. 102
  Utvrđivanje poreza na promet nekretnina
 • Utvrđivanje poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi
 • Utvrđivanje poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude
 • Utvrđivanje poreza na promet nekretnina temeljem sudske presude
 • Isplate naknada inozemnim poreznim obveznicima
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod dodjele stambenog kredita

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 12.2002, str. 105
  Ovjera obrasca - Zahtjeva za umanjenje porezne obveze na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Helenske Republike
 • Ustupanje prava plodouživanja - iskazivanje prihoda

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 12.2002, str. 106
  Obveza plaćanja poreza na tvrtku
 • Utvrđivanje poreza na kuću za odmor
 • Naplata dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina...
 • Porez na cestovna motorna vozila
 • Utvrđivanje tržišne vrijednosti odnosno početne cijene poljoprivrednog zemljišta koja je tržišna cijena na području gdje se zemljište nalazi prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu - uputa
 • Zaključak sa sastanka u svezi s naplatom dospjelih a nenaplaćenih poreza
 • Posebni porez na promet rabljenih motornih vozila - procjena vrijednosti
 • Redoslijed plaćanja
 • Posebni porez na promet osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2002, str. 110
  Izvoz predmeta kućanstva, prethodno puštenih u slobodan promet uz oslobođenje od plaćanja carine primjenom članka 646a. Uredbe za provedbu Carinskog zakona
 • Carinjenje poštanskih pošiljaka
 • Kontrola izvoznih i uvoznih pošiljaka zaštićenih vrsta životinja i bilja temeljem obveze iz CITES Konvencije
 • Privremeni uvoz vozila radi međunarodne prezentacije novog modela Peugeota na carinskom području Republike Hrvatske
 • Rok za ponovni izvoz strojeva i opreme privremeno uvezenih po Aneksu E. Konvencije o privremenom uvozu
 • Privremeni uvoz osobnih predmeta putnika
 • Puštanje u slobodan promet robe privremeno uvezene po Aneksu E. Konvencije o privremenom uvozu
 • Opseg i način korištenja carinskih povlastica doseljenika u Republiku Hrvatsku
 • Korištenja carinskih povlastica doseljenika u Republiku Hrvatsku
 • Oslobođenje od plaćanja carine na osobni automobil temeljem čl. 187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 12.2002, str. 114
  Mora li osoba koja je neprekidno u radnom odnosu u tijelu uprave na računovodstvenim poslovima od 1974. godine, a na istim poslovima i danas radi, pristupiti polaganju državnog stručnog ispita
 • Shodna primjena izbornog Zakona za predstavnička tijela lokalne samouprave na izbor članova vijeća mjesnih odbora
 • Mogućnost oslobađanja od obveze polaganja državnog stručnog ispita osobe koja je od 1977. godine neprekidno u radnom odnosu u raznim tijelima uprave na poslovima na kojima je uvjet srednja stručna sprema odnosno radi na administrativnim poslovima
 • Ostavka gradonačelnika grada
 • Može li se osobi koja je radila u organu uprave, a koja je ispit položila pred komisijom savjeta radne zajednice priznati za položeni državni stručni ispit
 • Primjena odredbi Zakona o naseljima, nadležnost za donošenje odluke o određivanju imena ulica i trgova
 • Izbor zamjenika gradonačelnika

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 12.2002, str. 116
  Zamjena privremeno nenazočnog radnika i zamjena radnika imenovanog za ravnatelja ustanove
 • Dva ovrhovoditelja i ovrha ustegom iz plaće radnika
 • Ugovor o naukovanju i ugovor o povremenom radu redovnog učenika
 • Nesavladive prepreke i prekid zastarijevanja tražbina iz radnog odnosa
 • Ovlasti sindikalnog povjerenika u tijelu državne uprave i u tijelu jedinice lokalne samouprave
 • Nevraćanje radne knjižice radniku po prestanku radnog odnosa
 • Primjena kolektivnog ugovora nazvanog Kolektivni ugovor poslodavca i radnika
 • Ugovor o djelu i prava iz mirovinskog osiguranja
 • Djelatnost pružanja usluga putem upućivanja radnika na rad kod korisnika
 • Uvođenje stimulativnog dijela plaće u sustav plaća

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 12.2002, str. 120
  Stranka u postupku izdavanja lokacijske dozvole
 • Planiranje i izgradnja skloništa
 • Obavljanje poslova stručnog nadzora
 • Izvođenje radova na građenju kanalizacijske mreže grada
 • Ishođenje lokacijske dozvole s pravom gradnje za gradnju pomoćne građevine

Ministarstvo turizma

pip - 12.2002, str. 122
  Atesti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Upit u svezi s poslovanjem stranih putničkih agencija
 • Uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Kemijske WC kabine za ugostiteljske objekte na plažama

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 12.2002, str. 124
  Suglasnost zakona s Ustavom (čl. 129., al. 1. Ustava Republike Hrvatske)
 • Zaštita temeljnih ustavom zajamčenih sloboda i prava (čl. 129., al. 4. Ustava Republike Hrvatske)

Obvezno pravo

pip - 12.2002, str. 126
  Odgovornost za štetu (čl. 154. ZOO-a)
 • Opseg naknade materijalne štete (čl. 189. ZOO-a)
 • Opozivanje darovanja (čl. 947. bivšeg OGZ-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2002, str. 127
  Prijenos dionica koje glase na ime (čl. 227. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 12.2002, str. 127
  Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu (čl. 104. ZR-a)
 • Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)
 • Otpremnina (čl. 118. ZR-a)
 • Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca (čl. 129. ZR-a)

Parnični postupak

pip - 12.2002, str. 128
  Sukob nadležnosti između sudova razne vrste (čl. 23. ZPP-a)
 • Svrsishodna delegacija (čl. 68. ZPP-a)
 • Naknada parničnih troškova - zahtjev (čl. 164. ZPP-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2002, str. 129
  Dioničko društvo - pravo glasa (čl. 291. ZTD-a)

Autorsko pravo

pip - 12.2002, str. 130
  Autorsko moralno pravo (čl. 27. ZAP-a)

Stečajno pravo

pip - 12.2002, str. 130
  Primjena odredaba zakona o parni čnom postupku u stečajnom postupku (čl. 6. SZ-a)
 • Prethodni postupak - mjere osiguranja (čl. 44. SZ-a)

Zakon o računovodstvu

pip - 12.2002, str. 131
  Dokaz o obavljenoj uplati (čl. 2. ZOR-u)

Zakon o porezu na dohodak

pip - 12.2002, str. 131
  Utvrđivanje visine najamnine (čl. 33. ZOPND)
 • Prisilna naplata poreza (čl. 67. ZOPND)

Zakon o porezu na dobit

pip - 12.2002, str. 132
  Knjigovodstvena vrijednost dionica (čl. 4. ZOPND)

Zakon o sudskim pristojbama

pip - 12.2002, str. 132
  Plaćanje sudske pristojbe (čl. 16., st. 1., t. 2. ZOSP)

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 12.2002, str. 133
  Zastara prava na razrez poreza (čl. 23. ZOPNPN)

Zakon o prebivalištu i boravištu građana

pip - 12.2002, str. 133
  Brisanje iz evidencije o prebivalištu (čl. 13., st. 3. ZOPIBG)

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana

pip - 12.2002, str. 134
  Oduzimanje putne isprave (čl. 34., st. 1., t. 2. i čl. 35., st. 1. ZOPI)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 12.2002, str. 134
  Ranije isplaćena naknada (čl. 51., st. 3. ZONIOZVJKV)
 • Naknada - rok za podnošenje zahtjeva (čl. 65., st. 3. i čl. 77. ZONIOZVJKV)

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 12.2002, str. 134
  Uvjeti za obnovu postupka (čl. 249., st. 1., t. 1. ZUP)

Porez na promet proizvoda i usluga

pip - 12.2002, str. 135
  Prisilna dražba zemljišta - Pribavljanje vlasništva nad zemljištem uz naknadu - Jamstvo stjecatelja za porez na promet proizvoda i usluga

Pravo dioničkih društava

pip - 12.2002, str. 135
  Ovlast uprave za povećanje kapitala u novcu i u stvarima s ukidanjem prava prvenstva: zahtjevi za izvje- šćem uprave

Pravo iz ugovora o putovanju

pip - 12.2002, str. 136
  Incentive putovanja u okviru propagandne akcije: izostanak putovanja zbog stečaja organizatora putovanja ili zbog neisporučivanja ulaznica za svjetsko nogometno prvenstvo?

Stečajno pravo

pip - 12.2002, str. 136
  Zgrada pod stečajem sagrađena na tuđem zemljištu

Pravo iz statuta poduzeća

pip - 12.2002, str. 136
  Zajedničko odlučivanje zaposleničkog vijeća kod ugovora o radu na određeno vrijeme

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.2002, str. 137
  Zamke geografske diverzifikacije klijenata
 • Nova ljubljanska banka ništa ne duguje hrvatskim štedišama
 • Svjetska banka u Hrvatskoj u 21 projektu, ukupne vrijednosti 1,065 milijardi dolara
 • Vlada okončava prodaju udjela u PBZ-u
 • HBOR će na inozemnom tržištu ponuditi 100 mil. eura obveznica
 • JP Morgan: Rejting HBOR-a ostaje Baa3 stabilan
 • Kunski krediti bez valutne klauzule
 • Hypo banka će postati Primus banka
 • Neutemeljeni porez
 • Trgovcima će biti zabranjeno isticanje cijena bez PDV-a
 • Red nakon 150 godina
 • Kaos u vlasničkim odnosima
 • Isti suci - predmeta dvostruko više
 • Naše pravosuđe je kripl
 • Za sklone kompromisima
 • Ministrica ukida istragu
 • Raščišćavanje pomorske zakonske zbrke
 • Za cestovne prijevoznike za tranzit kroz Austriju eko bodovi
 • Otvoren novi Plivin istraživački institut
 • Fond menadžeri: Nagodinu ćemo zaraditi od 6 do 10%
 • Kako su fondovi ulagali prikupljeni novac
 • Racionalnije ubiranje doprinosa
 • Za dobivanje kredita gradovima treba i pola godine
 • Strategija razvoja komunalnoga gospodarstva
 • Osnivanje Nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore
 • Poticanje izvoza
 • Robni deficit najveći od ’93.
 • Trgovina jedna od najdinamičnijih grana gospodarstva
 • Što Hrvatska dobiva članstvom?
 • Hrvatska i SRJ u Beogradu će potpisati Ugovor o slobodnoj trgovini
 • Uskoro nove državne agencije
 • Ugrožavaju nas sumnjivi proizvodi s Istoka
 • Multinacionalne tvrtke diktiraju vjete Kraševa izvoza
 • Ministar Jurčić traži 50 menadžera za državne tvrtke
 • Revizija pokazala kaotično stanje državnih deviznih računa
 • Vlada usvojila Zakon o državnim poticajima
 • Više novca za mirovine
 • Ubuduće bez nagađanja
 • Vlada predlaže porez na kasko i viši porez na obvezno automobilsko osiguranje
 • Škola unajmljuje zaštitare za 6700 kuna, a plaćaju ih - roditelji!
 • Virusi na domaćem terenu
 • Država će u povrat poreza ubrojiti 1000 kn mjesečno za kamate na stambeni kredit
 • Država nespremna na ubiranje prihoda
 • Carinarnica prodala zaplijenjenu Vegetu
 • Hrvatska članica Vijeća sigurnosti 2007. godine
 • Hrvatska 5. prosinca potpisuje ulazak u Ceftu
 • Super-Mario priznaje propuste
 • Gubici Deutsche Telekoma u 2002. u visini 28 milijardi eura
 • Le Monde: Air France na vrhu popisa kompanija koje će francuska Vlada uskoro početi prodavati
 • Njemačka uvodi porez na kapitalne dobitke
 • Kriza investicijskog bankarstva
 • Europa iskrenija od Amerike
 • Davidi pobjeđuju Golijate
 • Mala zemlja bogatih ljudi

Odgovori na pitanja

pip - 12.2002, str. 148
  Stečaj banke
 • Ostvarivanje prava glasa na glavnoj skupštini dioničkog društva preko opunomoćenika
 • Stjecanje svojstva zadrugara u štedno-kreditnoj zadruzi
 • Spor iz ugovora o najmu, zakupu i stambenih odnosa
 • Zakon o prekršajima - podzakonski propisi kojima su propisani prekršaji i prekršajne sankcije
 • Ugovor o građenju i zastara
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Pravo na povećanu plaću - kumulacija
 • Položaj dioničara dioničkog društva u stečaju
 • Pitanje prestanka ugovora o najmu otvaranjem stečajnog postupka
 • Suglasnost dioničara kod izmjene statuta dioničkog društva

Pregled novih propisa

pip - 12.2002, str. 152
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)