RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi obvezni doprinosi

pip - 10.2002, str. 3
Kako proizlazi iz najava u dnevnom tisku, Ministarstvo financija Hrvatske ne odustaje od namjere da oživotvori ideju odnosno namjeru da se uvedu neki novi doprinosi iz dohotka. Čini se da ponovni pokušaj inauguriranja propisa kojim bi se uvela obveza plaćanja dodatnih obveznih doprinosa, nešto - ako ne i jako mnogo i značajno - govori o prilično neslavno propalom prvom pokušaju pridobivanja pristalica za izjašnjavanje u prilog tom projektu. Naime, snažna rezerva, zapravo unisoni otpor koji su prema njemu pokazala tijela nadležna za raspravu o rješenjima koja je sadržavao, kao i subjekata na koje bi se odnosio, otvara nekoliko vrlo relevantnih pitanja, ostavlja nerazjašnjenima nemale dvojbe, koje su bile prisutne pri prvom pokušaju prema kojem bi se novi sustav obveznih doprinosa početo primjenjivati već od 1. VII. o. g.

Položaj banke prema novom Zakonu o bankama - poseban osvrt na odnos prema Zakonu o trgovačkim društvima

pip - 10.2002, str. 7
Razlog postojanja posebnog zakona kojim se regulira oblik trgovačkog društva - banka, već je u prošlosti prepoznat kao neophodan. Pripremajući tekst novog Zakona o bankama (Nar. nov., br. 84/02.), predlagatelji su, uz rizik primjedbi o "prevelikom i preširokom" tekstu, nastojali u jednom zakonskom okviru urediti sve elemente potrebne za osnivanje, poslovanje, prestanak i nadzor banke. Na taj način nastojalo se izbjeći eventualne nejasnoće u njegovoj praktičnoj primjeni.

Naknada za oduzetu imovinu u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 10.2002, str. 11
Ustavom Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. ukinuto je društveno vlasništvo i uspostavljen vlasničkopravni sustav koji jamči pravo vlasništva i naslje đivanja. Time je položen ustavni temelj obveze vraćanja imovine koju je tadašnja država oduzela u razdoblju od 15. svibnja 1945. do 25. lipnja 1991. i prenijela u društveno vlasništvo.

Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava

pip - 10.2002, str. 21
Dana 25. srpnja 2002. stupio je na snagu Zakon o preuzimanju dioničkih društava (Nar. nov., br. 84/02., i 87/02.) u daljnjem tekstu: ZPDD) kojim prestaje vrijediti Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava (Nar. nov., br. 124/97. i 57/01.). ZPDD je po opsegu opširniji, a po sadržaju bliži njemačkom Übernahmengesetzu i Smjernicama EU o preuzimanju (1995/0341 COD, odluka 8129/00 od 19. 6. 2000.). Na taj način je i u nas ovaj institut manje-više usuglašen s pravom trgovačkih društava EU i učinjeno je glede legislative više reda u toj materiji.

To je razlogom da smo ovaj članak posvetili novom tekstu ZPDD, kako bismo ga približili čitateljima i potencijalnim preuzimateljima, jer sama procedura ostvarivanja preuzimanja nije sasvim jednostavna.

S druge strane želimo naglasiti da preuzimanjem nisu nužno isključeni ili umanjeni instituti pripajanja i spajanja (fuzije) jer oni i dalje ostaju kao oblik statusnog povezivanja dioničkih i ostalih trgovačkih društava.

Vlastita potrošnja u sustavu njemačkog poreza na dodanu vrijednost (PDV)

pip - 10.2002, str. 27
Vlastita potrošnja može se definirati kao izuzimanje dobara i usluga iz poduzetničke sfere za nepoduzetničke (privatne) potrebe. Oporezivanjem vlastite potrošnje želi se prilikom krajnje potrošnje izjednačiti položaj poduzetnika i ostalih potrošača. Drugim riječima, želi se poništiti odbitak pretporeza koji je poduzetnik ostvario prilikom nabave dobara i usluga u poduzetničke svrhe, a koje on kasnije koristi u nepoduzetničke svrhe. Izuzimanje dobara i usluga koje poduzetnik bez naknade izvrši u nepoduzetničke svrhe ne mora biti isključivo u njegovu korist, već može biti učinjeno i u korist drugih osoba.

Neke osnove i osobitosti poreza na alkohol

pip - 10.2002, str. 32
Zakonom o posebnom porezu na alkohol (Nar. nov., br. 51/94., 141/98., 67/01. i 107/01., u nastavku: Zakon), uređuje se plaćanje posebnoga poreza na alkohol i alkoholna pića što se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske. Obračunani i uplaćeni poseban porez prihod je državnog proračuna.

Pojam "alkohol" u naslovu Zakona označava apsolutni alkohol. Naslov je određen prema poreznoj osnovici te na taj način obuhvaća sve proizvode koji sadrže alkohol a smatraju se alkoholom i alkoholnim pićima u smislu Zakona.

Pravilnik o posebnom porezu na alkohol (Nar. nov., br. 119/01.) uređuje provedbu Zakona. Podrobnije propisuje vođenje evidencije, obveze izvješćivanja nadzornoga tijela putem propisanih obrazaca te tiskanje i uporabu markica u svrhe nadzora nad prometom proizvoda u tuzemstvu i s inozemstvom.

Naplata po osnovi izvoza robe i usluga

pip - 10.2002, str. 39
Izvoz robe i usluga, a osobito njihova naplata bili su u tijeku dugog razdoblja predmetom kontrole i praćenja, a nerijetko i sankcioniranja. Naplata izvoza robe i usluga, odnosno rokovi naplate, način naplate, potrebno i propisano izvješćivanje konstantno je bilo u nadležnosti Narodne banke kako u bivšoj državi, tako i Hrvatske narodne banke u Republici Hrvatskoj.

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

pip - 10.2002, str. 46
Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je objavljen u Nar. nov., br. 32/02. (s ispravcima u Nar. nov., br. 86/02. - nastavno: Zakon) omogućeno je da pored Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (nastavno: Zavod), poslove u svezi sa zapošljavanjem mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe. Na taj način, kao i u većini europskih država, uvodi se konkurencija državnim tijelima na području posredovanja u zapošljavanju.

O dvije tužbe stečajnog prava

pip - 10.2002, str. 48
Stečaj je, uz sudovanja u Haagu, vjerojatno jedna od pravno i politički najraširenijih tema u Hrvatskoj. Stečajevi su izvanredno brojni i realno veoma opterećuju sudove. Prema podatcima - službenoj statistici Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske vidljivo je da sudovi ne uspijevaju riješiti godišnji priljev otvorenih stečaja. Pritom veliki broj stečajeva uslijed aktivnosti koje se u njemu događaju "stvara" nove postupke (mahom parnične), čime se, zapravo, broj predmeta koje sudovi trebaju rješavati multiplicira. Kako je riječ o trgovačkim sudovima koji su stvarno nadležni za provo đenje stečajeva te postupke koji nastanu u svezi sa stečajem, to se taj pritisak novih predmeta zapravo odnosi na one sudove koji su usmjereni upravo k brzom rješavanju trgovačkih (gospodarskih) sporova.

Članak 59.a Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu

pip - 10.2002, str. 53
Promjenama Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav) od 4. studenoga 2000. (unesenom u pročišćeni tekst Ustava) kao i promjenom Ustava od 28. ožujka 2001. izmijenjene su i dopunjene neke odredbe koje se odnose na sastav i nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud). Te promjene Ustava, u odnosu na do tada važeći Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/ 99., u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) sadrže:
  neke izmjene određenih izraza ili sintagmi,
 • promjene u odnosu na postupak,
 • bitne promjene u nadležnosti.
Radi izmjena Ustava trebalo je Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske uskladiti s Ustavom, što je i učinjeno Ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: UZIDUZ), koji je stupio na snagu 15. ožujka 2002. Njime su izmijenjene, ukinute ili dopunjene odnosno unesene nove odredbe u Ustavni zakon. Jednu od dopunjenih odredaba - članak 9.a UZIDUZ-a, odnosno 63. prema pročišćenom tekstu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 49/02.), prikazat ćemo u ovom članku. Uz to, vezanu uz navedenu odredbu, daje se i prikaz ustavnosudske prakse.

Elektronički dokumentarni akreditivi

pip - 10.2002, str. 57
Iako postojeća praksa akreditivnog poslovanja odnedavno poznaje pojedine aspekte elektroničke prezentacije, u bliskoj budućnosti još uvijek nije izvjesna njezina isključiva primjena. Nema nikakve sumnje kako će Dodatak Jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive za elektroničku prezentaciju (eUCP) biti najznačajniji iskorak i pravni okvir postupnog uvođenja compute-based dokumentarnog akreditiva.

U ovom članku razmatraju se relevantne odredbe eUCP-a i postojeće tržišne inicijative na tom području.

Produženo mirovinsko osiguranje

pip - 10.2002, str. 62
Produženo mirovinsko osiguranje propisano je odredbom čl. 17. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01. - u nastavku teksta: ZOMO). Odredbama toga članka omogućuje se osiguranicima da nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja plaćanjem doprinosa dobrovoljno produže mirovinsko osiguranje. Vrijeme provedeno u produženom osiguranju računa se u mirovinski staž kao staž osiguranja. Na taj način omogućen je kontinuitet mirovinskog osiguranja i u slučaju kada osiguraniku prestane obvezno osiguranje.

Propisivanje i prijavljivanje radnog vremena prodavaonica

pip - 10.2002, str. 65
Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo značajan je čimbenik u obavljanju trgovačke djelatnosti, kojem se i prema intenciji zakonodavca izraženoj u Zakonu o trgovini, te u podzakonskim propisima za provedbu ovog Zakona, mora posvetiti odgovarajuća pažnja.

Međutim, u praktičnoj primjeni ovih propisa javljaju se nejasnoće, nepravilnosti i dvojbe na koje ukazuje autor ovog članka.

Privatizacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

pip - 10.2002, str. 70
Poljoprivredno je zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Stoga se poljoprivredno zemljište koristi, zaštićuje i njime raspolaže na način određen zakonom.

Uređujući materiju o poljoprivrednom zemljištu, zakonodavac je nizom zakonskih i podzakonskih normi veliku pozornost posvetio upravo raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Značajke prava Europske unije kao nadnacionalnog prava za države članice i njihove građane

pip - 10.2002, str. 73
Novi europski pravni poredak ima multinacionalno obilježje gledom na način nastanka te na činjenicu da se njegove pravne norme odnose na adresate neovisno o njihovoj državnoj pripadnosti.

Sustav pravnih normi europskog prava određuje postupak putem kojeg institucije Europske unije donose odluke i uređuju svoje međusobne odnose. U obliku uredbi, općih i pojedinačnih odluka, direktiva i preporuka on institucijama pruža sredstvo donošenja pravnih instrumenata obvezujućih za države članice i za njihove građane.

Trgovinski aspekt Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - učinci u svjetlu podataka za prvih šest mjeseci

pip - 10.2002, str. 78
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) otvoren je proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji do punopravnog članstva u toj organizaciji, što znači da će on dugoročno profilirati ne samo gospodarske nego i ukupne društvene odnose u Hrvatskoj. Što se tiče trgovine, SSP znači veliki iskorak u smjeru liberalizacije vanjske trgovine, jer njegov bitan dio čini uspostavljanje zone slobodne trgovine između dviju strana, a EU je tradicionalno najznačajniji trgovački partner Hrvatske s udjelom od oko 55% kako u izvozu tako i u uvozu. Upravo je taj dio SSP-a kojim se uređuju trgovački odnosi u razdoblju uspostavljanja zone slobodne trgovine privremeno stupio na snagu s 1. siječnja 2002., pa je razumljivo da se s velikim interesom očekuju njegovi učinci u prvoj godini primjene. Taj interes proizlazi u prvom redu iz činjenice na koju upućuju i teoretska i praktička iskustva, da uspostavljanje zone slobodne trgovine uvijek pored pozitivnih učinaka dovodi i do negativnih posljedica, pogotovo na kratki rok, a s obzirom na visok udjel Europske unije u vanjskotrgovačkoj razmjeni Hrvatske taj je interes još više naglašen. Ove, pak, učinke valja procjenjivati i u širem kontekstu liberalizacije vanjske trgovine, kojoj je Hrvatska, poput drugih zemalja u tranziciji, pristupila odmah po osamostaljenju. Međutim, za razliku od ostalih tranzicijskih zemalja u Hrvatskoj je proces liberalizacije bio odgođen nekoliko ključnih godina, da bi se unazad godinu-dvije dana maksimalno ubrzao. Dok su ostale tranzicijske zemlje imale vremena da liberalizaciju provedu postupnije, a to znači da je njihovo gospodarstvo imalo više vremena da se tome strukturno prilagodi i na taj način umanji negativne učinke koji mogu kratkoročno nastati u procesu liberalizacije, hrvatsko je gospodarstvo za prilagodbu imalo vrlo malo vremena. K tome, proces liberalizacije u Hrvatskoj tekao je istodobno na globalnom planu - pristupanjem u WTO i na regionalnom planu - sklapanjem ugovora o slobodnoj trgovini s nizom zemalja i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, tako da se učinci ovih procesa zbrajaju.

Vijesti iz Europske unije

pip - 10.2002, str. 82
  Pedeset godina u službi mira i napretka: Istječe Ugovor o Europskoj zajednici za ugljen i čelik (ECSC)
 • Zemlje Višegradske skupine održat će referendum u proljeće 2003.
 • Proširivanje Unije prema planu
 • Sastanak ministara ECOFIN-a u Kopenhagenu bez konkretnih rezultata
 • Nova strategija u oporezivanju automobila
 • Nizozemci su spremni podržati prijedlog za izravne subvencije poljoprivrednicima novih zemalja članica EU
 • Prijedlog nove uredbe o potrošačkim kreditima
 • Mađarska ukida porezne olakšice za strane ulagače

Hrvatski sabor

pip - 10.2002, str. 84
  Odluka o objavljivanju mnogostranog međunarodnog ugovora kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2002, str. 84
  Izdavanje računa za obavljene usluge ustanova - naknade za izdavanje obavijesti
 • Porezni položaj obrazovnih usluga temeljem ovjerenog programa Ministarstva prosvjete i športa u autoškoli
 • Porezni položaj usluga srednjoškolskog obrazovanja odraslih kada ih obavlja trgovačko društvo
 • Obračun PDV-a na isporuku hrane i pića posadi broda svoje inozemne podružnice
 • Iskazivanje trgovačkog naziva dobara na računu
 • Obračun poreza na dohodak i PDV-a pri obavljanju registrirane djelatnosti i povremene samostalne djelatnosti
 • Izuzimanje od plaćanja poreznih davanja za edukativni projekt pod nazivom "NE, NE... MINE"
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekt tehničke pomoći Europske komisije pod nazivom "Sudstvo i pravo" putem programa OBNOVA 1999
 • Ustroj poreznih evidencija obveznika PDV-a - Knjiga U-RA

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 10.2002, str. 88
  Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina vatrogasnih zajednica
 • Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji - preuzimanje plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Utvrđivanje osnovice pri oporezivanju nekretnina - vrijednost zemljišta i naknade za komunalno uređenje zemljišta

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 10.2002, str. 88
  Obračun poreza na dohodak iz mirovina koje HZMO isplaćuje nasljednicima
 • Uputa o izdavanju potvrda o korištenim olakšicama temeljem porezno priznatih premija osiguranja
 • Konačni obračun poreza iz mirovina ostvarenih od HZMO i od osiguravatelja

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 10.2002, str. 90
  Porez po odbitku temeljem ugovora s Republikom Austrijom
 • Rashod amortizacije s naslova goodwilla
 • Izdatci za osnivanje trgovačkog društva

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2002, str. 92
  Predlaganje pokretanja stečajnih postupaka sukladno članku 41. Zakona o platnom prometu u zemlji
 • Predlaganje pokretanja stečajnih postupaka sukladno članku 41. Zakona o platnom prometu u zemlji
 • Otpis poreza na tvrtku
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
 • Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
 • Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila, pri podjeli imovine jednog društva na dva
 • Posebni porez na naftne derivate - dodavanje aditiva
 • Predlaganje pokretanja stečajnih postupaka sukladno čl. 41. Zakona o platnom prometu u zemlji
 • Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
 • Prijenos sredstava s deviznog računa na blokirani transakcijski račun
 • Preknjiženje poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te doprinosa za zapo- šljavanje
 • Plaćanje članarine turističkim zajednicama
 • Postupanje sukladno odredbama čl. 41. Zakona o platnom prometu u zemlji - prijava poslovnih subjekata koji imaju nenamirene obveze neprekidno 60 dana

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 10.2002, str. 97
  Plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu opreme na paritetu DDP
 • Oporezivanje posebnim porezom kamper vozila
 • Naplata posebnog poreza na naftne derivate koji se smještaju u carinsko skladište tipa "D"
 • Oporezivanje posebnim porezom proizvoda pod nazivom Biljni koncentrat aloje
 • Poseban porez na letjelicu - motorni zmaj
 • Posebni porez na voćne sokove od naranče
 • Posebni porez na voćne sokove od breskve i marelice
 • Postupak, nastanak porezne obveze u slučaju povrata mješavine degradiranih naftnih derivata u postupak prerade, te popunjavanje mjesečnih izvješća
 • Primjena odredbe čl. 10., st. 2. Zakona o posebnom porezu na alkohol

Ministarstvo gospodarstva

pip - 10.2002, str. 101
  Minimalni tehnički uvjeti u trgovini na malo

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 10.2002, str. 101
  Ovlaštenje za potpisivanje upravnih akata inspektora koji nemaju položen državni stručni ispit
 • Može li se dužnost predsjednika županijske skupštine obnašati profesionalno
 • Da li je osoba koja je 1992. položila stručni ispit za pravosudnog policajca, a i sada radi u tom tijelu, u obvezi pristupiti polaganju državnog stručnog ispita
 • Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izbor zamjenika župana
 • Treba li osoba pristupiti polaganju državnog stručnog ispita za višu stručnu spremu, koja je od 1973. zaposlena u tijelima uprave, da bi 1975. položila stručni ispit za srednju stručnu spremu, a 1979. stekla višu stručnu spremu, te od tada prema rasporedu obavlja poslove više stručne spreme kontinuirano do danas
 • Odluka o sazivanju konstituirajuće sjednice županijske skupštine i dopuni njenog dnevnog reda
 • Postoji li mogućnost oslobađanja od polaganja državnog stručnog ispita osobe koja je zasnovala radni odnos 2. srpnja 1979. na poslovima na kojima i danas radi (administrativni poslovi), a do sada ga nije položila i nije bilo donijeto rješenje o oslobađanju od polaganja ispita

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 10.2002, str. 104
  Ugovaranje preraspodjele radnog vremena u kolektivnom ugovoru
 • Prava i obveze predstavnika radnika u nadzornom odboru i poslovna tajna
 • Izbor u radničko vijeće kad su dvije liste kandidata dobile isti broj glasova
 • Prava radnika nakon ozljede na radu
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla i preseljenje tijekom radnog odnosa
 • Obavljanje nesamostalnih poslova od strane studenata i učenika
 • Usklađivanje pravilnika o radu sa Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namje- štenike u javnim službama
 • Nepostupanje ravnateljice škole po odluci školskog odbora
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla od strane poslodavca u stečaju
 • Predstavnik radnika u upravnom vijeću ustanove i naknada članu vijeća

Ministarstvo turizma

pip - 10.2002, str. 107
  Slovo "i" na ulazu u putničku agenciju
 • Odmarališta u vlasništvu hrvatskih poduzeća
 • Ovjeravanje cjenika
 • Nadzor radnog vremena ugostiteljskih objekata
 • Izvođenje glazbe u ugostiteljskim objektima
 • Ispit za turističke vodiče
 • Zamjena iskaznica turističkih vodiča i isho- đenje novog odobrenja za pružanje usluga turističkog vodiča
 • Počasni turistički vodiči i ustanove za obučavanje turističkih vodiča

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 10.2002, str. 109
  Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izdavanje lokacijske i građevne dozvole za plutajuće objekte
 • Lokacijska dozvola u postupku dodjele koncesije na pomorskom dobru
 • Pravni interes za ishođenje lokacijske dozvole
 • Postupanje u slučajevima izdavanja lokacijskih dozvola za ribnjake, športsko-rekreacijske centre i sl., te eksploatacijska polja mineralnih sirovina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 10.2002, str. 111
  Upis radnog staža u radnu knjižicu korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i osnovica na koje se plaća doprinos za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Hrvatska narodna banka

pip - 10.2002, str. 112
  Odluka o uvjetima i načinu plaćanja

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2002, str. 112
  Zaštita prava i temeljnih sloboda (čl. 129., al. 4. Ustava Republike Hrvatske)
 • Ustavna tužba je nedopuštena ako prethodno nije iscrpljen dopušteni pravni put
 • Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu, ako je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje
 • Nedopuštena je ustavna tužba protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izuzeće suca u kaznenom postupku
 • Osobi koja iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne tužbe Ustavni sud će dopustiti povrat u prijašnje stanje
 • Za sve poduzetnike koji se bave proizvodnjom i prodajom luksuznih proizvoda na carinskom području Republike Hrvatske ili uvozom tih proizvoda na to područje, Zakonom su propisani jednaki uvjeti plaćanja posebnog poreza na luksuzne proizvode

Obvezno pravo

pip - 10.2002, str. 114
  Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - opće pravilo (čl. 280. ZOO-a)
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - uvjeti pobijanja (čl. 281. ZOO-a)
 • Posredovanje - primjena pravila o ugovoru o djelu (čl. 814. ZOO-a)

Radno pravo

pip - 10.2002, str. 115
  Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)
 • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (čl. 126. ZR-a)

Zemljišnoknjižno pravo

pip - 10.2002, str. 116
  Stjecanje založnog prava na nekretninama (čl. 14. ZKK-a)
 • Ispravak zemljišnoknjižnog upisa (čl. 117. ZKK-a)

Parnični postupak

pip - 10.2002, str. 116
  Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
 • Svrsishodna delegacija nadležnosti (čl. 68. ZPP-a)
 • Subjektivno preinačenje tužbe (čl. 192. ZPP-a)
 • Prekid postupka (čl. 214. ZPP-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2002, str. 118
  Ovisnost društva - odgovornost kada nema ugovora o vođenju poslova društva (čl. 496. ZTD-a)

Stečaj

pip - 10.2002, str. 118
  Stečajni postupak - primjena odredaba parničnog postupka (čl. 6. SZ-a)
 • Osnivanje odbora vjerovnika (čl. 32. SZ-a)
 • Pobijanje pravnih radnji stečajnog duž- nika - vrijeme poduzimanja pravne radnje (čl. 138. SZ-a)

Zakon o porezu na dobit

pip - 10.2002, str. 119
  Otpis potraživanja (čl. 14. ZOPND)

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 10.2002, str. 120
  Tržišna vrijednost nekretnine - procjena (čl. 9. ZOPNPN)
 • Valjanost ugovora - prethodno pitanje (čl. 11. ZOPNPN, te čl. 144. ZUP)

Porez na dohodak

pip - 10.2002, str. 121
  Kamate - primitci (čl. 6., st. 1. ZOPND)
 • Dnevnice isplaćene osobama koje nisu posloprimatelji (čl. 7. ZOPND)
 • Turistička članarina (čl. 67. ZOPND te čl. 12. ZOČUTZ)
 • Prestanak obrta po sili zakona - porezna obveza (čl. 11., st. 1. ZOPND)

Zakon o trgovini

pip - 10.2002, str. 122
  Trgovina na malo - akviziteri (čl. 17., st. 1., al. 1. ZOT)

Zakon o stambenim odnosima i Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća

pip - 10.2002, str. 122
  Zaključak sjednice sudaca Upravnog suda Republike Hrvatske (čl. 12. i 67. Zakona o stambenim poduzećima, te čl. 2., st. 3. i čl. 47., st. 2. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 10.2002, str. 122
  Podnošenje zahtjeva - rok (čl. 65., st. 3. i čl. 77. ZONZIOZVJKV)

Odluka o komunalnoj naknadi

pip - 10.2002, str. 123
  Komunalna naknada - obveznik (čl. 4. OOKN)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

pip - 10.2002, str. 123
  Državni stručni ispit - oslobođenje (čl. 93. ZODSIN)

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.2002, str. 124
  Treba li Hrvatska svoje devize utrošiti za kreditiranje razvoja
 • HFP prodao dionica za milijardu kuna
 • PBZ najvalitetnija, ZABA najviša na međunarodnim listama a Hypo najsigurnija
 • Gubitak Riječke banka
 • Agencija Svjetske banke izdala 1,4 milijarde dolara garancija
 • Zajam Svjetske banke za projekt sređivanja zemljišnih knjiga
 • Kreditiranje na banarskom tržištu
 • Nakon otplate kredita banka vraća uloženi novac
 • Deutsche bank - predvodnik
 • Svjetska banka se decentralizira
 • Povoljniji uvjeti kreditiranja u Vladinim programima za poduzetnike
 • HBOR odobrio 652 mil. kuna kredita za izvoz
 • ZABA, PBZ, Riječka i HPB daju 820 mil. kuna kredita HZZO-u
 • Novi rekordni iznos međunarodnih pričuva HNB-a
 • Hrvatske autoceste: 150 milijuna eura zajma
 • U Hrvatskoj 10.000 žrtava lihvarenja, a na kamatama se obrne pet milijardi kuna
 • Proračunski deficit veći od najavljenog?
 • Veći, ali realniji proračun RH
 • Vanjski dug u srpnju narastao na 13,2 mlrd dolara
 • Najveći rast BDP-a među tranzicijskim zemljama u prvom tromjesečju 2002. godine
 • Privatizacija Hrvatske televizije
 • Strateške distribucijske mreže
 • Investicije u svijetu lani prepolovljene, rast samo u srednjoj i istočnoj Europi
 • Hypo Alpe Adria banka kupila Punta Skalu
 • Privatizacijski oglasi iz Hrvatske u Financial Timesu
 • Kome Vlada namješta Hvar?
 • Sve manje izgledna privatizacija Croatia osiguranja do kraja godine
 • Croatia osiguranje kupilo 51 posto Poliklinike za dijagnostiku u Nemetovoj
 • Previše besmislenih ograničenja
 • Umjesto police - doprinos
 • Novac od državne zemlje za kredite poljoprivrednicima
 • 90 tisuća kuna kazne za rad na nepropisnom stroju
 • Novi Zakon o poticanju ulaganja
 • Novi Zakon o štedno-kreditnim zadrugama
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu usklađen s regulama EU-a
 • U gruntovnici 100.000 neriješenih predmeta
 • Prihvaćen Pravilnik o grobljima
 • Strategija razvoja komunalnoga gospodarstva
 • Hrvatski savez zadruga - nova krovna organizacija
 • Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo
 • Krediti za poduzetnike
 • Javni natječaj za financijsku potporu izvoznicima
 • Hrvatske tvrtke nisu poželjne u regiji
 • Hrvatska posustaje
 • Nakon ulaska u Ceftu sniženja cijena u trgovinama
 • Hrvatima 5000 detašmana i 500 ugovora za usavršavanje
 • Slovenija prekinula dodjelu kvota
 • BiH onemogućio uvoz Ininog goriva
 • Hrvatska i Turska - rijetke zemlje s više turista
 • Prva registracija Plivinog lijeka u Zapadnoj Europi
 • Prvo polugodište JANAF završio s dobitkom od 14,4 milijuna kuna
 • U Njemačkoj 24 mlrd eura neplaćenih dugova
 • EK predlaže ukidanje plaćanja registracije
 • Sto godina imena Mercedes
 • Napokon uspio proboj
 • Austrijsko gospodarstvo 2002.
 • Kompletna promjena svih oblika života

Odgovori na pitanja

pip - 10.2002, str. 133
  Javnost podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata
 • Nadležnost suda u sporu između ortaka
 • Registracija udruge
 • Predstavnik okrivljenika pravne osobe u prekršajnom postupku
 • Kriteriji za financiranje razvojnih programa
 • Sadržaj pisanog ugovora o radu
 • Deklaracija na proizvodima u prometu na malo
 • Uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda i njihov položaj glede obavljanja druge javne ili profesionalne dužnosti
 • Razmjerni dio dividende
 • Javno dioničko društvo

Pregled novih propisa

pip - 10.2002, str. 136
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)