RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnog postupka

pip - 9.2001, str. 3

Promjena sastava zemljišno-knjižnog tijela

pip - 9.2001, str. 12

Posebnosti fuzije društava s ograničenom odgovornošću

pip - 9.2001, str. 18

Ugovori o pružanju savjetodavnih usluga

pip - 9.2001, str. 24

O vremenu dospjelosti prava na otpremninu

pip - 9.2001, str. 32

Politika proširenja Europske unije

pip - 9.2001, str. 34

Neka zapažanja o pružanju pravne pomoći od strane nastavnika pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj

pip - 9.2001, str. 38

Platni promet u slobodnim zonama

pip - 9.2001, str. 40

Još o plaćanju komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro

pip - 9.2001, str. 42

Komunalna naknada i komunalni doprinos prema Noveli Zakona o komunalnom gospodarstvu

pip - 9.2001, str. 43

Donošenje općih akata i provođenje postupka u svezi s priključivanjem građevine na komunalnu...

pip - 9.2001, str. 50

Mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj - početak druge faze mirovinske reforme

pip - 9.2001, str. 54

Porezne i carinske aktualnosti - nastanak obveze i obračuna posebnog poreza u određenim carinskim...

pip - 9.2001, str. 58

Značajke nekih specifičnih carinskih olakšica

pip - 9.2001, str. 64

Informatizacija pravosudnog sustava Republike Hrvatske

pip - 9.2001, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 9.2001, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 9.2001, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 9.2001, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 9.2001, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 9.2001, str. 74

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2001, str. 75

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 9.2001, str. 81

Ministarstvo gospodarstva

pip - 9.2001, str. 84

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 9.2001, str. 84

Ministarstvo turizma

pip - 9.2001, str. 87

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 9.2001, str. 89

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 9.2001, str. 91

Autorsko pravo

pip - 9.2001, str. 92

Parnični postupak

pip - 9.2001, str. 93

Parnični postupak

pip - 9.2001, str. 94

Stečajno pravo

pip - 9.2001, str. 95

Prekršaji

pip - 9.2001, str. 95

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 9.2001, str. 96

Zakon o izvlaštenju

pip - 9.2001, str. 97

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

pip - 9.2001, str. 98

Zakon o upravnim sporovima

pip - 9.2001, str. 99

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

pip - 9.2001, str. 100

Pravo na godišnji odmor

pip - 9.2001, str. 101

Radno i socijalno pravo

pip - 9.2001, str. 102

Porez na dohodak

pip - 9.2001, str. 102

Zakon o uređivanju prava iz Općih uvjeta poslovanja (AGBG)

pip - 9.2001, str. 102

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 9.2001, str. 104

Odgovori na pitanja

pip - 9.2001, str. 110
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)