RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dometi harmonizacije u oporezivanju

pip - 8.2001, str. 3
Uspoređujući porezne sustave i poreznu politiku suvremenih država lagano je uočiti da nema dviju država u kojima je sudjelovanje prihoda u bruto društvenom proizvodu isto, a oporezivanje se obavlja primjenom iste vrste i istog broja poreza, u kojima ne postoje razlike u strukturi poreznih prihoda, u kojima je jednak broj i vrsta raznovrsnih poreznih oslobođenja i olakšica, u kojima vrste, broj i visina poreznih stopa nisu različiti, itd., što je i razumljivo, jer su i taj sustav i ta politika rezultat utjecaja raznovrsnih čimbenika.

Rok za podnošenje ustavne tužbe - povrat u prijašnje stanje

pip - 8.2001, str. 9
Člankom 60. važećeg Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99.) propisan je i rok za podnošenje ustavne tužbe. Prema ovom propisu, ustavna se tužba može podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka odluke. Budući da se izmjenama i dopunama ovog Zakona koje su u tijeku, ovaj rok neće mijenjati, to je dosadašnja ustavnosudska praksa i nadalje aktualna.

Zaštita umjetnika izvođača u hrvatskom pravu

pip - 8.2001, str. 13
Za povredu izvođačkog prava u hrvatskom je autorskopravnom poretku predviđena kaznenopravna, prekršajnopravna, građanskopravna i upravnopravna zaštita.

Institut prava umjetnika izvođača odnosno izvođačkog prava u hrvatskom zakonodavstvu obradili smo u časopisu Pravo i porezi, br. 7/01., a u ovom broju pišemo o zaštiti toga prava. Autor obaju članaka je doc. dr. sc. Igor Gliha.

Nevaljalost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora u hrvatskom i usporednom pravu

pip - 8.2001, str. 15
Golema većina pučanstva svaki mjesec ispunjava obvezu plaćanja prema pravnim osobama s kojima je sklopila ugovor o isporuci vode, plina, električne energije i dr. U ovim odnosima, ali i u odnosima velikog broja trgovačkih ugovora, koriste se opći uvjeti ugovora u obliku općih uvjeta poslovanja ili adhezijskih ili sličnih standardnih ugovora, koji nerijetko dovode do faktične neravnopravnosti sukontrahenata.

Ove okolnosti potaknule su sudsku praksu, pravnu doktrinu i zakonodavce da se posvete pitanjima valjanosti ugovornih odredaba koje je unaprijed pripremila jedna ugovorna strana, neovisno o tome jesu li one inkorporirane u tekst ugovora kad se radi o ugovorima u pisanom obliku, ili pak ako se ugovor na njih poziva.

Koncentracije kao oblik povezivanja gospodarskih subjekata s osvrtom na pravo Europske zajednice

pip - 8.2001, str. 25
Osim zabrana sporazuma kojima se narušava sloboda tržišnog natjecanja te zloupotrebe monopolističkog i vladajućeg položaja na tržištu, suvremeno pravo tržišnog natjecanja posebnu pažnju posvećuje i integracijama sudionika tržišnog natjecanja jer one u velikoj mjeri mogu utjecati na razinu natjecanja na tržištu.

Iz ovog razloga, a u svjetlu procesa pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, razmatramo koncentracije kao oblik povezivanja gospodarskih subjekata podrobnije analizirajući rješenja ovog instituta u okviru Europske unije te dajući kratak prikaz našeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

Posebni oblici trgovine - prodaja od vrata do vrata

pip - 8.2001, str. 31
Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 11/96., dalje: ZOT) donesen je početkom 1996. i njime su se u Hrvatskoj uredili uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu i izvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, nepošteno tržišno natjecanje te nadzor i upravne mjere.

Osnovna značajka Zakona je olakšavanje i liberalizacija trgovine, posebice one s inozemstvom, čime se učinio bitan zakonodavni iskorak u pravcu usklađivanja i prilagodbe domaćeg pravnog i trgovinskog sustava sa sustavima razvijenog svijeta.

Ovaj Zakon revidiran je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 75/99., dalje: ZID ZOT) u lipnju 1999. Novelom ZOT-a dorađene su odredbe izvornog zakonskog teksta koje reguliraju uvjete za poduzimanje antidampinških mjera, mjera zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza i mjera zaštite od subvencioniranog uvoza. Kako je Republika Hrvatska 30. studenoga 2000. postala 140. članica Svjetske trgovačke organizacije (dalje: WTO), to je danom pristupa obvezna harmonizirati, uskladiti tuzemne propise na području trgovine s WTO obvezama. Uz ove obveze usklađivanja domaćeg zakonodavstva s međunarodnim aktima kojima je Republika Hrvatska pristupila, ostaje međusobno uskladiti i domaće zakonodavstvo.

To se na ovom području prije svega odnosi na potrebne zakonodavne intervencije u tekst ZOT-a s obzirom na nove carinske propise. Naime, donošenjem novog Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/ 99.) i Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99.) koji su utemeljeni na Konvenciji o privremenom uvozu (Nar. nov. Međunarodni ugovori, br. 16/98.), ukazala se potreba urediti u ZOT-u postupak privremenog uvoza sukladan navedenim carinskim propisima.

U postupku najavljenog noveliranja ZOT-a prema pravilima WTO-a nužno je izvršiti i dopunske izmjene u svrhu žurne prilagodbe suvremenim kretanjima u trgovini. Ovaj članak upravo je pisan s ciljem da se pridonese toj reviziji trgovinskog zakonodavstva na planu posebnih oblika prodaje sukladno modernim pravnim rješenjima i praksi.

Osiguranje života - osiguranje i štednja

pip - 8.2001, str. 36
Poslovi osiguranja osoba, pa time i osiguranja života, uređeni su Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96. i 112/99. - u nastavku: ZOO). Zajedničke odredbe ZOO za imovinska osiguranja i osiguranja osoba Glave XXVII. (odjeljak 1.) i posebne odredbe za osiguranje osoba u odjeljku 3. iste Glave, osnovna su podloga za utvrđenje uvjeta koji se primjenjuju na odnose ugovornih strana.

ZOO je prema tome temeljno pravno vrelo koje normira materiju osiguranja života, kao osobito značajno područje osiguranja.

Osobitosti carinskog postupka privremenog uvoza robe

pip - 8.2001, str. 43
Privremeni uvoz robe u Republiku Hrvatsku danas je predmetom regulacije nekoliko propisa, koji zbog odre đenoga preklapanja, pa čak i različitoga načina propisivanja pojedinih oblika ovoga uvoza, izazivaju nedoumice i nesnalaženja. Tako ovaj oblik poslovanja uređuju čl. 28. do 33. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96. i 75/99.), Uredba o privremenom izvozu i uvozu robe (Nar. nov., br. 53/91. i 38/92.), čl. 145. do 152. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 94/99. i 73/00.), čl. 328. do 371. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99., 48/00., 49/00., 77/00. i 12/01.), te Konvencija o privremenom uvozu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori, br. 16/98.).

Uvođenje i naplata poreza općina i gradova

pip - 8.2001, str. 48
Hrvatski sabor na sjednici od 28. lipnja 2001. donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, kojim je ovaj Zakon preimenovan u Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Nar. nov., br. 59/01. - u nastavku: Zakon) stupio je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. srpnja 2001., osim nekih odredaba primjena kojih je odgođena do 1. siječnja 2002.

Odredba o odgodi primjene nekih odredaba (čl. 49. Zakona) nije u nomotehničkom smislu jasno formulirana, ali se iz konteksta cijelog Zakona ipak dade zaključiti na što se odnosi, tj. da se ne odnosi na pitanja u svezi s propisivanjem poreza općina i gradova.

Zakonom su zadržane neke prijašnje vrste poreza, a uvedene neke nove, s time da je za prirez porezu na dohodak ukinuto prijašnje ograničenje, tako da ga sada mogu uvoditi sve općine i gradovi u propisanim granicama. Svoje odluke o porezima suglasno Zakonu, općine i gradovi dužni su donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 30. rujna 2001. Zakonom nije propisan rok za početak primjene odluka općina i gradova. Autor ovog članka smatra da će to u pravilu biti 1. siječnja 2002.

Plovni objekti nautičkog turizma

pip - 8.2001, str. 52
Nautički turizam definiran je odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti (Nar. nov., br. 8/96. i 76/ 98.) kao plovidba i boravak turista nautičara na plovnim objektima (jahta, brodica i sl.).

Vrste i kategorije plovnih objekata nautičkog turizma kao i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati takvi objekti, propisani su Pravilnikom o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma što ga je donio ministar turizma temeljem ovlasti iz čl. 55., st. 4. Zakona o turističkoj djelatnosti. Pravilnik je objavljen u Nar. nov., br. 11/97. Nakon toga slijedile su izmjene koje su objavljene u Nar. nov., br. 105/98., 38/99., 56/00. te 106/00.

Promjena dužnika u obveznopravnim odnosima

pip - 8.2001, str. 53
U suvremenom pravu za razliku od starijih pravnih sustava, moguća je promjena subjekata u obveznopravnom odnosu. Ta se mogućnost odnosi kako na vjerovnika tako i na dužnika, a također i na istodobnu promjenu i vjerovnika i dužnika u jednom obveznopravnom odnosu.

Promjena vjerovnika ili dužnika u obveznopravnom odnosu, u gospodarskom se pravu tretira kao preinačenje obveznopravnih odnosa kroz promjenu subjekata, što će u praksi biti slučaj kada se određena tražbina ustupa (cedira) odnosno kad se preuzima nečiji dug ili, pak, kada se pristupa nečijem dugu i kada se preuzima ispunjenje duga treće osobe.

Kod subjektivnog preinačenja obveznopravnog odnosa ne dolazi do bilo kakve promjene sadržaja tražbine ili duga.

Hrvatski sabor

pip - 8.2001, str. 58
  Vjerodostojno tumačenje čl. 31., st. 1., čl. 46., st. 1. i 2., čl. 53., st. 4. i čl. 90., st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01.)

Grad Zagreb

pip - 8.2001, str. 58
  Zastupanje Grada Zagreba

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2001, str. 59
  Oslobođenje od plaćanja PDV-a javnih ustanova pri korištenju inozemne novčane donacije
 • Oporezivanje "Multimedijalne razglednice Dubrovnik 2001" na CD-ROM-u po stopi od 0%
 • Obračun PDV-a na nabavljena dobra iz primljene inozemne novčane donacije
 • Oporezivanje PDV-om naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta (0,40 kn/l naftnog derivata)
 • Oporezivanje usluga u međunarodnom telekomunikacijskom prometu
 • Oporezivanje usluga boravka stranih turista u organizaciji inozemne turističke agencije plaćene kreditnom karticom
 • Oporezivanje PDV-om radova na izgradnji i opremanju uređaja za kondicioniranje pitke vode prema ugovoru iz 1997.
 • Pravo na odbitak pretporeza društva Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Obračun PDV-a na uslugu najma stambenog prostora u svrhe stanovanja i u poslovne svrhe
 • PDV na uvoz opreme

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 8.2001, str. 62
  Razrez poreza na promet nekretnina - porezni obveznik

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 8.2001, str. 63
  Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji koji žive na područjima posebne državne skrbi
 • Oporezivanje otpremnina koje se isplaćuju menadžerima
 • Porez na dohodak na ime preuzete obveze po pokojnom zaposleniku
 • Primjena čl. 27. Pravilnika o porezu na dohodak
 • Podnošenje i popunjavanje obrasca ID
 • Oporezivanje isplata dodatnih mirovina

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 8.2001, str. 65
  Zahtjev za tumačenjem poreza na dobit - oporezivanje dokapitalizacije putem revalorizacije
 • Plaćanje naknada SWIFT-u za korištenje softvera i oporezivanje porezom po odbitku
 • Obračun amortizacije
 • Kamate na depozite inozemnih pravnih osoba

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 8.2001, str. 66
  Oslobođenje od plaćanja trošarine za diplomate
 • Zastara prava na naplatu poreznoga duga
 • Obveza čuvanja porezne tajne i dostava podataka
 • Evidentiranje i prijavljivanje tražbina po osnovi doprinosa u stečajnom postupku
 • Obračunavanje posebnog poreza na alkohol za hlađenje i čišćenje radara u zrakoplovstvu

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 8.2001, str. 69
  Carinske povlastice prema Zakonu o poticanju ulaganja
 • Vlasništvo nad trgovačkim društvom, kao uvjet za ostvarivanje carinske povlastice pri uvozu gospodarske opreme temeljem čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Obračunavanje carine kod privremenog uvoza strojeva
 • Privremeni uvoz lovačko-športskog oružja i streljiva, te smještaj istog pod carinski nadzor
 • Ostvarivanje povlastica na predmete kućanstva koje radi preseljenja uvoze fizičke osobe iz prekooceanskih zemalja
 • Uvoz robe od strane registriranih fizičkih osoba
 • Motorne skije za vožnju po snijegu
 • Opskrba stranih jahti tehničkom robom

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 8.2001, str. 73
  Istovremeno obavljanje dužnosti gradonačelnika i pročelnika upravnog odjela
 • Utvrđivanje granica naselja
 • Naziv liste za izbor predstavničkog tijela
 • Naknada političkim strankama
 • Prebivalište predsjednika gradskog vijeća
 • Postojanje kvoruma na sjednici predstavničkog tijela
 • Isplata naknade izborne promidžbe

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 8.2001, str. 75
  Primjena čl. 152., st. 3. Zakona o radu
 • Neprekidni rad
 • Zakonska zabrana utakmice
 • Prava invalida rada po prestanku ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa
 • Postupak zaštite prava na bolovanje
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Povjeravanje radniku poslova koji nisu predviđeni njegovim ugovorom o radu
 • Visina naknade plaće za vrijeme čekanja posla
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca zbog pripajanja ovisnog trgovačkog društva vladajućem društvu
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove i ugovor o djelu redovitog studenta i redovitog učenika
 • Zaštita radnika nakon prijave poslodavca da ugrožava zdravlje stanovništva i okoliš

Ministarstvo turizma

pip - 8.2001, str. 79
  Povrat propisane standardizirane ploče za objekte u domaćinstvu građana
 • Kategorizacija objekta i izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, po zahtjevu zakonskog zastupnika za maloljetnog građanina
 • Zamolba da se odobri odstupanje od minimalnih uvjeta u ugostiteljskom objektu
 • Utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju u hotelu koji ima ostakljena vrata smještajnih jedinica
 • Upit o dokumentaciji potrebnoj u postupku kategorizacije ugostiteljskog objekta kojim posluje nova tvrtka - ugostitelj
 • Kategorizacija rezidencijalne vile

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 8.2001, str. 81
  Primjena odredbe čl. 20. Zakona o gradnji
 • Projektiranje za vlastite potrebe
 • Izmjena zastarjele opreme za pročišćavanje vode na crpilištu Jasenovac
 • Formiranje građevne čestice za obiteljsku kuću
 • Promjena investitora u tijeku gradnje građevine
 • Proširenje stana na zajednički dio zgrade (hodnik) i s tim u svezi primjena čl. 87., st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Postava vrata, odnosno zatvaranje predprostora garaže

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 8.2001, str. 84
  Zaštita ustavnih sloboda i prava (čl. 129., al. 4. Ustava Republike Hrvatske)
 • Odricanje od prava na žalbu moguće je, prema pravilima parničnog postupka, od časa objave sudske odluke - a kad odluka nije objavljena, od časa dostave prijepisa odluke stranci
 • Prije donošenja rješenja u upravnom postupku stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja

Obvezno pravo

pip - 8.2001, str. 86
  Naknada nematerijalne štete - nasljeđivanje (čl. 204. ZOO-a)
 • Ugovorna kazna i naknada određena zakonom (čl. 276. ZOO-a)
 • Ugovor o najmu stana - sklapanje

Nelojalna utakmica

pip - 8.2001, str. 87
  Nelojalna konkurencija - pojam (čl. 31. ZT-a)

Nasljedno pravo

pip - 8.2001, str. 88
  Pisana oporuka pred svjedocima (čl. 69. ZN-a)

Radno pravo

pip - 8.2001, str. 88
  Raspored radnika na odgovarajuće radno mjesto
 • Pomoć u slučaju bolovanja

Zaštita od nezakonite radnje

pip - 8.2001, str. 88
  Tužba za zaštitu od nezakonite radnje (čl. 72. ZUS-a)

Parnični postupak

pip - 8.2001, str. 89
  Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
 • Revizija - dopuštenost (čl. 382. ZPP-a)

Obvezno pravo

pip - 8.2001, str. 89
  Pobojni ugovori - kad je ugovor pobojan (čl. 111. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 8.2001, str. 90
  Vraćanje uplaćenog uloga - zabrana (čl. 217. ZTD-a)

Autorsko pravo

pip - 8.2001, str. 90
  Autorsko djelo (čl. 4. ZAP-a)

Ovršni postupak

pip - 8.2001, str. 90
  Dopustivost privremene mjere (čl. 295. OZ-a)

Stečajni postupak

pip - 8.2001, str. 91
  Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka (čl. 39. SZ-a)

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 8.2001, str. 91
  Porez na nasljedstvo i darove temeljem odluke tijela državne uprave ili suda (čl. 7., st. 2. ZOFJLSIU)

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 8.2001, str. 92
  Nedostatak obrazloženja utemeljenog na odredbama zakona u rješenju porezne uprave (čl. 209., st. 2. ZUP-a)
 • Nagodba u upravnom postupku (čl. 135. i 249. ZUP-a)
 • Upravni postupak - izdavanje lokacijske dozvole (čl. 49. ZUP-a)
 • Rješenje poreznog tijela u kojem nisu navedeni podatci na temelju kojih je određen promet i dohodak poreznog obveznika (čl. 209. ZUP-a)
 • Zahtjev za obnovu carinskog postupka (čl. 256., st. 1. ZUP-a)

Zakon o izvlaštenju

pip - 8.2001, str. 94
  Određivanje naknade za izvlaštene nekretnine (čl. 46. ZOI)

Zakon o zakupu poslovnog prostora

pip - 8.2001, str. 94
  Važenje kasnijeg propisa (čl. 33. ZOZPP)

Zakon o upravnim sporovima

pip - 8.2001, str. 94
  Upravni spor - šutnja administracije (čl. 26. ZUS)

Porez na obrt

pip - 8.2001, str. 95
  Prodaja jednog dijela supoduzetničkog udjela

Bilančno porezno pravo

pip - 8.2001, str. 95
  Bilanciranje nadoknade (dotacije) za troškove alata u automobilskoj grani - naplata poslovnih prihoda i određivanje pričuve za obveze - neiskazivanje predujma - ne postoji pasivno vremensko razgraničenje - otpuštanje pričuve za 5 godina

Pravo osiguranja kredita

pip - 8.2001, str. 97
  Garancija na prvi zahtjev: sastav na engleskom i korištenje na njemačkom

Bilančno porezno pravo

pip - 8.2001, str. 97
  Aktiviranje potraživanja dividendi u fazama - poziv za neopozivu namjeru isplate dobitka - nepostojanje zaštite povjerenja u dosadašnju sudsku praksu - kasnija odluka I. vijeća nakon odluke Velikog vijeća

Porez na dohodak

pip - 8.2001, str. 98
  Špekulacijski poslovi s redovnim dionicama nakon izdavanja besplatnih prava prvokupa - razdvajanje nabavnih troškova starih udjela

Porez na dodanu vrijednost

pip - 8.2001, str. 98
  Zakup gostionice od strane bračnog para - odbitak pretporeza kod supružnika u polovici svote - Ugovor o zakupu nije dovoljan za odbitak pretporeza

Mirovinsko pravo

pip - 8.2001, str. 99
  Jednaki tretman kod starosne dobi za stupanje u mirovinu

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 8.2001, str. 100
  10 vodećih
 • Grad Zagreb zadržao dominaciju
 • Deset puta manji gubitak
 • Bankama dodatna zarada, komitentima brža usluga
 • Efektivna kamatna stopa
 • Krpanje likvidnosti vrijednosnim papirima
 • Na kraju ere bankarstva
 • Zakon o područjima posebne skrbi
 • Zakon o zadrugama
 • Zakon o carinskoj službi
 • Katastar nekretnina
 • Proglašenje gospodarskog pojasa na moru
 • Novi sastav Državnog sudbenog vijeća
 • Izmjene i dopune Zakona o naknadi oduzete imovine pred četvrtom odgodom
 • Zakon o obrtu i Zakon o referendumu
 • Prodaja zemlje po netržišnoj cijeni bila bi nova nacionalizacija
 • Zagreb: Povrat lokala u privatnom vlasništvu
 • Povlaštene mirovine i pravo na dječji doplatak moraju se (još) smanjiti
 • Upozorenja iz Čilea i Poljske
 • Sav taj europski krš
 • Otpad NE Krško
 • Padovanska poduzeća pokazuju interes za Sloveniju i Hrvatsku
 • SAD: Uspjeh hrvatskih tvrtki na Microsoftovoj konferenciji
 • Projekt splitske gradske luke
 • Pet milijuna dolara za sudstvo
 • Dug Ljubljanske banke hrvatskim štedišama
 • Hrvatski pregovarači spriječili carinsku uniju
 • Zatvori li Krško prije 2023., Slovenija će platiti odštetu Hrvatskoj
 • Austrijski tranzit preko Rijeke uz niže cijene
 • Prodaja Hrvatskog telekoma: od čega živjeti sutra?
 • UHBDDR protiv predložene privatizacije HT-a
 • Hrvatska u EU za 10 godina

Odgovori na pitanja

pip - 8.2001, str. 109
  Usklađivanje općih akata osnovnih i srednjih škola s izmijenjenim propisima
 • Prekršajna odgovornost - kažnjavanje suvlasnika zajedničke radnje
 • Prihvat ponude s prijedlogom da se izmijeni
 • Pojam trgovačkog ugovora
 • Privredni prijestupi - vođenje jedinstvenog postupka protiv pravne i odgovorne osobe
 • Ispunjenje sa subrogacijom
 • Promjena cijene komunalnih usluga
 • Oblik ugovora o prijenosu poslovnog udjela
 • Porez na nasljedstva i darove
 • Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja
 • Utvrđivanje visine boravišne pristojbe
 • Izvoz dobara bez naplate i porez na dodanu vrijednost
 • Devizno poslovanje
 • Porezni status gotovinskih plaćanja
 • Porez na dobitak
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)