RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovor o međunarodnoj prodaji

pip - 7.2001, str. 3

Zabilježba pravnih činjenica u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

pip - 7.2001, str. 10

Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu

pip - 7.2001, str. 14

Jesu li i pod kojim uvjetima pravomoćna rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na poslovnoj prostoriji prema ZONZIOZVJKV podobna za ovrhu

pip - 7.2001, str. 22

Zahtjev za zaštitu zakonitosti u parničnom postupku

pip - 7.2001, str. 27

Carinski aspekti ugovora o slobodnoj trgovini

pip - 7.2001, str. 32

Pravo uvoza i privremenog uvoza robe stranih putnika koji kao turisti dolaze na privremeni boravak u Republikku Hrvatsku

pip - 7.2001, str. 41

U susret Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji

pip - 7.2001, str. 45

Nova privatizacijska politika - Prikaz prijedloga Zakona o privatizaciji

pip - 7.2001, str. 48

Propisivanje mjerila i odlučivanje o dodjeli i plaćanju naknade kod dodjele grobnog mjesta, te godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

pip - 7.2001, str. 52

Aktualna pitanja primjene sredstava osiguranja tražbina vjerovnika

pip - 7.2001, str. 55

Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom

pip - 7.2001, str. 63

Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

pip - 7.2001, str. 65

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 7.2001, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 7.2001, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 7.2001, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 7.2001, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 7.2001, str. 74

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 7.2001, str. 76

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 7.2001, str. 80

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 7.2001, str. 82

Ministarstvo gospodarstva

pip - 7.2001, str. 85

Ministarstvo turizma

pip - 7.2001, str. 86

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 7.2001, str. 88

Obvezno pravo

pip - 7.2001, str. 89

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2001, str. 90

Radno pravo

pip - 7.2001, str. 90

Parnični postupak

pip - 7.2001, str. 91

Obvezno pravo

pip - 7.2001, str. 91

Pomorsko pravo

pip - 7.2001, str. 92

Ovršni postupak

pip - 7.2001, str. 92

Stečaj

pip - 7.2001, str. 92

Prekršaji

pip - 7.2001, str. 93

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

pip - 7.2001, str. 94

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 7.2001, str. 95

Zakon o izvlaštenju

pip - 7.2001, str. 95

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

pip - 7.2001, str. 97

Zakon o prekršajima

pip - 7.2001, str. 97

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 7.2001, str. 98

Zakon o upravnim sporovima

pip - 7.2001, str. 99

Porezno pravo

pip - 7.2001, str. 99

Porez na promet

pip - 7.2001, str. 100

Porez na dohodak

pip - 7.2001, str. 100

Bilančno pravo

pip - 7.2001, str. 102

Pravo tvrtke

pip - 7.2001, str. 102

Pravo na godišnji odmor

pip - 7.2001, str. 103

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 7.2001, str. 103

Odgovori na pitanja

pip - 7.2001, str. 113
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)