RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Osnovne procesnopravne posljedice otvaranja stečajnog postupka

pip - 6.2001, str. 3

Oporezivanje nasljedstva i darova u Hrvatskoj

pip - 6.2001, str. 8

Kada se plaća porez na dodanu vrijednost na manjkove, kalo rastep, lom i krađu

pip - 6.2001, str. 12

Nadzorni odbor u društvu kapitala s predstavnikom radnika kao obvezatnim članom

pip - 6.2001, str. 14

Ugovorni odnosi u prijevozu opasnih stvari

pip - 6.2001, str. 31

Uspostava vlasništva posebnoga dijela nekretnine

pip - 6.2001, str. 34

Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda

pip - 6.2001, str. 39

Pravo dokumentarnih akreditiva (3) - ispitivanje dokumenata

pip - 6.2001, str. 47

Nešto o dospjelosti kamate u smislu st. 5. čl. 7. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Repubile Hrvatske

pip - 6.2001, str. 56

Pravo radnika na godišnji odmor nakon novele Zakona o radu

pip - 6.2001, str. 58

Skraćeni upravni postupak kod utvrđivanja obveza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, te poreza, doprinosa i naknada koj čine prihod jedinica područ.samouprave

pip - 6.2001, str. 63

Određivanje i korištenje javnih parkirališta

pip - 6.2001, str. 66

Posebni troškovi u postupku upravnopravne zaštite prava intelektualnog vlasništva

pip - 6.2001, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 6.2001, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 6.2001, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 6.2001, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 6.2001, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 6.2001, str. 78

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2001, str. 80

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 6.2001, str. 83

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 6.2001, str. 86

Ministarstvo gospodarstva

pip - 6.2001, str. 88

Ministarstvo turizma

pip - 6.2001, str. 89

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 6.2001, str. 90

Državni inspektorat

pip - 6.2001, str. 93

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2001, str. 95

Stvarno pravo

pip - 6.2001, str. 96

Obvezno pravo

pip - 6.2001, str. 97

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2001, str. 98

Parnični postupak

pip - 6.2001, str. 99

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2001, str. 99

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

pip - 6.2001, str. 101

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 6.2001, str. 102

Zakon o zdravstvenom osiguranju

pip - 6.2001, str. 103

Zakon o porezu na dohodak

pip - 6.2001, str. 103

Zakon o izvlaštenju

pip - 6.2001, str. 104

Zakon o prekršajima

pip - 6.2001, str. 104

Porez na dohodak

pip - 6.2001, str. 105

Pravo na stručnu izobrazbu

pip - 6.2001, str. 105

Pravo na naknadu plaće

pip - 6.2001, str. 106

Investicijski dodatak/Zakon o financijskim sudovima

pip - 6.2001, str. 106

Zakon o poreznom savjetovanju

pip - 6.2001, str. 106

Socijalno osiguranje

pip - 6.2001, str. 106

Pravo tvrtki

pip - 6.2001, str. 107

Porez na dohodak od obrta

pip - 6.2001, str. 107

Porez na dobitak

pip - 6.2001, str. 108

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2001, str. 108

Pravo ugovora o radu

pip - 6.2001, str. 109

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 6.2001, str. 110

Odgovori na pitanja

pip - 6.2001, str. 121
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)