RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (I.)

pip - 12.2001, str. 3
Pravnonormativne osnove za ponovno uvođenje javnobilježničke službe, ukinute na području Republike Hrvatske za vrijeme Nezavisne države Hrvatske i neobnovljene nakon Drugoga svjetskog rata, postavljene su Zakonom o javnom bilježništvu od 29. srpnja 1993. (Nar. nov., br. 78/93. - u nastavku: ZJB) i provedbenim propisima donesenim na temelju toga zakona, kojima je ta služba kompleksno uređena u njezinu ustrojstveno-statusnom i kompetencijsko-funkcionalnom pogledu.

Dileme koje su se, ipak, nametale prigodom definiranja tih osnova u biti su, čini se, uspješno prevladane, tako da uspostavljeni sustav čini jednu koherentnu i izbalansiranu cjelinu.

Institut javnog bilježništva, veoma značajan u pravnom i društvenom pogledu, obradit ćemo na sustavan i pregledan način u nekoliko nastavaka u našem časopisu Pravo i porezi.

Knjiga poslovnih udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

pip - 12.2001, str. 7
Uprava društva s ograničenom odgovornošću dužna je prema odredbi čl. 410. Zakona o trgovačkim društvima voditi knjigu poslovnih udjela društva. Jedna od kronološki prvih obveza uprave novoosnovanog društva je da ustanovi knjigu poslovnih udjela, tj. da joj odredi oblik i u nju unese podatke koje ona mora sadržavati.

Usklađivanje zemljišnoknjižnog s izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine

pip - 12.2001, str. 9
Zemljišne knjige pružaju vanjsku sliku činjeničnog i pravnog stanja nekretnina. Zemljišnoknjižnim se upisima publicira sve što je mjerodavno za pravno i činjenično stanje nekretnine - sastav nekretnine, koji su objekti trajno povezani sa zemljištem, koja prava, ograničenja i tereti postoje na nekretninama, jesu li i kako nositelji knjižnih prava ograničeni u raspolaganju svojim pravima, postoje li neke pravne činjenice koje utječu na pravno stanje nekretnine i mogućnost raspolaganja knjižnim pravima i sl. Sa slikom koju činjeničnom i pravnom stanju nekretnina daju zemljišnoknjižni upisi svatko se može upoznati. Zemljišne knjige su javne (čl. 7/1. ZZK), pa svatko u njih može ostvariti uvid, zahtijevati izvatke, ispise i prijepise (čl. 7/2. ZZK). Svatko može saznati koja stvarna prava postoje na nekoj nekretnini, koji je njihov sadržaj, opseg i prvenstveni red, tko je njihov nositelj, te ih uvažavati i poštovati. Sve ono što je upisano u zemljišnoj knjizi djelovat će apsolutno prema svim trećim osobama.

Naknada materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja

pip - 12.2001, str. 14
Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96. i 112/99. - u nastavku: ZOO) pod naslovom "Posebno o naknadi materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja" u čl. 193. do 197. ustanovljuje posebna pravila o naknadi materijalne štete za određene slučajeve predviđene tim člancima, a posljedica su bilo uzrokovanja nečije smrti, bilo uzrokovanja ozljede tijela i oštećenja zdravlja.

Ta posebna pravila o naknadi razlikuju se od općih pravila o naknadi materijalne štete iz čl. 185. do 192. ZOO, iako i opća pravila, bilo kao zajednička, bilo kao posebna, mogu doći do primjene i u slučajevima iz čl. 193. do 195. ZOO.

Postupak otkazivanja ugovora o radu od poslodavca

pip - 12.2001, str. 26
Postupak otkazivanja ugovora o radu nije bio u Zakonu o radu (dalje: ZOR) detaljno reguliran, iako je sadržavao niz odredaba kojima se određuju postupovne pretpostavke za donošenje odluke o otkazu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje: Novela ZOR-a) dopunjene su određene manjkavosti u uređivanju tog postupka, iako sam postupak i nadalje nije cjelovito i potpuno uređen. Sudska praksa popunjavanju pravnih praznina u ovom segmentu daje značajan doprinos, ali se presporo kreira da bi do kraja odgovorila potrebama pravne sigurnosti.

Novi Zakon o doplatku za djecu u primjeni od 1. siječnja 2002.

pip - 12.2001, str. 32
Hrvatski sabor na sjednici održanoj u listopadu 2001. raspravio je u drugom čitanju i donio novi Zakon o doplatku za djecu, koji je objavljen u Nar. nov., br. 94/ 2001. i stupio na snagu 7. studenoga 2001. s tim da će primjena Zakona otpočeti od 1. siječnja 2002.

Sada još važeći Zakon o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 77/99., 145/99., 25/00., 41/00. i 64/00.) stupio je na snagu 29. srpnja 1999. i trebao se početi primjenjivati od 1. siječnja 2000. Međutim, primjena tog Zakona je nekoliko puta bila odgađana i uz izvršene izmjene i dopune Zakon je u kratko vrijeme noveliran četiri puta. Odgode primjene Zakona i njegovo noveliranje u kratkom razdoblju počevši od dana njegova stupanja na snagu, već pokazuju da određena rješenja ne odgovaraju gospodarskim uvjetima i društvenim odnosima. Taj se Zakon nije saživio niti s praksom niti s financijskim mogućnostima države pa se pokazala potreba za donošenjem novog Zakona o doplatku za djecu.

Komentar Uncitral-ovog Model zakona za elektronički potpis

pip - 12.2001, str. 34
Ovim člankom nastavljamo s obradom materije koja se odnosi na UNCITRAL-ov Model zakon za elektroničku trgovinu.

U časopisu Pravo i porezi, broj 11/01., obrađena je tema pod naslovom Pristup funkcionalne jednakosti u UNCITRAL-ovom Model zakonu za elektroničku trgovinu, a u ovom broju našeg časopisa prikazujemo strukturu i analiziramo pojedine odredbe Model zakona za elektronički potpis.

Izmjene i dopune Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o privatizacijskim investicijskim fon...

pip - 12.2001, str. 40
Republika Hrvatska se poput drugih tranzicijskih zemalja nalazi pred imperativom razvoja efikasnog financijskog tržišta, budući da samo dobro razvijeno financijsko tržište, sa svim potrebnim institucijama i instrumentima omogućuje djelotvorno ostvarenje njegove temeljne funkcije alociranja financijskih sredstava od suficitarnih na deficitarne gospodarske jedinice. U institucije tržišta kapitala koje imaju posebno značajnu ulogu u efikasnoj alokaciji kapitala u svijetu (a u budućnosti i u nas) spadaju upravo investicijski fondovi.

Izmjene i dopune Carinskog zakona

pip - 12.2001, str. 44
Zakonom o izmjeni i dopunama Carinskog zakona (Nar. nov., br. 92/01.) izvršeni su određeni zahvati u dijelu propisa koji reguliraju carinske povlastice, te načinu obračunavanja carine pri privrmenom uvozu plovila u svrhe obavljanja gospodarskih djelatnosti. Kako se tim izmjenama i dopunama značajnije mijenja i određena carinska procedura, potrebno je ukazati na njihove osobitosti.

Najam stvari inozemnog vlasnika - oporezuje li se najam (zakup) prema carinskim propisima o obavljenoj usluzi

pip - 12.2001, str. 47
Ugovorom o najmu obvezuje se najmodavatelj predati određenu stvar najmoprimatelju na uporabu, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu najamninu. Ugovoru o najmu najbliži je ugovor o zakupu koji omogućuje zakupoprimatelju da predanu stvar uporabljuje i koristi, što je širi pojam od uporabe, jer osim uporabe obuhvaća uživanje stvari i ubiranje plodova.

Osnivanje javnih vatrogasnih postrojbi kao javnih ustanova u vlasništvu jedinica lokalne samouprave

pip - 12.2001, str. 51
Hrvatski sabor donio je dana 1. listopada 1999. Zakon o vatrogastvu (Nar. nov., br. 106/99. - u nastavku: Zakon) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2000.

U provedbi Zakona javne vatrogasne postrojbe su s danom 1. siječnja 2000. godine preustrojene u javne vatrogasne postrojbe općina i gradova u čijim su sjedištima djelovale, s time da njihovo djelovanje u prijelaznom razdoblju, do kraja 2004. godine, financiraju Republika Hrvatska i odnosne jedinice lokalne samouprave, u odgovarajućim postotcima, a nakon toga financiranje u cijelosti pada na teret jedinica lokalne samouprave.

Time je samo mali dio jedinica lokalne samouprave riješio pitanje organiziranja svojih vatrogasnih postrojbi - to su samo gradovi sjedišta županija, odnosno policijskih uprava (gdje su prije djelovale vatrogasne postaje), te neki drugi veći gradovi, relativno udaljeni od sjedišta županija (gdje su djelovale posebne ispostave vatrogasnih postaja).

Svi ostali gradovi i općine trebali su, odnosno trebaju organizirati potpuno nove vatrogasne subjekte, radi organiziranja protupožarne zaštite na svojem području, sukladno Zakonu, što mnoge do danas nisu učinile, te s tim ciljem trebaju bez odgađanja poduzeti potrebne mjere, na koje upućuje ovaj članak.

Osvrt na Novelu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

pip - 12.2001, str. 54
Tijekom mjeseca listopada ove godine Hrvatski sabor je donio Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 92/01. - u nastavku: Novela), koji je stupio na snagu 1. studenoga 2001.

Ovim člankom daje se osvrt na rješenja koja Novela unosi u sadržaj Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 46/97. - pročišćeni tekst, 68/98. i 45/95. - u nastavku: Zakon) glede radnog vremena u ugostiteljstvu, te ukazuje na teškoće koje se mogu pojaviti u njegovoj provedbi.

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Noveli Zakona o obrtu

pip - 12.2001, str. 55
Prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 46/97. - pročišćeni tekst, 68/ 98. i 45/99.), ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti. Ugostiteljska se djelatnost može obavljati tijekom cijele godine, za vrijeme trajanja sajmova, prigodnih priredaba i slično, tj. povremeno i sezonski. Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 77/93. i 90/96.) propisano je da je obrt samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti sukladno njegovu čl. 2. od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobitka koji se, uz ostalo, ostvaruje i pružanjem usluga na tržištu.

Novelom Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 64/01. - u nastavku: Novela) koja je stupila na snagu 24. srpnja 2001. propisano je da se obrti mogu obavljati i sezonski, te da se u tom slučaju mogu obavljati najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine. Osobe koje obavljaju obrt sezonski za to vrijeme uspostavljaju svojstvo osiguranika. Takav način obavljanja obrta upisuje se u obrtni registar.U nastavku pišemo o uvjetima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Noveli, te o primjeni novog Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima u području ugostiteljstva.

Poreznopravni režim naknade koju prima predstavnik suvlasnika zgrade

pip - 12.2001, str. 58
Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se pozivom na odredbu čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00. i 73/00.) međuvlasničkim ugovorom, kojim se pored ostalih elemenata određuje i osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti.

Za svoj rad predstavnik suvlasnika može primati naknadu koja se predviđa programom održavanja zajedničke nekretnine, a isplaćuje uobičajeno jedanput u mjesecu na teret sredstava zajedničke pričuve, dakle iz sredstava koja čine imovinu svih suvlasnika zgrade. Prema tome, isplatitelji ove naknade su suvlasnici a ne upravitelj, koji samo raspolaže sredstvima u okviru određenom Zakonom i posebnim ugovorom.

Program stručnog obrazovanja i usavršavanja u pravosuđu

pip - 12.2001, str. 60
Temeljem Programa tehničke pomoći pod nazivom CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Democratisation and Stabilisation) što ga je Europska komisija namijenila tranzicijskim zemljama jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, Makedonija, Albanija i Hrvatska), Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske dobit će financijsku pomoć od 1,500.000 eura sa svrhom osposobljavanja pravosudnih institucija u Hrvatskoj za uspješno i djelotvorno funkcioniranje.

Potreba obrazovanja sudskog osoblja jedan je od ključnih elemenata u Programu Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2001. do 2003. godine i nužan uvjet za provedbu reforme pravosudnog sustava u Hrvatskoj.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2001, str. 64
  Obvezni elementi i izgled računa
 • Nabava dobara iz primljene inozemne novčane donacije
 • Obračun PDV-a za emitiranje promidžbenih poruka bez novčane naknade
 • Povrat PDV-a javnim vatrogasnim postrojbama
 • Porezni položaj primljenih predujmova
 • Porez na dodanu vrijednost kod pripajanja trgovačkog društva u likvidaciji drugom društvu
 • Porezni položaj ustanove za socijalnu skrb
 • Obračun PDV-a na poštanske usluge u međunarodnom poštanskom prometu
 • Porez na dodanu vrijednost na promidžbene usluge koje je turističkoj zajednici obavio inozemni poduzetnik
 • Porez na dodanu vrijednost temeljem ugovora o alotmanu na odobrenu proviziju
 • Povrat poreza na dodanu vrijednost vezano za izgradnju zgrade osnovne škole u D. Š.
 • Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a obvezuje obveznika 5 narednih godina
 • Izdavanje računa u sustavu PDV-a
 • Obračun PDV-a pri uplati sredstava zajedničke pričuve
 • Oporezivanje cestarine za korištenje autoceste

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 12.2001, str. 70
  Porezne obveze po ugovorima o osnivanju prava plodouživanja

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 12.2001, str. 71
  Porez na dohodak - troškovi sistematskih pregleda
 • Inspekcijski nadzor obveznih doprinosa, poreza na dohodak na plaće pomoraca zaposlenih kod stranih poslodavaca
 • Oporezivanje ugošćenja posloprimaca
 • Porez na dohodak od kapitala kod obrtnika
 • Plaćanje poreza na dohodak pri prodaji više od tri nekretnine u razdoblju od pet godina

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitakbr>Porez na dobitak

pip - 12.2001, str. 72
  Mišljenje o poreznim povlasticama za predviđena ulaganja - korištenje poticajnih mjera
 • Oporezivanje pri prodaji drva ustanove za socijalnu skrb
 • Uputa za primjenu Pravilnika o amortizaciji u dijelu koji se odnosi na jednokratni djelomični ili potpuni otpis dugotrajne imovine
 • Potpuni (jednokratni) otpis opreme i poslovnih objekata

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 12.2001, str. 76
  Oporezivanje posebnim porezom motornih vozila iz tarifne oznake 87.11. Carinske tarife - bicikli i tricikli s električnim motorom
 • Mjera osiguranja novčane tražbine
 • Obračun posebnog poreza na naftne derivate pri korištenju ulja za loženje za pogon motornih vozila
 • Oglas u Narodnim novinama s pozivom na predlaganje otvaranja stečajnih postupaka
 • Imenovanje zastupnika po službenoj dužnosti
 • Obračun posebnog poreza na promet osobnih automobila pri prijenosu na pravne sljednike

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2001, str. 77
  Privremeni uvoz kamp prikolica
 • Poslovanje carinskog skladišta, tipa D
 • Ostvarivanje carinske povlastice pri preseljenju članova redovničkih zajednica
 • Zajednička obrtnička radnja kao uvjet za ostvarivanje carinske povlastice pri uvozu gospodarske opreme temeljem čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Privremeni uvoz po Aneksu B.6. i Aneksu C. Konvencije
 • Privremeni uvoz stručne opreme
 • Preuzimanje odvojeno pristigle prtljage putnika
 • Pravo povrata PDV-a za iznesena dobra u osobnom putničkom prometu
 • Uvoz karoserije kao rezervnog dijela osobnog automobila u vlasništvu fizičke osobe

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 12.2001, str. 80
  Oslobađanje od polaganja stručnog ispita i polaganje državnog stručnog ispita u upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave
 • Primjena odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Primjena odredbi čl. 127., st. 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima u odnosu na raspored na radno mjesto
 • Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01.)
 • Primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima u odnosu na državni stručni ispit i raspored na radno mjesto

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 12.2001, str. 83
  Socijalni razlozi kod davanja otkaza radniku (čl. 106., st. 3. Zakona o radu)
 • Predstavnik radnika u nadzornom odboru trgovačkog društva
 • Promjene sustava plaća u javnim službama i teškoće provedbe
 • Predstavnik radnika u nadzornom odboru trgovačkog društva
 • Ograničenja pri radu bez utvrđene profesionalne nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti
 • Kolektivni ugovor, pravilnik o radu i povećanje plaće za dio radnih mjesta
 • Nadzor opravdanosti odobrenog bolovanja
 • Raspored radnog vremena državnog službenika zbog potreba službe
 • Osnovica za obračun doprinosa u slučaju smanjenja plaće zbog sudjelovanja u štrajku
 • Pravomoćno utvrđeno postojanje radnog odnosa i upis u radnu knjižicu
 • Predstavnik radnika u nadzornom odboru trgovačkog društva u vlasništvu javnih ustanova
 • Mogućnosti povremenog rada i zarade redovitih učenika i redovitih studenata

Ministarstvo turizma

pip - 12.2001, str. 87
  Ustrojavanje suhe marine - može li djelatnost obavljati građanin
 • Zamolba za pravnu pomoć u svezi kategorizacije ugostiteljskog objekta
 • Zamolba za pravnu pomoć u svezi rješavanja predmeta u slučajevima utvrđivanja minimalnih uvjeta i kategorizacije ugostiteljskih objekata - bivših odmarališta u vlasništvu pravnih osoba iz BiH
 • Povrat propisane standardizirane ploče za objekte u domaćinstvu građana
 • Rješavanje po zahtjevu malodobnika za kategorizaciju objekata i izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 • Dokumentacija potrebna u postupku kategorizacije postojećeg ugostiteljskog objekta kojim posluje nova tvrtka
 • Primjena propisa o isticanju standardiziranih ploča za ugostiteljske objekte u domaćinstvu građana
 • Ustrojavanje ugostiteljskog objekta - dosadašnjeg odmarališta u vrstu "hostel" - neki obvezatni elementi

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 12.2001, str. 89
  Posebni uvjeti građenja na području za koje je donijet detaljni plan uređenja
 • Planiranje i izgradnja skloništa
 • Udruga poslodavaca geodetske struke, ovlaštenje za izradu elaborata o etažiranju
 • Izdavanje građevne dozvole za gradnju obiteljske kuće kada je dokument prostornog uređenja izvod iz prostornog plana
 • Primjena odredbe čl. 73., st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja nakon provedene javne rasprave

Obvezno pravo

pip - 12.2001, str. 92
  Obveza naknade štete - dospijeće (čl. 186. ZOO-a)
 • Izmjena dosuđene naknade štete (čl. 196. ZOO-a)
 • Prestanak obveza ispunjenjem (čl. 295. ZOO-a)
 • Upućivanje (asignacija) - odnos primatelja upute i upućenika (čl. 1022. ZOO-a)
 • Ugovor o darovanju - opoziv (čl. 948. OGZ-a)

Parnični postupak

pip - 12.2001, str. 95
  Ročište - odgoda (čl. 116. ZPP-a)
 • Pravomoćnost presude (čl. 333. ZPP-a)

Parnični postupak

pip - 12.2001, str. 95
  Bitne povrede odredaba parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)

Autorsko pravo

pip - 12.2001, str. 95
  Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu (čl. 20. ZAP-a)

Prekršaji

pip - 12.2001, str. 95
  Trijezno stanje se podrazumijeva i traži od svakog sudionika u prometu
 • Zaštitari su dužni nositi radnu odoru tijekom obavljanja ugovorenih zaštitarskih usluga
 • Stranac je dužan u određenom roku napustiti teritorij Republike Hrvatske ako mu je izrečena zaštitna mjera udaljenja
 • Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za kategorizaciju objekata namijenjenih za pružanje tih usluga

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 12.2001, str. 96
  Troškovi postupka izvršenja - zatezne kamate (čl. 115. ZUP)
 • Obnova postupka u tijeku upravnog spora (čl. 252. ZUP)
 • Ništavost akta (čl. 267., st. 1., t. 3. ZUP)
 • Zaključak o dozvoli izvršenja - istek roka (čl. 270., st. 7. ZUP)

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 12.2001, str. 98
  Otkup stana - otkup garaže (čl. 4., st. 1., t. 6. ZOPNPN)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 12.2001, str. 98
  Zdravstvena ustanova - povrat vlasništva (čl. 54. ZONZOI)
 • Stanar - položaj stranke (čl. 22. ZONZOI)

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave

pip - 12.2001, str. 99
  Kuće za odmor - apartmani (čl. 35. ZOFJLS)
 • Porezna obveza - raskid ugovora (čl. 6., st. 1. ZOFJLSIU)

Zakon o porezu na dobit

pip - 12.2001, str. 100
  Porez - dobit - knjigovodstvena vrijednost dionica (čl. 4. ZOPND)
 • Prometna vrijednost stana opterećenog pravom doživotnog uživanja (čl. 7., st. 1. ZOPNPN)

Zakon o izvlaštenju

pip - 12.2001, str. 100
  Izvlaštenje - troškovi postupka (čl. 27. ZOI)

Pravo ugovora o radu

pip - 12.2001, str. 101
  Novčana kazna radi prekoračenja vremena provedenog za volanom: ništavost odobrenja naknade poslodavca

Pravo na naknadu

pip - 12.2001, str. 101
  Plaćena naknada za dane odmora za rad u vrijeme blagdana

Radno pravo - Pravo na naknadu

pip - 12.2001, str. 101
  Jednaka naknada za "isti rad" za muškarce i žene: pretpostavka za primjenu pravnih načela Europske zajednice
 • Zadržavanje plaće zbog negativnog stanja računa kod završetka radnog odnosa

Pravo tvrtki

pip - 12.2001, str. 102
  Nastavak vođenja tvrtke - pretpostavke za upis isključenja od odgovornosti

Porez na dohodak i porez na prihod od kapitala

pip - 12.2001, str. 104
  Oporezivanje prihoda iz ukupnog kapitala kod otuđenja ili ustupanja

Porezno pravo

pip - 12.2001, str. 104
  Procjena potreba - Razmatranje prava na plodouživanje kod dokaza o niskoj prometnoj vrijednosti nekretnine

Bilančno porezno pravo

pip - 12.2001, str. 104
  Leasing pokretnih gospodarskih dobara

Pravo dioničkih društava

pip - 12.2001, str. 105
  Ništavost završnog računa zbog precijenjenosti bilančnog dobitka

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.2001, str. 106
  Usporena reforma platnog pometa
 • Banke smislile vlastite elektroničke potpise
 • Bilježnici gube 80 posto prihoda?
 • Od jedanaest štedionica spajanjem će nastati tri
 • Američka izvozna banka preko HBOR-a želi kreditirati cijelu regiju
 • Ulaganje u temeljni kapital trgovačkih društava
 • "e-novčanik"
 • Zakon o bankama
 • Zajam EIB-a od 20 milijuna eura za plasmane Bank Austrie u Hrvatskoj
 • Savjet HNB: Još šest banaka dobilo odobrenje za vođenje platnog prometa
 • Nezaposleni honorarci bez mirovinskih prava
 • Kazne za krivce, a ne harač svima
 • Minimalac za prezadužene
 • Ratne štete poništavaju kamate
 • Žito sa socijalnom privagom
 • Korist poslovnim ljudima najranije 2004. godine
 • Zadatak br. 1 - umrežiti sve presude
 • Vidošević hoće u HGK stečajne upravitelje
 • Nova sudska uprava
 • Cijena educiranja javnosti
 • Novi zakoni
 • Verzija novog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju
 • Osobni račun za veće mirovine
 • Vlada forsira - prodaju
 • Novi Zakon o arbitraži
 • Poslovi zastupanja u carinskom postupku
 • Parkiralište - uvjet za licenciju
 • Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina - Rijeka
 • Prijedlog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
 • Pravnici i politolozi pokreću inicijativu za izmjenu Zakona o strankama
 • Skresana hrvatska konkurentnost
 • INA mora prodati Bijele noći
 • Luka Split prodana brokerskoj kući Faktor
 • Hrvatska 2002. domaćin kongresa Udruge njemačkih putničkih agencija i turoperatora
 • Konferencija europskih parlamentarnih skupština
 • Hrvatska u Odboru UNESCO-a za povratak kulturnih dobara
 • Hrvatska - CEFTA
 • Potpisan ugovor o slobodnoj trgovini s Poljskom i Češkom
 • Otkaz u americi...
 • ... I u europi
 • Francuski socgen je odlučio pomoći češkoj komercni banci
 • Japanski ntt DoCoMo lansirao 3G
 • WAZ, suvlasnik Jutarnjeg Lista i Globusa, postao suvlasnik Beogradske Politike
 • Pfizer, IBM i Microsoft osnivaju zajedničku kompaniju
 • Belgijska pivovarska korporacija Interbrew kupila 20% dionica Uniona
 • Yukos kupuje postrojenja Kvärnera za 100 milijuna dolara
 • VW ulaže milijardu DEM i otvara 2.300 radnih mjesta u Poljskoj
 • Lukoil kupuje rafineriju Norsi za 76,8 milijuna dolara u gotovini
 • Na krilima tehnološkog sektora
 • Odnosi RH - EU
 • Vlada RH usvojila nekoliko temeljnih dokumenata za pridruživanje EU
 • A tko će uskladiti - praksu?
 • Uvesti euro i prije ulaska u EU
 • MMF: Hrvatska treba kunu zamijeniti eurom!
 • Europska monetarna unija
 • Marke iz čarapa u banke
 • Dva mjeseca "dvojne cirkulacije"

Odgovori na pitanja

pip - 12.2001, str. 115
  Porezni prekršaji
 • Promjena sredstava ovrhe
 • Zakup poslovnog prostora
 • Likvidacija trgovačkog društva
 • Ovrha radi naplate poreznog duga - prava trećih osoba u slučaju pljenidbe pokretnina
 • Određenost ugovora o djelu
 • Nedostatci prodane stvari
 • Zastara tražbina
 • Strana zaklada odnosno fundacija - predstavništvo u Hrvatskoj
 • Program državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2001. do 2005.
 • Zemljišne knjige - uknjižba
 • PDV na sredstva zajedničke pričuve
 • PDV na transfere iz proračuna

Pregled novih propisa

pip - 12.2001, str. 120
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)