RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

O privatnopravnom aspektu djelovanja europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih...

pip - 11.2001, str. 3
Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda potpisale su u Rimu 1950. države koje su tada bile članice Vijeća Europe. Stupila je na snagu 1953. pošto ju je ratificiralo deset država. Danas su države potpisnice te konvencije i sve države koje su u međuvremenu postale članicama Vijeća Europe, uključujući i Republiku Hrvatsku. Europska konvencija je na snazi u svim tim državama, a dodatni protokoli uz nju - svaki od njih samo u državama koje su ga prihvatile.

Izvori međunarodnog privatnog prava

pip - 11.2001, str. 9
Nakon stjecanja samostalnosti i neovisnosti Republike Hrvatske započeo je proces izgradnje cjelovitog pravnog sustava koji još uvijek traje.

Strategija i želja Republike Hrvatske da postane ravnopravnom članicom svjetskih i europskih asocijacija, stvara uz ostalo, obvezu prilagođavanja hrvatskog europskom pravu, ali i pravu asocijacija na široj razini.

Uz ostala pravna područja proces usklađivanja odvija se i u području međunarodnog privatnog prava, u kojem se poduzimaju vrlo opsežne i učinkovite radnje. Indikator takvog stanja jest i intenzivan rad skupine stručnjaka međunarodnog privatnog prava u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na izradi teza za novi hrvatski zakon o međunarodnom privatnom pravu (dalje u tekstu: mpp).

Pomorsko dobro - odnos koncesijske i komunalne naknade

pip - 11.2001, str. 13
Na pomorskom dobru (uključujući i lučko područje) ovlaštenik koncesije (koncesionar) obvezan je davatelju koncesije (koncedentu) plaćati koncesijsku naknadu za gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu pomorskog dobra. Istodobno, jedinica lokalne samouprave korisniku pomorskog dobra (koncesionaru) naplaćuje komunalnu naknadu. Postavlja se pitanje jesu li te dvije naknade istovrsne? Dok praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske određuje da se istodobno može naplaćivati koncesijska i komunalna naknada, praksa Upravnog suda Republike Hrvatske dovodi u sumnju takav zaključak. Autor obrazlaže svoje mišljenje po kojem ni jurisprudencija, ni judikatura još uvijek nisu riješile taj problem, te smatra kako je gospodarski oportunije da se na pomorskom dobru (lučkom području) naplaćuje samo koncesijska naknada.

Posebni uvjeti za obavljanje obrta od strane nositelja patenta

pip - 11.2001, str. 19
Odredbama čl. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 64/01.), propisane su, među ostalim, posebne povlastice za obavljanje obrta od strane nositelja patenta. Podržavajući u potpunosti propisivanje ove povlastice, odnosno promicanje politike zapošljavanja, razvitka obrta i stvaranja uvjeta za brži gospodarski razvitak, autor ukazuje na okolnosti zbog kojih smatra da ova ideja neće u praksi postići predviđene rezultate, te daje i neke prijedloge de lege ferenda.

Preuzimanje dioničkih društava prije i nakon odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

pip - 11.2001, str. 25
U Republici Hrvatskoj Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava1 na snazi je od 20. studenoga 1997. S ciljem da se stvore kvalitetnije pretpostavke za zaštitu malih dioničara i da se potakne razvoj tržišta kapitala zakonodavac je, između ostalog, Zakonom odredio da je dioničar, osim iznimki određenih Zakonom, koji pribavi više od 25% glasova u glavnoj skupštini društva, obvezan o tome odmah obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske i izdavatelja, te u roku od 7 dana objaviti javnu ponudu za preuzimanje dioničkog društva. Nadalje, tijekom i po završetku postupka preuzimanja stjecatelj je dužan izvijestiti dioničare, Komisiju i javnost putem Narodnih novina i dnevnog tiska o tijeku i rezultatima postupka.

Uzroci i ciljevi mirovinske reforme u Republici Hrvatskoj

pip - 11.2001, str. 30
Tijekom života u kojem aktivno rade ljudi ulažu zara đeno u različite svrhe. Jedna vrsta ulaganja jest ulaganje u doprinose za mirovinsko osiguranje. Mirovinski sustav je vrlo bitan socijalni i gospodarski čimbenik u svakoj državi. Od njegove organiziranosti i umiješanosti u tijekove gospodarskog života u mnogome ovisi standard umirovljenika. Stoga je mirovinska reforma u Republici Hrvatskoj od izuzetnog značenja za generacije budućih umirovljenika, ali i za životni standard svih stanovnika Hrvatske.

Usvojeni mirovinski sustav zaslužuje višestruku i svestranu kontinuiranu analizu.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

pip - 11.2001, str. 39
Staž osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu uređen je Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (u nastavku teksta: Zakon). Zakon je objavljen u Narodnim novinama, br. 71/99. - od 8. srpnja 1999. a stupio je na snagu i primjenjuje se od 16. srpnja 1999.

Novele zakona koji uređuju pravo na porodni dopust

pip - 11.2001, str. 42
Hrvatski sabor, na sjednici od 21. rujna 2001., donio je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisani uvjeti za ostvarivanje prava na porodni dopust, te dužina trajanja toga dopusta, visina novčane naknade i druga prava koja se ostvaruju po osnovi poroda. Tako su donijeti: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu. Svi navedeni zakoni objavljeni su u Nar. nov., br. 82 od 26. rujna 2001. kada su i stupili na snagu, a primjenjuju se od 1. listopada 2001.

Prijedlog izmjena i dopuna navedenih zakona temeljen je na provedbi mjera socijalne politike Vlade Republike Hrvatske.

Donošenje i usklađivanje sa zakonom poslovnika predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

pip - 11.2001, str. 47
Hrvatski sabor na sjednici od 6. travnja 2001. godine, donio je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen u Nar. nov., br. 33/01. od 11. travnja 2001., a Vjerodostojno tumačenje određenih odredbi Zakona objavljeno je u Nar. nov., br. 60/01.

Zakon je stupio na snagu danom objave, dakle 11. travnja 2001.

Člankom 98. Zakona propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti statute i druge opće akte, dakle i poslovnik predstavničkog tijela, s odredbama Zakona u roku od 6 mjeseci od njegova stupanja na snagu, dakle do zaključno 10. listopada 2001. Veoma mali broj općina i gradova izvršio je tu zakonsku obvezu.

Usklađivanje poslovnika moguće je izvršiti odgovarajućim izmjenama i dopunama ili donošenjem novog poslovnika.

Većina općina i gradova poslovnik predstavničkog tijela donijela je 1993. ili eventualno 1994. godine. Nakon toga u radu predstavničkih tijela, odnosno primjeni tih poslovnika, stečena su odgovarajuća iskustva, zbog kojih "stare" poslovnike u znatnom broju odredaba treba mijenjati.

Poslovnike treba mijenjati i radi usuglašavanja s novim propisima, prvenstveno već navedenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a također i Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sve to upućuje na zaključak da je svrsishodnije donijeti novi poslovnik predstavničkog tijela.

U ovom članku daje se ogledni obrazac poslovnika gradskog vijeća, koji kao jedan od mogućih modela, uz odgovarajuću prilagodbu, može korisno poslužiti jedinicama lokalne samouprave u postupku usklađivanja poslovnika predstavničkih tijela sa zakonom.

Djelokrug jedinica lokalne samouprave glede raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

pip - 11.2001, str. 53
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 66/01. - u nastavku: Zakon) prenesene su jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) značajne obveze u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem - prodajom i davanjem u zakup, odnosno zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te propisivanje agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Zakon je stupio na snagu 28. srpnja 2001. a njime nije propisan rok za usklađenje općih akata jedinica lokalne samouprave sa njegovim odredbama. Međutim, pripremu općih akata valja započeti i obaviti u što kraćim rokovima radi osiguranja kontinuiteta u načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta u svrhu njegove zaštite i očuvanja.

Primjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

pip - 11.2001, str. 56
U svrhu zaštite građana, a osobito mladih osoba donesen je Zakon kojim se određuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, utvrđuju preventivne mjere protiv pušenja, navode štetni sastojci pušenja u određenim vrstama ugostiteljskih objekata, propisuju sankcije za počinjene prekršaje, te utvrđuju nadležna tjela koja provode nadzor nad primjenom tog Zakona.

Ove su mjere propisane Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Nar. nov., br. 128/ 99., 14/00. i 55/00. - u nastavku: Zakon).

U članku se opisuje primjena Zakona u ugostiteljskim objektima, te nadležnost gospodarskih inspektora Državnog inspektorata u svezi s njegovom primjenom.

Značajke ugovora o slobodnoj trgovini između Hrvatske i zemalja EFTA-e

pip - 11.2001, str. 57
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i zemalja EFTA-e potpisan je 22. lipnja u Vaduzu, Lihtenštajn, a bit će u primjeni od 1. siječnja 2002. Ugovorom se uspostavlja područje slobodne trgovine u prijelaznom razdoblju koje će za najosjetljivije proizvode trajati pet godina. Postupnost otvaranja tržišta, koja se odnosi na industrijske proizvode, predviđena je samo na strani Hrvatske, dok zemlje EFTA-e odmah ukidaju sve carinske i necarinske prepreke na robu podrijetlom iz Hrvatske. Dakle radi se o asimetričnom ugovoru, s tim da Hrvatska zemljama EFTA-e, u dijelu koji se odnosi na industrijske proizvode, daje jednake povlastice kao i Europskoj zajednici, kako po obuhvatu proizvoda tako i po dinamici ukidanja carina. Budući da u okviru EFTA-e ne postoji zajednička poljoprivredna politika, kao npr. u Europskoj uniji, liberalizacija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda provedena je na bilateralnoj osnovi, sa svakom zemljom zasebno.

Pristup funkcionalne jednakosti u Uncitral-ovom Model zakonu za elektroničku trgovinu

pip - 11.2001, str. 60
UNCITRAL-ov Model zakon za elektroničku trgovinu s Vodičem za usvajanje (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactement) usvojen je na 29-oj sjednici toga tijela 12. lipnja 1996. i prihvaćen Rezolucijom 51/126 Opće skupštine UN 16. prosinca 1996. Članak 5. bis naknadno je usvojen 1998., tako da se sada pod punim nazivom pojavljuje kao UNCITRAL-ov Model zakon za elektroničku trgovinu (1996.) sa dodanim člankom 5 bis usvojenim 1998. i Vodičem za usvajanje. Činom usvajanja, ujedno se zahtijeva od Glavnog tajnika da prenese vladama i drugim zainteresiranim tijelima tekst UNCITRAL-ovog Model zakona sa Vodičem za usvajanje.

Carinska i porezna davanja pri uvozu vozila u Republiku Hrvatsku

pip - 11.2001, str. 64
Uvoz motornih vozila a osobito osobnih automobila uvijek je aktualna tema. U nastavku ćemo iznijeti kratak pregled uvoznih opterećenja na osobne automobile i neka druga motorna vozila kad se uvoze uz obračunavanje i naplatu prema propisanim carinskim stopama iz Carinske tarife i kad se uvoze ili će se uvoziti u svrhe carinjenja za domaću uporabu prema stopama predviđenima bilateralnim ugovorima o slobodnoj trgovini što ih je Republika Hrvatska sklopila s određenim zemljama. Ukratko ćemo se osvrnuti i na visinu obračuna posebnoga poreza te upozoriti na razliku između novih i rabljenih osobnih automobila i motocikla.

Kako je uvoz motornih vozila dozvoljen samo ako su ispunjeni propisani uvjeti glede homologacije osvrnuti ćemo se i na postupak homologacije te navesti kada i u kojem slučaju vozila ne podliježu postupku homologacije. To je osobito važno budući da se bez predviđenih isprava ne može pristupiti carinskome postupku.

Minimalni tehnički uvjeti za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina

pip - 11.2001, str. 66
Operacionalizacija Zakona o trgovini ostvaruje se pored ostalih podzakonskih propisa i Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija.

Savjetovanje: Ustav kao jamac principa pravne države u međunarodnom pravnom i gospodarskom prometu..

pip - 11.2001, str. 69
U organizaciji Hrvatskog instituta za ljudska prava Novi Vinodolski i suorganizaciji Hanns Seidel Stiftung, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V. i Hrvatskog pravnog centra, od 26. do 28. rujna 2001. u Novom Vinodolskom, u hotelu "Lišanj" održano je savjetovanje pod nazivom: Ustav kao jamac principa pravne države u međunarodnom pravnom i gospodarskom prometu.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 11.2001, str. 71
  Porez na dodanu vrijednost na inozemne usluge - najam pokretnih dobara
 • Obračun PDV-a i poreza po odbitku na inozemne usluge savjetovanja
 • Oporezivanje leasinga nekretnina
 • Porez na dodanu vrijednost na primljene potpore
 • Obračun PDV-a pri zamjeni oštećenih novčanica za neoštećene
 • Porez na dodanu vrijednost na najam - lizing prijevoznih sredstava inozemnom poduzetniku
 • U supoduzetništvu je svaki partner obveznik PDV-a
 • Načelo "bruto metode"
 • Pravo na odbitak pretporeza
 • PDV pri isporukama plaćenim iz primljene donacije

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 11.2001, str. 74
  Isplata dnevnica zaposlenicima
 • Oporezivanje otpremnina u slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa
 • Oporezivanje poslova prodaje osiguranja
 • Obračun i plaćanje prireza za djelatnike diplomatskih i konzularnih ureda RH

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 11.2001, str. 75
  Porezne povlastice za predviđena ulaganja
 • Porez po odbitku na kamate plaćene inozemnoj banci

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 11.2001, str. 76
  Oporezivanje posebnim porezom pri uvozu skutera
 • Ovrha radi naplate doprinosa

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 11.2001, str. 77
  Carinski aspekti unosa ronilačke opreme, pregled stanja i moguće mjere
 • Privremeni uvoz izborne opreme i tehnologije
 • Povlaštena carinska stopa
 • Nedostatak tarifnih oznaka u Carinskoj tarifi Republike Hrvatske
 • Produženje roka privremenoga uvoza modela po Aneksu B.4. Konvencije o privremenom uvozu
 • Obračunavanje i plaćanje carinskog duga na stranu robu koja se koristi za izgradnju infrastrukture u slobodnoj zoni
 • Polaganje osiguranja za namirenje carinskog duga kod postupka vanjske proizvodnje i postupka privremenog izvoza robe
 • Privremeni izvoz stručne opreme za geofizičko istraživanje nafte i plina
 • Uvoz kamp prikolica
 • Oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu obnovljenih orgulja
 • Oporezivanje posebnim porezom motornih vozila iz tarifne oznake 87.11 Carinske tarife
 • Obračunavanje i plaćanje povlaštene carine na proizvode dobivene u postupku vanjske proizvodnje

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 11.2001, str. 81
  Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima
 • Podnošenje ostavke i određivanje zamjenika članu predstavničkog tijela izabranom na nezavisnoj listi
 • Koje je tijelo u jedinici lokalne samouprave - općini - nadležno za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu te jedinice
 • Je li predstavničko tijelo ili poglavarstvo općine - kao jedinice lokalne samouprave - nadležno za donošenje odluke o visini naknade općinskom načelniku i njegovim zamjenicima
 • Temeljem Odluke ministra obrane, osobi za koju se utvrdi istovremeno članstvo u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, nalaže se izjašnjavanje ili o nastavku djelatne vojne službe, odnosno radnog odnosa ili o nastavku članstva u predstavničkom tijelu
 • Obveza polaganja državnog stručnog ispita ako rješenjem o raspoređivanju na radno mjesto ta obveza nije utvrđena
 • Priznavanje strukovnog ispita za državni stručni ispit

Ministarstvo gospodarstva

pip - 11.2001, str. 84
  Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta poslovnog prostora i opreme za obavljanje djelatnosti trgovine

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 11.2001, str. 84
  Radnopravni položaj za vrijeme neplaćenog dopusta
 • Predstavnik radnika u nadzornom odboru i uvjeti za člana nadzornog odbora u statutu trgovačkog društva
 • Sindikalni povjerenik u ulozi radničkog vijeća i istodobno članstvo u školskom odboru, mirovinski i radni staž, naknada plaće za godišnji odmor
 • Povremeni rad u "neradnu" subotu, preraspodjela radnog vremena i prekovremeni rad nakon skraćenja tjednog radnog vremena
 • Prednost hrvatskog branitelja pri zapošljavanju nakon prestanka obrta
 • Namirenje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu od bivšeg radnika poslodavca u stečaju
 • Izborno razdoblje radničkog vijeća nakon prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca
 • Neplaćeni dopust i prava po osnovi neprekinutog radnog odnosa
 • Uvjeti za povećanu plaću na područjima posebne državne skrbi

Ministarstvo turizma

pip - 11.2001, str. 87
  Jamčevina za turistički paket aranžman
 • Upis u obrtni registar i utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Zahtjev za upis ugovora u Upisnik turističkih zastupnika agencije "Cipollino", Budapest
 • Primjena Zakona o turističkoj djelatnosti
 • Obavljanje djelatnosti putničke agencije
 • Iznajmljivanje stambenih objekata u vlasništvu slovenskih državljana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Pružanje usluga turističkog vodiča

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 11.2001, str. 90
  Mogućnost gradnje lugarnice
 • Valjanost ishođenih dokumenata, projektne i ostale dokumentacije
 • Izdavanje uporabne dozvole za objekt
 • Nadležnost za potvrđivanje projekta etažiranja
 • Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz da se ima pravo graditi na određenoj nekretnini
 • Mogućnost isticanja izrađivača prostornog plana
 • Nadležnost općine u postupcima izdavanja lokacijske i građevne dozvole
 • Važenje lokacijske dozvole

Državni inspektorat

pip - 11.2001, str. 92
  Primjena Zakona o obrtu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 11.2001, str. 93
  Stjecanje svojstva osiguranika
 • Osiguranje hrvatskih pomoraca zaposlenih na brodu pod švicarskom zastavom
 • Mirovinsko osiguranje volontera

Grad Zagreb

pip - 11.2001, str. 94
  Odluku o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak

Obvezno pravo

pip - 11.2001, str. 96
  Odgovornost za štetu od opasne stvari (čl. 174. ZOO-a)
 • Ugovor o zajmu - obveze zajmoprimca (čl. 562. ZOO-a)

Radno pravo

pip - 11.2001, str. 97
  Otpremnina u slučaju ozljede na radu (čl. 79. ZR-a)
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a)
 • Otpremnina ( čl. 118. ZR-a)

Parnični postupak

pip - 11.2001, str. 98
  Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
 • Svrsishodna delegacija suda (čl. 68. ZPP-a)
 • Tužba za utvrđivanje (čl. 187. ZPP-a)
 • Izdavanje platnog naloga (čl. 446. ZPP-a)

Zaštita od nezakonite radnje

pip - 11.2001, str. 99
  Pretpostavke za zaštitu od nezakonite radnje (čl. 67. ZUS-a)
 • Ako stranka ne plati sudsku pristojbu, ispostava područnog ureda porezne uprave Ministarstva financija, na čijem je području prebivalište pristojbenog obveznika, donosi rješenje kojim se naređuje plaćanje pristojbe

Pravo trgovačkih društava

pip - 11.2001, str. 99
  Raspolaganje poslovnim udjelom (čl. 412. ZTD-a)
 • Ograničenje ovlasti za zastupanje (čl. 242. ZTD-a)

Parnični postupak

pip - 11.2001, str. 100
  Sudska nadležnost (čl. 16. ZPP-a)

Ovršni postupak

pip - 11.2001, str. 100
  Obustava ovrhe (čl. 67. OZ-a)

Stečajno pravo

pip - 11.2001, str. 100
  Otvaranje stečajnog postupka (čl. 53. SZ-a)
 • Prijavljivanje tražbine u stečajnom postupku (čl. 176. SZ-a)
 • Višak pri završnoj diobi u stečaju (čl. 195. SZ-a)
 • Likvidacija trgovačkog društva (čl. 341. SZ-a)

Zakon o porezu na dohodak

pip - 11.2001, str. 102
  Procjena porezne osnovice (čl. 16. ZOPND)
 • Dugotrajna imovina - nematerijalna imovina (čl. 17. ZOPND)
 • Ukradeno vozilo - utvrđivanje dohotka (čl. 15. ZOPND)

Zakon o porezu na dobit

pip - 11.2001, str. 103
  Porez - dobit - knjigovodstvena vrijednost dionica (čl. 4. ZOPND)

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 11.2001, str. 103
  Porezna obveza - raskid ugovora (čl. 6., st. 1. ZOFJLSIU)
 • Porez na tvrtku (čl. 42. ZOFJLSIU)

Zakon o boravišnoj pristojbi

pip - 11.2001, str. 104
  Granice između općina (čl. 9. ZOBP i čl. 144. ZOP)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 11.2001, str. 104
  Naknada - pretvorba - nadležnost (čl. 53. ZONZIOZVJKV)

Pomorski zakonik

pip - 11.2001, str. 105
  Hipotekarna tužba - zabilježba (čl. 224., st. 4. i 365. PZ)

Zakon o kretanju i boravku stranaca

pip - 11.2001, str. 105
  Stranac - boravak u inozemstvu (čl. 47., st. 1. ZOKIBS)

Zakon o upravnim sporovima i Zakon o javnim cestama

pip - 11.2001, str. 105
  Prodaja vlasničkih udjela i dionica - natječaj (čl. 6. ZUS i čl. 45. i 70. ZOJC)

Zakon o stambenim odnosima

pip - 11.2001, str. 105
  Stan za službene potrebe - nadstojnički stan (čl. 103. ZOSO)

Porez na dohodak/Zakon o procjeni

pip - 11.2001, str. 106
  Zatvaranje ljekarne i prijenos dijela nekretnine koja se koristila u poslovne svrhe u privatnu imovinu - procjena dijela zemljišta prema odnosu korisne površine a ne prema vrijednostima prihoda

Bankarsko pravo

pip - 11.2001, str. 107
  Mogućnost pljenidbe potraživanja bankarskog komitenta iz dispozicijskog kredita

Pravo iz inozemnog poreza

pip - 11.2001, str. 108
  Oporezivanje isplata dividende hrvatskih društava - Ugovor o sporazumijevanju prema Sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (DBA) s Jugoslavijom - Rasterećenje od hrvatskih poreza koji se odbijaju od dohotka

Pravo društava s ograničenom odgovornošću

pip - 11.2001, str. 108
  Potreba za pravnom zaštitom za tužbu na pobijanje odluke ili za tužbu za utvrđenje?

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2001, str. 109
  Hrvatskoj treba Financial services authority
 • HNB ne želi pod isti krov s ostalim supervizorima
 • Platni promet
 • Hrvatskim tržištem dominirat će tri bankarske grupe
 • Balkanski tečaj nove europske valute
 • Dolazi E-day
 • Nova banka na čelu Europe
 • Punjenje jedinstvenog registra računa
 • ZABA - najbolja hrvatska banka u 2001.
 • Forfaiting - nepoznati pojam poduzetnicima
 • Kako se pere novac
 • Do kraja godine izmjene u 20 zakona
 • Zbog poreza na honorare - izmjene desetak zakona
 • Zbog neplaćena poreza država će oduzimati prodana poduzeća
 • Tri mjeseca za određivanje građevnog zemljišta
 • Urbana komasacija
 • Zakon o posredovanju nekretninama
 • Za porezne prekršaje kazna od čak 500.000 kuna!
 • Elektronički potpis - uvjet elektroničkog poslovanja
 • Kada su suci krivi za zastaru
 • Do kraja godine moguć i treći rebalans proračuna
 • Univerzalne banke prijetnja brokerima
 • Novi Pravilnik o radu trgovina djelomično zadovoljio poslodavce i obrtnike
 • Hoće li se obrtnicima onemogućiti trgovanje?
 • Izvoznicima kamata od 5,5 posto
 • Iznajmljivači više od triju soba - obrtnici?
 • Okrugli stol MOMSP-a o zadrugarstvu
 • Prestanak nekontroliranih povlastica
 • Polustoljetni rekord vanjskog deficita
 • Nove administrativne prepreke ulaganjima
 • Svaki građanin Hrvatske duguje oko 2.500 dolara
 • Najperspektivniji u Hrvatskoj
 • Inventura državne imovine do kraja godine
 • Švicarci odustaju od Željezare Sisak

Odgovori na pitanja

pip - 11.2001, str. 116
  Cijena obrtnice
 • Radno vrijeme u trgovini na malo
 • Prijenos obrtnice na nasljednike
 • Revizija u radnom sporu
 • Preuzimanje duga i prigovor zastare tražbine
 • Vođenje evidencije i objava kolektivnih ugovora
 • Razvrgnuće suvlasništva isplatom
 • Porezni dug - pljenidba dospjelih tražbina ovršenika
 • Sudska nadležnost u sporu iz kooperantskih ugovora
 • Privremena obustava obavljanja obrta
 • Potvrda ovršnosti
 • Stvarna nadležnost općinskih sudova
 • Popunjavanje Obrasca ID kada nisu do dana isplate plaće plaćeni doprinosi na najnižu osnovicu
 • Besporezne isplate troškova prijevoza na posao i s posla
 • Porez na tvrtku

Pregled novih propisa

pip - 11.2001, str. 120
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)