RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Porezni savjetnici posrednici između države i poreznih obveznika

pip - 10.2001, str. 3
Uvođenje novog slobodnog zanimanja u naš pravni sustav - zanimanja poreznog savjetništva koje obavljaju porezni savjetnici, nije izazvalo neki veći interes ni u široj javnosti, pa ni među stručnjacima. Može se reći da je taj događaj prošao gotovo nezapaženo.

Ugovor o vođenju poslova društva i prijenosu dobiti

pip - 10.2001, str. 6
U zemljama u kojima su se trgovačka društva neprekinuto razvijala stvoreni su sustavi pravno uređenih cjelina koje treba samo dograđivati i poboljšavati. To osobito vrijedi za dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću u čijem razvitku je prošlo nekoliko etapa prilagodbi koje se i dalje usavršavaju. U većini tako uređenih država broj se kapitalnih društava ustalio i ona se kao nova društva ne osnivaju u većem broju, zbog mogućnosti da se ciljevi radi kojih se osnivaju trgovačka društva uopće mogu zadovoljiti i drugim oblicima udruživanja (osnivanjem društava osoba, udrugama javnog prava, trgovca pojedinca, itd.) te preoblikovanjem već postojećih trgovaca pojedinaca, društava osoba, kao i drugih udruga javnog prava u kapitalna društva.

Kako su u suvremenom globalnom poslovnom svijetu glede kapitala karte uglavnom podijeljene, do koncentracije kapitala redovito ne dolazi više osnivanjem novih društava, već je učestaliji oblik koncentracije povezivanje postojećih društava.

Upravljanje i održavanje nekretnina u etažnom vlasništvu

pip - 10.2001, str. 12
Pitanje upravljanja i održavanja zgrada u etažnom vlasništvu ili, kazano u duhu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u nastavku: ZV), nekretnina na kojima je uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela nekretnine jedno je od onih pitanja koje za same suvlasnike, odnosno etažne vlasnike, ima veliko značenje. Naime, nakon što riješe temeljno pitanje, a to je uspostava etažnoga vlasništva, za suvlasnike se upravo pitanje održavanja i upravljanja javlja kao najvažnije jer ono donosi vrlo česte obveze, ali i određena prava, odnosno ovlasti, te je u svakodobnom prakticiranju etažnoga vlasništva svakako dominantno.

Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava

pip - 10.2001, str. 22
Značenje instituta dosjelosti veliko je bez obzira na to o kojim se razdobljima stvarnopravnog uređenja radilo, pri čemu se imaju na umu promjene zakonodavstva na području Republike Hrvatske o čemu će nastavno biti govora. To značenje rezultat je učinaka dosjelosti u građanskom pravu, pretvorbom činjeničnog u pravno stanje, omogućavanjem legalizacije onoga što u stvarnosti postoji dulje vrijeme, a ispunjava barem nužne uvjete da bude priznato pravnim poretkom što sve može izazvati važnu posljedicu, tj. gubitak prava vlasništva ili drugih stvarnih prava na jednoj ili stjecanja tih prava na drugoj strani.

O pretpostavkama obvezatnosti općih uvjeta ugovora

pip - 10.2001, str. 31
Sloboda ugovaranja u području građanskog i trgovačkog prava nije ograničena samo čitavim nizom pravnih pravila i ustanova koji radi zaštite općeg interesa i temeljnih pravnih načela postavljaju okvire slobodnom artikuliranju individualne volje, nego u vrlo visokom stupnju i različitim ekonomskim, tržišnim ili čak psihološkim položajem ugovornih strana. Ali unatoč svim ograničenjima slobode ugovaranja, pojam građanskopravnog ugovora još uvijek označava sporazum u čijem nastanku sudjeluju relativno slobodne volje obiju ugovornih strana.

Kako cijeniti različite odluke (istog) suda u istim pravnim stvarima

pip - 10.2001, str. 38
Unatoč načelno svakako poželjnoj kreativnosti sudske prakse i u kontinentalnoeuropskom pravnom krugu kojemu pripadamo, ipak treba biti svjestan opasnosti koja prijeti od drastičnih promjena stajališta (koja su načelno dopuštena) iako nije došlo do promjene pravne norme, posebno za slučaj izostanka jasnog razloga za takvu promjenu i argumentiranja takve promjene prakse. Takav postupak jedna je od najvećih opasnosti za pravnu državu i načela vladavine prava i pravne sigurnosti uopće kao stupove/temelje svake pravne države, pa tako i naše. Ovaj je tekst nastao povodom jednog takvog slučaja. Naime, jedan od najvećih županijskih sudova u državi je, postupajući kao žalbeni sud u postupcima koje je u prvom stupnju vodio isti općinski sud, donio dvije odluke2 iz obrazloženja kojih se vidi potpuno različito tumačenje pravne norme3 u svezi sa slučajevima naknadno pronađene imovine i nesuglasja oko toga je li pravni put prekid ostavinskog postupka i upućivanje u parnicu ili pak ne. Posebno je značajno što se radi o području nasljednog prava koje se po naravi stvari odnosi apsolutno na sve fizičke osobe, za razliku od nekih drugih pravnih područja za koja je svojstveno da nisu predmetom interesa širokog kruga adresata.

Prema našem mišljenju, koje u tekstu potanko argumentiramo, takvo nesuglasje već samo po sebi izuzetno negativno djeluje na pravnu sigurnost i vladavinu prava uopće, neovisno o tome koje je pravno stajalište od navedena dva (odnosno dvije odluke) ispravno, dakle utemeljeno na pozitivnim propisima. Naravno, u tekstu smo se odredili i u odnosu na svaku od navedene dvije odluke, uz navođenje primjedaba na postupanje sudova razvidno iz samih odluka, neovisno o tome na kojim se pravnim stajalištima temelje.

Izvlaštenje nekretnina za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

pip - 10.2001, str. 42
Za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, često je potrebno izvršiti izvlaštenje nekretnina, kada je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema prostornoplanskim dokumentima predviđena na nekretninama u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

pip - 10.2001, str. 47
Prvi Zakon Republike Hrvatske o poljoprivrednom zemljištu stupio je na snagu 23. srpnja 1991. i nije sadržavao odredbe o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Stoga se tom imovinom moglo raspolagati samo prema općim propisima o raspolaganju nekretninama.

U takvoj situaciji Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 54/94., 48/95., 19/98. i 105/99.) propisano je raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u poglavlju V. i preciznije je uređen postupak za davanje koncesija, darovanje, prodaju, zakup i služnost plodouživanja poljoprivrednog zemljišta, te promijenjena razina odlučivanja kod ovih pravnih instituta raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Primjena spomenutih zakonskih vrela odnosno njihovih odredaba koje su se odnosile na poljoprivredno zemljište rezultirala je potrebom da se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države uredi zakonom na novi način. To je učinjeno donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 66/01. - u nastavku: Zakon).

Provođenje i normativno uređivanje postupka izbora za vijeća mjesnih odbora

pip - 10.2001, str. 50
Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave normiran je Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 33/01.). Ovaj Zakon treba analogno primijeniti i u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora.

Novi Zakon o carinskoj službi

pip - 10.2001, str. 56
Slijedom ustavne obveze da se gospodarski i pravni odnosi kao i ustrojstvo državne uprave u Republici Hrvatskoj urede zakonom, Zakonom o carinskoj službi Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 53/91. i 106/93.) uređene su posebnosti ustroja i djelovanja, te ovlasti, dužnosti i odgovornosti carinske službe, potom prava, obveze i odgovornosti njezinih djelatnika u svezi s obavljanjem službe.

Zahtjevi koje pred Hrvatsku postavlja Svjetska carinska organizacija (WCO), visoki zahtjevi koje također postavlja Svjetska trgovačka organizacija (WTO) nalažu potrebu adekvatnog ustrojstva službe i ovlasti carinskih službenika na način i na razini razvijenih europskih zemalja i naprednijih tranzicijskih zemalja. Ovi i drugi formalnopravni i razlozi ekonomske odnosno političke prirode, uvjetovali su potrebu donošenja novog Zakona o carinskoj službi.

Naplata carine u slučaju nastanka carinskog duga za robu u provozu

pip - 10.2001, str. 61
U posljednje vrijeme aktualna su pitanja odgovornosti i naplate carine za robu nerazduženu u provoznom postupku. Riječ je o rješenjima carinarnica kojima se obračunavaju davanja za robu za koju je nastao uvozni carinski dug neispunjavanjem obveze podnošenja robe odredišnoj carinarnici, a koja proizlazi iz carinskog postupka provoza u koji je roba bila stavljena.

Posebni oblici trgovanja - prodaja na daljinu

pip - 10.2001, str. 63
Zakonom o trgovini (Nar. nov., br. 16/96. i 75/99. - u nastavku: ZOT) izražena su nastojanja da se rješenja u području trgovine u Republici Hrvatskoj prilagode suvremenim kretanjima svjetske trgovine. Ovaj se cilj, dakako, nije mogao ostvariti do sada učinjenim normativnim zahvatima, što znači da su nužna i daljnja noveliranja ovog zakonodavnog akta.

Novelom ZOT iz 1999. godine uređeni su, između ostalog, i posebni oblici trgovanja, ali s propustom potanje razrade njihovih bitnih obilježja.

Oblik ugovora građanskog prava

pip - 10.2001, str. 67
Oblik ugovora prema općim pravilima obveznog prava može biti jedan od bitnih uvjeta za njegovo valjano sklapanje.

Kada se govori o obliku ugovora kao mogućem bitnom uvjetu za njegov nastanak, imaju se na umu samo neki ugovori, tj. ugovori koji imaju značajke formalnih ugovora. Kada je poseban oblik za pojedini ugovor propisan, ili od ugovornih strana određen, takav ugovor u pravilu ne može nastati dok se taj oblik ne ostvari.

Program reforme zemljišnih knjiga i katastra - projekt o vlasničkim pravima

pip - 10.2001, str. 72
U ovom se članku govori o nacionalnom programu reforme zemljišnih knjiga i katastra, u sklopu kojeg će se pristupiti radu na projektu o vlasničkim pravima. Kao korisnici navedenog projekta zajednički se pojavljuju Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske i Državna geodetska uprava.

Nova rješenja u Zakonu o obrtu

pip - 10.2001, str. 74
Zakon o obrtu (Nar. nov., br. 77/93. i 90/96.) nakon višekratnih najava doživio je određene izmjene i dopune Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 64/01.) koji je stupio na snagu 24. srpnja 2001.

Intencija zakonodavca glede sadržaja ovog zakonodavnog akta bila je usmjerena na liberalizaciju uvjeta za stjecanje statusa obrtnika, pojednostavnjenje i ubrzanje postupka ishođenja obrtnice, te na osiguranje njegove efikasnije primjene s pomoću novih rješenja.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2001, str. 77
  Postupak provedbe carinskog i poreznog oslobođenja propisan u čl. 39., st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Foto monografija se oporezuje sa 0% PDV-a
 • Evidentiranje prometa što ga ostvari automobilska autopraonica putem automata i brojčanika
 • Oporezivanje inozemnih usluga - najam pokretnih dobara i ustupanje radne snage
 • PDV treba obračunati samo na izvozne isporuke dobara koje nisu naplaćene u zakonskom roku, ali ne i izvozne usluge

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 10.2001, str. 79
  Porezne i carinske povlastice (korištenje poticajnih mjera) za predviđena ulaganja

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2001, str. 79
  Provođenje ovrhe pljenidbom gotovog novca na blagajni ili drugom naplatnom uređaju
 • Povrat više i preknjiženje pogrešno uplaćenih sredstava
 • Razvrstavanje proizvoda

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 10.2001, str. 83
  Uvoz gospodarskog inventara pri preseljenju u Republiku Hrvatsku
 • Povrat kombajna u Republiku Hrvatsku
 • Uvjeti za korištenje carinske povlastice po osnovi preseljenja u RH
 • Izvoz opreme prethodno uvezene temeljem Uredbe VRH od 19. 4. 2001.
 • Kotor, preseljenje zlatarske radnje
 • Određivanje carinskog postupka pri uvozu papirnatih vrećica što ih se rabi za pakiranje
 • Obračunavanje uvoznih davanja stranoj osobi po osnovi statusa plovila registriranog u Republici Hrvatskoj
 • Povrat izvozno ocarinjene robe
 • Prava stranih fizičkih osoba pri unosu robe nekomercijalne naravi

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 10.2001, str. 86
  Prikupljanje mišljenja građana radi promjene područja jedinica lokalne samouprave
 • Obveza polaganja državnog stručnog ispita - primjena čl. 127., st. 6. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Vojna služba nespojiva je s istovremenim članstvom u predstavničkom tijelu lokalne jedinice
 • Polaganje državnog stručnog ispita nakon stjecanja stručne spreme za jedan stupanj više za vrijeme rada
 • Način pisanja zaglavlja akta, potpisivanje akata i uporabe pečata - objašnjenje
 • Istovremeno članstvo u općinskom vijeću i općinskom poglavarstvu
 • Verificiranje mandata zamjenika vijećnika i postojanje kvoruma na sjednici predstavničkog tijela

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 10.2001, str. 90
  Utjecaj razrješenja ravnatelja ustanove na radni odnos
 • Računanje početka i završetka radnog vremena
 • Primjena pravnih pravila iz kolektivnog ugovora nakon isteka vremena na koji je sklopljen
 • Menadžerski ugovor i otpremnina
 • Nadzor opravdanosti bolovanja i prava po osnovi profesionalne nesposobnosti za rad
 • Sklapanje ugovora o djelu s umirovljenikom radi obavljanja nesamostalnih poslova
 • Pravne posljedice ostavke ravnatelja ustanove
 • Otpremnina
 • Valjane isprave za priznavanje radnog staža ostvarenog u drugim republikama bivše SFRJ
 • Ostvarivanje prava iz radnog odnosa na temelju konvalidiranog staža osiguranja
 • Pravo radnika na odsustvovanje s rada subotom, donošenje pravilnika o radu, te ovlasti sindikalnog povjerenika

Ministarstvo turizma

pip - 10.2001, str. 94
  Zamolba za pojašnjenje daljnjeg postupka po Uputi u predmetu M. K. iz Z.
 • Obavijest o novom razvrstavanju ugostiteljskog objekta
 • Zamolba za pomoć u postupku izuzimanja od zabrane raspolaganja za B. d.o.o., iz Z.
 • Predstavka zbog obveze isticanja propisane standardizirane ploče za objekte u domaćinstvu građana
 • Uputa u svezi sa zahtjevom za utvrđivanje zakonitosti izdavanja rješenja za kategorizaciju kampa
 • Obračun troškova kategorizacije i isplata naknada

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 10.2001, str. 97
  Obnova građevine porušene usred ratnih djelovanja
 • Primjena odredbe čl. 383., st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Ovjera arhitektonskog projekta
 • Nostrifikacija projekata
 • Produženje roka važenja rješenja o zadržavanju u prostoru
 • Rekonstrukcija kotlovnice
 • Formiranje građevne čestice za obiteljsku kuću

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2001, str. 99
  Sud čija je presuda ukinuta odlukom Ustavnog suda, dužan je, umjesto ukinute presude donijeti drugu, pri čemu je vezan odlukom Ustavnog suda o povredi Ustavom utvrđenih sloboda i prava podnositelja ustavne tužbe
 • Ustavno jamstvo jednakosti povrijeđeno je, u materijalnopravnom smislu, ako se osporeni akt može smatrati samovoljnim ili arbitrarnim
 • Ustavno pravo na učinkovitu žalbu ne može se ostvariti bez navođenja razloga temeljem kojih je doneseno rješenje tijela državne uprave

Obvezno pravo

pip - 10.2001, str. 100
  Oglasi dani tiskom - ponuda (čl. 35. ZOO-a)
 • Oblik (forma) ugovora (čl. 73. ZOO-a)

Parnični postupak

pip - 10.2001, str. 102
  Parnični troškovi (čl. 154. ZPP-a)

Radno pravo

pip - 10.2001, str. 102
  Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad (čl. 76. ZR-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2001, str. 102
  Predmet poslovanja trgovačkoga društva (čl. 34. ZTD-a)

Prekršaji

pip - 10.2001, str. 103
  U obitelji je zabranjeno nasilničko ponašanje bračnog druga ili bilo kojeg punoljetnog člana obitelji
 • Zastarni rokovi pokretanja i vođenja prekršajnog postupka zbog prekršaja iz čl. 105., st. 1., t. 12. Zakona o bankama počinju teći od dospijeća obveze
 • Nepoštenim tržišnim natjecanjem smatra se pored ostaloga, i prodaja robe s oznakama ili podatcima koji stvaraju, ili bi mogli izazvati zbrku glede izvora, načina proizvodnje, količine, kakvoće ili drugih osobina robe
 • Pod prometom sredstava za zaštitu bilja podrazumijeva se i uskladištenje tih sredstava
 • Učin prekršaja nepružanja informacije iz djelokruga tijela javne ovlasti novinaru ostvaruje se propuštanjem primjerenog roka za priopćenje informacije
 • Mogućnost kažnjavanja pravne osobe postoji samo u slučaju ako je određenu radnju ili propuštanje s obilježjem prekršaja počinila njena odgovorna osoba i ako se odgovornoj osobi takvo postupanje može pripisati u krivnju

Zakon o porezu na dobit

pip - 10.2001, str. 104
  Podnošenje prijava poreza na dobit u stečajnom postupku (čl. 89. ZOPND)

Zakon o porezu na dohodak

pip - 10.2001, str. 105
  Dugotrajna imovina - nematerijalna imovina (čl. 17. ZOPND)
 • Komorski doprinos - prisilna naplata (čl. 67. ZOPND)

Zakon o porezu na dohodak

pip - 10.2001, str. 105
  Udio u neto dobitku trgovačkog društva (čl. 22. POPND)

Zakon o nabavi roba i usluga i ustupanju radova

pip - 10.2001, str. 106
  Poništenje javnog nadmetanja (čl. 34., 35. i 36. ZONRIUR)

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave

pip - 10.2001, str. 107
  Porez na tvrtku (čl. 42., st. 1. ZOFJLS)
 • Porez na javne površine - benzinska postaja (čl. 44. ZOFJLS)

Zakon o sudskim pristojbama

pip - 10.2001, str. 107
  Sudske pristojbe - ukidanje presude (čl. 43. ZOSP)
 • Sudske pristojbe i stečaj (čl. 16. ZOSP)
 • Prisilna naplata sudske pristojbe (čl. 40. ZOSP)

Zakon o zapošljavanju stranaca

pip - 10.2001, str. 108
  Stranci - radna dozvola (čl. 2. ZOZS)

Zakon o gradnji

pip - 10.2001, str. 109
  Pomoćna građevina - građevna dozvola (čl. 56. ZOG)

Pravo godišnjih odmora

pip - 10.2001, str. 109
  Puno pravo na godišnji odmor kod umirovljenika s navršenjem 65. godine

Porezno pravo

pip - 10.2001, str. 109
  Primitak člana društva u društvo s jednim članom kod otkrivanja svih tajnih rezervi

Porez na promet - PDV

pip - 10.2001, str. 109
  Privatno korištenje poslovnih kompjutera i telekomunikacijskih uređaja od strane zaposlenika

Porez na motorna vozila

pip - 10.2001, str. 110
  Oporezivanje pick-up vozila (vozila za teret ili za osobni prijevoz)

Građansko pravo

pip - 10.2001, str. 110
  Postavljanje granice obveze o naknadi štete poslodavca kod svjesnog izazivanja prekoračenja vremena određenog za vožnju odgovarajućom naredbom

Pravo društva s ograničenom odgovornošću

pip - 10.2001, str. 111
  Nema ništavosti ustupanja dijela poslovnog udjela koji je ispod minimalnog nominalnog iznosa kod spajanja s udjelom koji je iznad te svote

Obvezno pravo

pip - 10.2001, str. 111
  Povreda obveze objašnjenja kod plaćanja mita voditelju pregovora ugovornog partnera

Pravo dioničkih društava

pip - 10.2001, str. 111
  Pretpostavke ostvarenja prava dioničara na obavijesti kod pitanja u okviru opće debate o svim točkama dnevnog reda Glavne skupštine

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.2001, str. 112
  HNB: Branit ćemo kunu svim sredstvima
 • Glavni špekulanti javna poduzeća i neke banke
 • MMF preporučuje čuvanje deviznih rezervi
 • Petina devizne rezerve - obavezno u kunama
 • HNB dobio bitku, rat se nastavlja
 • Podiže se donja granica deviznih rezervi
 • Suvišni jamci
 • Na usluzi gospodi i pustolovima
 • Ulazak u investicijsko bankarstvo
 • Kraj monetarne suverenosti
 • Uprava banke - najmanje dva člana
 • Na pomolu stroži zakon o bankama
 • Obrtnik bez licence ispada iz posla
 • Pravilnik o sezonskim obrtima
 • Četiri pravilnika za obrtnike
 • Zakoni o vrijednosnim papirima i preuzimanju trgovačkih društava
 • PIF-ovima limit za ulaganja
 • Odluka na lokalnim vlastima
 • Prebrza odjava tvrtke ugrozila bi vjerovnike
 • Tri stupa novog platnog prometa
 • Smanjiti ili oporezovati mirovine pitanje je sada
 • Stari problem, prestar lijek
 • Čavlom u glavu
 • Mali dioničari bit će razočarani
 • Zagorci skloni utjerivati pravdu
 • Uz osiguratelje, dopunska zdravstvena osiguranja nudit će i HZZO
 • Hrvatska udruga poslodavaca uključila se u poduzetničku mrežu GTN
 • Licence za međunarodni prijevoz
 • Sve oštrija bitka za kupce
 • Među najboljim poslovnim partnerima u Hrvatskoj mahom su poduzeća u stranom vlasništvu
 • Globalizacija terorizma

Odgovori na pitanja

pip - 10.2001, str. 120
  Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
 • Kamate u poreznopravnim stvarima
 • Prodaja idealnog dijela stvari i pravo prvokupa
 • Podružnica stranog osnivača i parnični postupak
 • Ovršni postupak - vjerodostojna isprava
 • Sjedište podružnice i tvrtka
 • Krađa čekova
 • Naknada materijalne štete
 • Podredna primjena općih pravila obveznog prava u području radnih odnosa
 • Zaštitarska djelatnost

Pregled novih propisa

pip - 10.2001, str. 124
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)