RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Inozemna društva i inozemna ulaganja

pip - 4.2000, str. 3

Obnova i nagodba kao mouguća rješenja za otklanjanje poteškoća u naplati potraživanja

pip - 4.2000, str. 11

Međunarodna mjenica

pip - 4.2000, str. 19

Uknjižba prava vlasništva stečenog dosjelošću na nekretninama

pip - 4.2000, str. 26

Vanjska trgovina i nova Hrvatska

pip - 4.2000, str. 29

Povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora

pip - 4.2000, str. 31

Upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta

pip - 4.2000, str. 36

Određivanje granice pomorskog dobra u lukama javnog prometa

pip - 4.2000, str. 38

Poslovođa prema Zakonu o obrtu

pip - 4.2000, str. 40

Naknadni obračun i plaćanje carine za robu uvezenu uz povlastice

pip - 4.2000, str. 42

Registri po Zakonu o žigu

pip - 4.2000, str. 44

Razvoj međunarodne zaštite industrijskog obličja (dizajna)

pip - 4.2000, str. 46

Nadzor kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje

pip - 4.2000, str. 52

Porezna uprava

pip - 4.2000, str. 57

Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2000, str. 57

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 4.2000, str. 61

Porez na dohodak

pip - 4.2000, str. 62

Porez na dobitak

pip - 4.2000, str. 68

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.2000, str. 69

Carinska uprava

pip - 4.2000, str. 71

Ministarstvo rada i soscijalne skrbi

pip - 4.2000, str. 76

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 4.2000, str. 80

Ministarstvo gospodarstva

pip - 4.2000, str. 83

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstava i stanovanja

pip - 4.2000, str. 85

Ministarstvo turizma

pip - 4.2000, str. 86

Državni inspektorat

pip - 4.2000, str. 88

Domaća sudska praksa

pip - 4.2000, str. 90

Inozemna sudska praksa

pip - 4.2000, str. 106

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 4.2000, str. 109

Odgovori na pitanja

pip - 4.2000, str. 117

Summaries

pip - 4.2000, str. 122
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)