RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

O značenju pojmova imovina, njenim funkcijama i karakteristikama

pip - 11.1999, str. 3

Novi režim poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj

pip - 11.1999, str. 7

Promjena u sustavu poreza na promet

pip - 11.1999, str. 13

Neki granični slučajevi kojima ne prestaje ugovor o radu

pip - 11.1999, str. 15

STANDBYS

pip - 11.1999, str. 18

Javne ovlasti - poseban oblik javne vlasti

pip - 11.1999, str. 27

Vlasnički odnosi u svezi s gradnjom

pip - 11.1999, str. 37

Telekomunikacijske pretplatničke usluge

pip - 11.1999, str. 42

Imenovanje i opoziv članova uprave dioničkog društva

pip - 11.1999, str. 47

Posebnosti pretvorbe lučkih poduzeća

pip - 11.1999, str. 50

Otpust duga prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o radu

pip - 11.1999, str. 53

Obveznopravni i poreznopravni aspekt prijeboja tražbina u poslovanju obrtnika

pip - 11.1999, str. 57

Zaštita izuma korisnim modelom - prijedlog Europske unije

pip - 11.1999, str. 61

Porezna uprava

pip - 11.1999, str. 67

Porez na dodanu vrijednost

pip - 11.1999, str. 67

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 11.1999, str. 68

Porez na dohodak

pip - 11.1999, str. 69

Porez na dobitak

pip - 11.1999, str. 71

Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 11.1999, str. 71

Carinska uprava

pip - 11.1999, str. 73

Ministarstvo gospodarstva

pip - 11.1999, str. 76

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 11.1999, str. 78

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 11.1999, str. 84

Ministarstvo turizma

pip - 11.1999, str. 85

Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

pip - 11.1999, str. 87

Državni inspektorat

pip - 11.1999, str. 90

Domaća sudska praksa

pip - 11.1999, str. 92

Inozemna sudska praksa

pip - 11.1999, str. 105

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.1999, str. 108

Odgovori na pitanja

pip - 11.1999, str. 115

Summaries

pip - 11.1999, str. 122
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)