RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Prestanak etažnog vlasništva (vlasništva posebnog dijela nekretnine)

pip - 10.1999, str. 3

Sudska zaštita posjeda i prava vlasništva

pip - 10.1999, str. 6

Novela Zakona o autorskom pravu

pip - 10.1999, str. 13

Ugovor o leasingu

pip - 10.1999, str. 20

Zaštitni mehanizmi svjetskog trgovinskog sustava

pip - 10.1999, str. 28

Utjecaj ranijih pravomoćnih presuda na spor o naknadi u svezi s podijeljenom odgovornosti

pip - 10.1999, str. 31

Sudsko i javnobilježničko osiguranje tražbine vjerovnika prijenosom vlas. na stvari i prij. prava

pip - 10.1999, str. 33

Primjena Zakona o državnom inspektoratu

pip - 10.1999, str. 41

Primjena međunarodnog privatnog prava na području obiteljskih i nasljednopravnih odnosa

pip - 10.1999, str. 50

Ugovor o selektivnoj distribuciji kao modaliteti prometa robe obilježene poznatim žigom

pip - 10.1999, str. 55

Oporezivanje prometa nekretnina u funkciji oživljavanja otoka

pip - 10.1999, str. 61

Porezna uprava

pip - 10.1999, str. 64

Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.1999, str. 64

Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 10.1999, str. 68

Porez na dobitak

pip - 10.1999, str. 68

Carinska uprava

pip - 10.1999, str. 71

Ministarstvo gospodarstva

pip - 10.1999, str. 74

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 10.1999, str. 78

Državno ravnateljstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

pip - 10.1999, str. 81

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

pip - 10.1999, str. 83

Ministarstvo turizma

pip - 10.1999, str. 85

Državni inspektorat

pip - 10.1999, str. 88

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje središnja služba

pip - 10.1999, str. 89

Domaća sudska praksa

pip - 10.1999, str. 91

Inozemna sudska praksa

pip - 10.1999, str. 105

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 10.1999, str. 110

Objave

pip - 10.1999, str. 120

Odgovori na pitanja

pip - 10.1999, str. 122

Summaries

pip - 10.1999, str. 126
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)