RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odlučivanje o tužbenom zahtjevu

Predmet: Točno je da se ne može tražiti pravo suvlasništva ako se prijepor odnosi na realni dio nekretnine što je i predmetom pobijanog dijela drugostupanjske presude, ali u toj presudi nije istovremeno odlučeno i o pravu suvlasništva i o pravu vlasništva na realnom dijelu nekretnine, već samo o ovom potonjem zahtjevu, što se u podnesenoj reviziji i ne osporava.

Broj presude: Rev 1987/2019-4, od 28. travnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U odnosu na drugi prigovor koji se odnosi na tvrdnju o samovoljnom i arbitrarnom postupanju drugostupanjskog suda kada je zaključio da između stranaka postoji pravni posao zamjene uz dosjelost kao temelju za stjecanje prava vlasništva prijepora, treba odgovoriti da pobijana drugostupanjska presuda sadrži dostatne i jasne razloge o načinu, opsegu i razlozima zamjene dijelova zemljišta, što sve prihvaća i revizijski sud.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)