RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost za štetu od opasne stvari

Predmet: Okolnost što je I. tužena RH odnosno Sabor RH bio osnivač javnog poduzeća H. e. nema za posljedicu da bi I. tužena bila odgovorna za obveze osnovanog javnog poduzeća.

Broj presude: Rev 2530/2019-2, od 2. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kada se I. i III. tužiteljice pozivaju na odredbu čl. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroprivredi (Nar. nov., br. 47/90.) za ukazati je da je to pozivanje neosnovano. Naime, tom odredbom izmijenjena je odredba čl. 12. st. 2. Zakona o elektroprivredi na način da se propisuje da sredstva H. e. su državno vlasništvo Republike Hrvatske. No, tom odredbom nije izmijenjena odredba čl. 12. st. 1. Zakona o elektroprivredi kojom je bilo propisano da sredstva za osnivanje i obavljanje djelatnosti javnog poduzeća H. e. jesu sredstva te organizacije (osnovna, obrtna i druga sredstva). Dakle, iako je I. tužena Republika Hrvatska postala vlasnik između ostalog i predmetnog dalekovoda, isti dalekovod je i nadalje ostao sredstvom javnog poduzeća H. e., odnosno isto javno poduzeće je i nadalje imalac te stvari u smislu čl. 174. st. 1. ZOO.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)