RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog obrtnici

Prilog obrtnici

Mjesec:

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2010.

Obrt - 1.2011, str. 3
Rokovi predaje poreznih prijava – izvješća za 2010. za samostalne obrtničke djelatnosti nisu se promijenili u odnosu na prethodnu godinu. Samostalne obrtničke djelatnosti koje obavljaju obrtničku djelatnost u supoduzetništvu trebaju predati prijavu na obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2011., a prijava na obrascu DOH predaje se do 28. veljače 2011. No u odnosu na prethodnu godinu promijenjen je PRILOG UPO obrasca DOH, odnosno promijenjeni su porezni razredi zbog promjene poreznih stopa od 1. srpnja 2010., a znatne su izmjene i u poreznim olakšicama.

Obračun amortizacije za 2010. kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Obrt - 1.2011, str. 5

U prošloj je godini došlo do izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak koje su prouzročile različito definiranje dugotrajne imovine u prvoj i drugoj polovini 2010. godine.
Pojam „dugotrajna imovina“, sukladno čl. 24. Zakona, obuhvaća stvari i prava koja služe za stjecanje dohotka čiji je pojedinačna nabavna vrijednost (ili trošak proizvodnje ako su proizvedeni u vlastitoj režiji)
a) veća od 2.000,00 kn i vijek uporabe dulji od jedne godine – ako je riječ o dugotrajnoj imovini nabavljenoj do 30. lipnja 2010., odnosno
b) veća od 3.500,00 kn i vijek uporabe dulji od jedne godine - ako je riječ o dugotrajnoj imovini nabavljenoj 1. srpnja 2010. i kasnije.

1. Dugotrajna imovina – predmet amortizacije
2. Popis dugotrajne imovine
3. Amortizacija
4. Otuđenje dugotrajne imovine
5. Praktični primjer obračuna i knjiženja amortizacije

Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka za 2010.

Obrt - 1.2011, str. 18

Samostalne djelatnosti koje vode poslovne knjige utvrđuju dohodak kao razliku poslovnih primitaka i poslovnih izdataka u poreznom razdoblju. Za utvrđivanje dohotka samostalne obrtničke djelatnosti vode jednostavno knjigovodstvo (prema načelu blagajne) evidentiranjem poslovnih primitaka i poslovnih izdataka samo u jednoj knjizi − obrascu KPI. Za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2010. primjenjuju se odredbe više poreznih propisa

1. Uvodne napomene
2. Temeljna obilježja samostalne djelatnosti − obveza utvrđivanja dohotka iz poslovnih knjiga
3. Rok, mjesto, način i razdoblje za koje se podnosi godišnja porezna prijava
4. Koji porezni obveznici trebaju predati prijavu poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti
5. Koji porezni obveznici ne mogu predati godišnju poreznu prijavu, a obavljaju samostalnu djelatnost?
6. Kako je trebalo evidentirati primitke i izdatke u poslovnim knjigama obrtnika i slobodnih zanimanja za 2010.
7. Koje olakšice umanjuju ostvareni dohodak samostalnih obrtničkih djelatnosti

Godišnja prijava poreza na dohodak obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti za 2010.

Obrt - 1.2011, str. 43

Rokovi predaje poreznih prijava – izvješća za 2010., kao i način utvrđivanja dohotka nisu se promijenili u odnosu na prethodnu godinu. Samostalne obrtničke djelatnosti koje obavljaju obrtničku djelatnost u supoduzetništvu, trebaju predati prijavu na obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2011., a prijava na obrascu DOH u kojemu je u odnosu na prethodnu godinu promijenjen samo PRILOG UPO, odnosno porezni razredi, predaje se do 28. veljače 2011. 

1. Utvrđivanje dohotka − porezne osnovice 
2. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice poreza i prireza na obrascu DOH 
3. Posebnosti pri utvrđivanju dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti − za obrtnike koji nisu obveznici PDV-a 
4. Ostale obveze obrtnika i slobodnih zanimanja 
5. Zaključak

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)