RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog stručne obavijesti

Prilog stručne obavijesti

Mjesec:

I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

obav - 2.2020, str. 4

1. NEOPOREZIVI PRIMITCI
1.1. PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA
1.2. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA
1.2.1. Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu
1.2.2. Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putovanju u inozemstvu
1.3. OTPREMNINE PREMA ZAKONU O RADU I POREZNIM PROPISIMA
1.4. NEOPOREZIVE ISPLATE OSOBAMA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
2. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
2.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE
2.2. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE
2.2.1. Najniža i najviša osnovica za doprinose
2.2.2. Osnovica za obračun naknada, potpora i otpremnina korisnika državnog proračuna (tzv. proračunska osnovica)
2.2.3. Osnovice za izračun plaća za korisnike državnog proračuna i javne službe u 2020.
2.2.4. Pregled najnižih osnovica i načini obračuna poreza i doprinosa iz i na plaću za razdoblje 1994. – 2020.
2.2.5. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja u 2020.
2.2.6. Beneficirani staž zaposlenika
2.3. OSOBNI ODBITCI
2.4. POREZ NA DOHODAK I PRIREZ
2.5. OBRAČUN PLAĆE
2.6. BLAGDANI I NERADNI DANI
2.7. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA U 2020.
2.8. NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD
2.9. OBRAČUN NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDNOŠĆU
3. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ IZ I NA PLAĆE
3.1. OZNAKE NA NALOZIMA ZA ISPLATU NETO PRIMITAKA
4. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMITCIMA
5. STATISTIKA – PROSJECI PLAĆA

II. Obrtnici i slobodna zanimanja

obav - 2.2020, str. 34

1. POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK
1.1. POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE I PLAĆANJE PREDUJMOVA
1.2. POREZNI RAZREDI PAUŠALNIH OPOREZIVANJA OBRTNIČKIH ZANIMANJA I PLAĆANJE PREDUJMOVA
2. PAUŠALNO OPOREZIVANJE IZNAJMLJIVAČA I PLAĆANJE PREDUJMOVA
3. PREGLED OSNOVICA, SVOTA I STOPA DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA U 2019. ZA SAMOSTALNE OSIGURANIKE
4. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE

III. Oporezivanje drugih dohodaka

obav - 2.2020, str. 39

1. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA
2. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR
3. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR UMJETNIKA
4. OBRAČUN POREZA NA DRUGI DOHODAK OSLOBOĐEN DOPRINOSA
5. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ ZA DRUGI DOHODAK
6. PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

IV. Dohodci od kapitala i imovine

obav - 2.2020, str. 42

1. POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA
2. DOHODAK OD NAJMA (ZAKUPA) IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE
3. OPOREZIVANJE DOHOTKA OD POSEBNIH VRSTA IMOVINE (OTPADA)
4. PRIJEDLOZI ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA, UPORABI DOBITKA I POKRIĆU GUBITKA

VI. Međunarodni ugovori

obav - 2.2020, str. 61

1. MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
1.1. POREZ PO ODBITKU
1.2. PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU
2. MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU

VII. Kamate

obav - 2.2020, str. 66

1. UGOVORNE KAMATE
1.1. KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
1.2. KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA
2. ZATEZNE KAMATE
2.1. NAČIN OBRAČUNA KAMATA
2.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. DO 2013.
2.3. STOPE ZATEZNIH KAMATA DO 29. LIPNJA 2013. ZA PODUZETNIKE
2.4. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 30. LIPNJA 2013. DO 31. SRPNJA 2015. ZA ODNOSE IZMEĐU PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA
2.5. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 1. KOLOVOZA 2015.

VIII. Zastara i rokovi plaćanja

obav - 2.2020, str. 72

1. ZASTARA
2. ROKOVI PLAĆANJA

IX. Isplate i plaćanja u gotovu novcu i devizna plaćanja

obav - 2.2020, str. 76

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU
2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
3. DEVIZNO POSLOVANJE
3.1. STRANA GOTOVINA I ČEKOVI
3.2. DEVIZNA BLAGAJNA
3.3. UNOŠENJE I IZNOŠENJE STRANE GOTOVINE, ČEKOVA I KUNA
3.4. STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE HNB
3.5. TEČAJNA LISTA

X. Računovodstvene informacije

obav - 2.2020, str. 80

1. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU
2. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA
3. OBVEZNICI REVIZIJE

XI. Zakonska plaćanja

obav - 2.2020, str. 83

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1.1. UPLATA PDV-a
1.2. IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA OPZ-STAT-1
1.3. POVRAT PDV-a STRANCIMA − FIZIČKIM OSOBAMA
2. POREZ NA PROMET NEKRETNINA
3. POREZ NA POTROŠNJU
4. POREZ NA DOBITAK
5. POREZ PO ODBITKU
6. KOMORSKI DOPRINOS
6.1. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
6.2. ČLANARINA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
7. TURISTIČKA ČLANARINA
8. SPOMENIČKA RENTA
9. NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

XII. Pregled uplatnih računa u 2020.

obav - 2.2020, str. 89

1. UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
2. PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA / OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ, SPOMENIČKU RENTU, ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I ŠIFRE GRADA / OPĆINE

XIII. Turistička pristojba - visine, rokovi plaćanja i uplatni računi u 2020.

obav - 2.2020, str. 106

1. TURISTIČKA PRISTOJBA
2. OBVEZNICI PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE
2.1. TKO SU OBVEZNICI PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE
2.2. TKO NIJE OBVEZNIK PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE
2.3. TKO SMANJENO PLAĆA TURISTIČKU PRISTOJBU
3. TURISTIČKA PRISTOJBA ZA OSOBE KOJE SE KORISTE USLUGOM NOĆENJA U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U KOJEMU SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DJELATNOST
3.1. VISINA TE NAPLATA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE SE KORISTE USLUGOM NOĆENJA U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U KOJEM SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DJELATNOST
3.2. ROKOVI UPLATE
4. TURISTIČKA PRISTOJBA ZA OSOBE KOJE SE KORISTE USLUGOM NOĆENJA NA PLOVNOM OBJEKTU NAUTIČKOG TURIZMA
4.1. VISINA TE NAPLATA TURISTIČKE PRISTOJBE
4.2. ROKOVI UPLATE
5. TURISTIČKA PRISTOJBA KOJU PLAĆA BROD NA KRUŽNOM PUTOVANJU
5.1. VISINA I NAPLATA TURISTIČKE PRISTOJBE KOJU PLAĆAJU BRODOVI NA KRUŽNOM PUTOVANJU
5.2. ROKOVI UPLATE
6. TURISTIČKA PRISTOJBA KOJU PLAĆAJU OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU – “IZNAJMLJIVAČI”
6.1. VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
6.2. ROKOVI UPLATE
7. KAKO TURISTIČKU PRISTOJBU PLAĆAJU OSOBE KOJE BORAVE U KUĆI, APARTMANU ILI STANU ZA ODMOR
7.1. VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE PO OSTVARENOM NOĆENJU
7.2. VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE – PAUŠALISTI
7.3. ROKOVI UPLATE
8. PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA / OPĆINAMA ZA TURISTIČKU PRISTOJBU

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)