RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nepoštena ugovorna odredba

Predmet: Dužnost pretplatnika da teleoperateru, iako je pretplatnički ugovor raskinut, i dalje plaća pretplatu sve do isteka ugovorenog razdoblja, iako više ne koristi komunikacijske usluge teleoperatera, je nepoštena ugovorna odredba.

Broj presude: Gž- 7597/11-2 od 3. travnja 2013.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Navedena odredba Općih uvjeta nije u skladu ni s odredbom čl. 96. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07., 75/09., 79/09., 89/09., 133/09., 78/12.), kojom je propisano da se ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo smatra nepoštenom ako, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača. Međutim, smatra se da se o pojedinoj ugovornoj odredbi nije pojedinačno pregovaralo, ako je tu odredbu unaprijed formulirao trgovac, zbog čega potrošač nije imao utjecaja na njezin sadržaj, poglavito ako je riječ o odredbi unaprijed formuliranog standardnog ugovora trgovca.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)