RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknada troškova prema uspjehu stranaka u parnici

Predmet: I djelomično povlačenje tužbe je neuspjeh tužitelja u parnici.

Broj presude: Revr-1426/10-2 od 2. veljače 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

S obzirom na navedeno, na temelju odredbe članka 154. stavak 2. ZPP-a, tužitelju pripada parnični trošak koji se odnosi na troškove zastupanja prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Nar. nov., br. 91/94., 37/05. i 59/07. – u nastavku teksta: Tarifa). Tužitelj je zatražio parnični trošak u iznosu od 20.385,00 kn. U odnosu na tu vrijednost predmeta spora od 158.809,88 kn uspio je sa 16,33% tužbenog zahtjeva, pa mu pripada iznos od 4.797,00 kn i PDV od 23% na taj iznos od 1.103,00 kn Tužitelju pripada pravo i na cjelokupni trošak vještačenja u iznosu od 2.200,00 kn.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)