RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Isplata s osnova prijenosa poslovnih udjela – zastara

Predmet: Solemnizirani ugovor o prijenosu poslovnog udjela nije javnobilježnički akt, pa tražbina zastarjeva u općem zastarnom roku od pet godine.

Broj presude: Gž-3125/2018-2, od 9. listopada 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Zakonodavac je propisao da je za prijenos poslovnog udjela potreban ugovor sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik, budući u tom postupku solemnizacije privatne isprave javni bilježnik provjerava je li pravni posao koji ta isprava sadržava sklopljen u propisanoj formi te objašnjava sudionicima smisao, posljedice i sve pravne učinke te isprave, odnosno pravnog posla sadržanog u toj ispravi, što između ovdje parničnih stranaka nije bilo prijeporno.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)