RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osiguranje života, dobrovoljno mirovinsko osiguranje te dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje osobna su osiguranja prema kojima osiguranik može biti jedino fizička osoba koja koristi prava iz ugovora o osiguranju bez obzira na to je li ugovor o osiguranju sklopila sama osoba ili je u njezino ime i po njezinoj ovlasti ugovor sklopio poslodavac ili neka druga pravna ili fizička osoba. Osobno obilježje tih ugovora i polica osiguranja ukazuje na to da se premija plaća iz osobnih sredstava osobe odnosno osiguranika kojima osiguranik raspolaže tek nakon podmirenja obveznih doprinosa i poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04). Upravo zato su premije osiguranja predmet odredaba Zakona o porezu na dohodak jedanput kao plaća, drugi put kao porezna olakšica i treći put kao dohodak od osiguranja. Povezati te tri uloge premija osiguranja u praksi prilično je složeno pa ćemo u ovom članku pokušati to pojasniti.

  1. Uvodne napomene
  2. Kada se premija osiguranja smatra plaćom i kada se može koristiti za smanjenje porezne obveze radnika
  3. Kako treba postupiti s premijom životnog osiguranja koja se smatra plaćom
  4. Dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje
  5. Porezne olakšice po osnovi uplaćenih premija osiguranja
  6. Porezno priznate premije smatraju se dohotkom od osiguranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)