RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Kazalište je naplatilo svoje usluge za sezonu2007./2008. u ciklusu pretplate. Za naplaćene uslugeizdalo je račun.Sezona traje u razdoblju od rujna 2007. do lipnja2008.Prema cjeniku i dinamici održavanja predstavau sezoni struktura budućih prihoda je: 40% se ostvarujeza 2007., a 60% za 2008.U preplati je prodano 100 karata po 10,00 kn i to:...
  1. Zdravstvena ustanova nabavlja objekt hidroterapije.Zdravstvena ustanova se za nabavu objekta kreditnozadužila kod bankarskog sektora za 14.000,00kn.Kredit će u svoti od 9.100,00 kn vratiti županija,a u svoti 4.900,00 kn.Zdravstvena ustanova je sklopila ugovor sažupanijom o tome da će županija u svoje ima a zaračun zdravstvene ustanove obaviti postupak nabavei stručnog nadzora nad poslovima izgradnjeobjekta. Također je dogovoreno između banke,zdravstvene ustanove i županije da će sredstva kreditabanka doznačiti na račun županije.Radovi za izgradnju objekta bit će zaračunanižupaniji. Županija će radove dobavljaču i platiti....
  1. Zaključen je ugovor o zajmu između izvođačakanalizacije i grada. Svota zajma je jednaka vrijednostiobavljanog posla. Ugovorena i stvarna vrijednostposla je 1.900,00 kn. Zajam će se zaduživati... 
  1. Dugotrajna nefinancijska imovina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)