RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Pravo i porezi - 2.2006
 • Članak:Porezno pravo
 • Stranica:111.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Manjak robe potrden potpisom inventurne liste (čl. 2. PDV-a)
 • Obveza plaćanja poreza na dohodak od imovine iako porezni obveznik zakupninu nije naplatio (čl. 32. ZOPND-a)
 • Odluka poreznog tijela o obliku ovrhe (čl. 124. OPZ-a)
 • Utvrđivanje činjenica u postupku porezne kontrole (čl. 142. ZUP-a)
 • Činjenice i dokazi zbog kojih se moze obnoviti postupak (čl. 249. ZUP-a)
 • Podnesak žalbe iako nije tako nazvan (čl. 160. 0PZ-a)
 • Prijeboj poreznog duga (čl. 115. 0PZ-a)
 • Porezna osnovica kad je nekretnina stečena na javnoj dražbi (čl. 9. st. 1. i 2. Z0PNPN-a)
 • Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina punopravnog imatelja na nj prenesenih prava (čl. 275. 0Z-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)