RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 1. Temeljne odredbe
 2. Radno vrijeme, odmori i dopusti
 3. Zdravlje i sigurnost na radu
 4. Plaće i dodaci na plaće
 5. Ostala materijalna prava službenika i namještenika
 6. Zaštita prava službenika i namještenika
 7. Zaštita službenika i namještenika
 8. Informiranje
 9. Djelovanje i uvjeti rada sindikata
 10. Mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova
 11. Štrajk
 12. Socijalni mir
 13. Tumačenje i praćenje primjene ovoga ugovora
 14. Doprinos solidarnosti
 15. Prijelazne i zaključne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)