RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Suglasnost za stjecanje prava vlasništva stranog državljanina na nekretnini unutar zaštićenog obalnog područja u RH
  • Naplata posebne upravne pristojbe
  • Usklađivanje prostornih planova
  • Detaljno određivanje namjene građevine
  • Priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)