RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2005
  • Članak:Upravno pravo
  • Stranica:85.
  • Autor/i:

Sažetak:

Iako su konačna rješenja koja su bila predmet ocjene u upravnom sporu, donesena uglavnom temeljem prijašnjega Zakona o zdravstvenom osiguranju i pratećih provedbenih propisa, a od 1. siječnja 2002. primjenjuje se Zakon o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01.), koji je nakon toga šest puta noveliran, držimo da primjeri iz novije sudske prakse mogu biti korisni i za primjenu (tumačenje) sada važećega prava iz područja zdravstvenog osiguranja.

    Rodiljni dopust
  • Liječenje u izvanugovornoj ustanovi
  • Naknada troškova za lijek
  • Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)