RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Svrha obveznog osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama je otvaranje lakšeg puta oštećeniku radi ostvarenja naknade štete koju je prouzročio osiguranik i za koju on odgovara. Nastanak osiguranikove odštetne odgovornosti ponekad neće ostvariti svrhu zbog koje je ona pravnim poretkom statuirana, a to je dovođenje oštećenika u onaj položaj u kojem bi se nalazio da nije došlo do oštećenja njegovih pravnih dobara ili pravnih interesa. Nastankom obveznopravnog odnosa na temelju kojega je, osiguranik kao štetnik, obvezan trećoj osobi kao oštećeniku naknaditi štetu, spomenuta svrha ne ostvaruje se automatski, pa niti ako je na temelju toga obveznopravnog odnosa oštećenik ishodio pravomoćnu sudsku presudu kojom je štetniku naloženo da mu u određenom roku naknadi štetu. Ako štetnik nema dovoljno imovine iz koje bi se mogla naplatiti oštećenikova tražbina naknade štete, makar i u sudskom ovršnom postupku, oštećenik neće biti doveden u ono stanje u kojem bi se nalazio da do štete nije došlo.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)