RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Do 15. listopada 2005., sukladno čl. 14. Zakona o posebnom porezu na kavu (Nar. nov., br. 87/05: dalje Zakon o kavi) i čl. 10. i 11. Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (Nar. nov., br. 92/05: dalje Pravilnik o kavi), porezni obveznici i obveznici označavanja kave koji stavljaju kavu u promet na carinsko područje RH obvezni su dostaviti nova izvješća nadležnoj carinarnici. U članku dajemo ogledni primjer obilježavajuće samoljepive markice i markice za označavanje kave pakirane u vrećama, te primjer popunjavanja obrazaca Z-KA-OM, P-KA-OM, I-KA i I-KA-OM.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)