RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim Zakonom o obveznim odnosima i novim Pomorskim zakonikom brojne su prijašnje norme o ugovoru o osiguranju revidirane, dopunjene i osuvremenjene. Može se reći da je donošenjem tih zakona u cijelosti na suvremenim osnovama kodificirano hrvatsko imovinsko (ugovorno) pravo osiguranja. Pod tim razumijevamo skup pravnih normi koje uređuju obveznopravne odnose iz ugovora o osiguranju. Osim u ta dva zakona, imovinskopravne norme u vrlo ograničenom opsegu postoje i u više posebnih zakona.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)