RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donesen je jedan od najvažnijih zakona koji uređuju međusobne trgovačke i druge odnose između poslovnih i neposlovnih subjekata u gospodarskom i dr. odnosima u domaćem i međunarodnom pravu. Objavljen je u Narodnim novinama, br. 35/05., a stupa na snagu 1. siječnja 2006., s tim da se odredbe čl. 26. st. 1. do 3. i čl. 29. st. 2. do 6. i 8. (koje se odnose na stopu ugovornih kamata i zatezne kamate) počinju primjenjivati nakon isteka dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.

Odredbe novog Zakona o obveznim odnosima neće se primjenjivati na događaje koji su nastali prije stupanja na snagu kada će prestati važiti odredbe čl. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. st. 1. t. 1. i čl. 10. Zakona o kamatama.

Danom stupanja na snagu novog Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO) prestaju važiti još važeći ZOO te čl. 116. do 121. Zakona o nasljeđivanju. Novi ZOO donosi sadržajne izmjene još važećeg Zakona.

Pretisak zakonskog teksta novog Zakona o obveznim odnosima dan je u našem časopisu PRAVO i POREZI, br. 4/05. s preglednim kazalom koje povezuje istovrsne nove i "stare" članke Zakona o obveznim odnosima. Dodatni primjerci mogu se naručiti prema otisnutnoj narudžbenici u prilogu časopisa.

Prikaz golemog zakona od 1.165 članaka dan je u našem časopisu PRAVO i POREZI, br. 3/05., dok ćemo u sljedećem broju ovog časopisa započeti s razradbom pojedinih vrsta ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)