RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Razvitkom internih modela za praćenje izloženosti riziku banaka promoviranim od strane Basela II., uvodi se novi pojam "ekonomskog kapitala", koji se pojavljuje kao alternativa uz tradicionalne pojmove računovodstvenog (dioničkog) i jamstvenog kapitala. Značenje ekonomskog kapitala nije vezano uz kategorije bilančnih stavaka, nego čini kategoriju specifičnu za područje upravljanja rizicima i za suvremeni pristup nadzoru banaka. Ekonomski kapital se pojednostavnjeno može definirati kao jedinstvena mjera izloženosti banaka riziku, odnosno ukupna svota kapitala koji banka mora alocirati za izloženost svim rizicima u svojem poslovanju - tržišnim, operativnim i kreditnim rizicima. Uvriježeni način izračuna ekonomskog kapitala je na bazi Value-at-Risk modela, tako da se VaR za tržišni, operativni i kreditni rizik sve više koristi kao sinonim ekonomskog kapitala u suvremenim financijama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)