RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2004
  • Članak:Oporezivanje primitaka u naravi
  • Stranica:172.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Sve što poslodavac u obliku dobara ili usluga daje zaposlenicima i drugim osobama koje nisu zaposlenici smatra se primitkom u naravi, koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 150/02. i 163/03.) smatra dohotkom od nesamostalnog rada pa se i oporezuju na način propisan za oblike dohotka ostvarene nesamostalnim radom. U odredbama zakona sve osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada bez obzira jesu li u radnom odnosu ili nisu prepoznajemo po nazivu posloprimac. Riječ zaposlenik označava posloprimca koji je kod poslodavca u radnom odnosu. Budući da se primitkom smatra bruto svota vrijednosti svih primitaka u kojoj su sadržani doprinos za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez a u primitku u naravi još i porez na dodanu vrijednost, u praksi se srećemo s poteškoćama u primjeni odredbi Zakona u svezi s utvrđivanjem vrijednosti primitka u naravi a zatim i s načinom obračuna navedenih obveza. U ovom članku pojašnjavamo kako to treba učiniti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)