RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo na naknade za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti ili porodnog dopusta osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja je uređeno Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. do 117/ 03.) i Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 93/03.). U ovom članku pišemo o pravima i načinu utvrđivanja novčane naknade samo onih osiguranika koji ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja na temelju radnog odnosa, odnosno radnika kod pravnih i fizičkih osoba.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)