RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S početkom 2003. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 150/02.) kojim su znatno proširene porezne olakšice obveznika poreza na dohodak. Osim osnovnog osobnog odbitka koji se primjenjuje kod obračuna poreza na dohodak iz plaće već kod svake isplate tijekom godine, obveznici poreza na dohodak će po isteku poreznog razdoblja - 2003. godine moći koristiti osobne olakšice, odnosno zatražiti povrat poreza na dohodak temeljem porezne prijave s osnove plaćenih troškova za zdravstvene usluge i ortopedska pomagala, i s osnove troškova nastalih u svezi s rješavanjem potreba trajnog stanovanja. Pojašnjenja tih odredaba dana su upravo donesenim Pravilnikom o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 13. rujna 2003., objavljenim u Narodnim novinama 140/03. O tome pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)