RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 18. lipnja 2003., od kada je stupio na snagu Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.), česta su pitanja poreznih obveznika o tome je li se i dalje primjenjuju odredbe čl. 13., st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 73/00.). Riječ je o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na izvozne isporuke koje nisu naplaćene u roku što ga propisuju navedene odredbe toga Zakona, s obzirom na nove odredbe Zakona o deviznom poslovanju koje ne propisuju rokove za naplatu izvoznih isporuka.

Opširnije o tome piše u nastavku naša suradnica iz Ministarstva financija.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)