RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike

  Prihodi iz osnovne aktivnosti
 • Rashodl iz osnovne aktivnosti
 • Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja
 • Rashodi financiranja
 • Razlika prihoda i rashoda
 • Financijski rezultat iz izvanrednih aktivnosti
 • Rezultat poslovanja financijske godine
Sastavljanje bilance za srednje velike i velike poduzetnike
  Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
 • Dugotrajna imovina (stalna sredstva)
 • Kratkotrajna imovina
 • Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Ukupna aktiva
 • Izvanbilančni zapisi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)