RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Privatno pravo može se primjenjivati na osnovi pravila međunarodnog privatnog prava eksteritorijalno, dakle izvan države u kojoj je doneseno. Tako na privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem hrvatski sudovi ili arbitraže sa sjedištem u Hrvatskoj, na osnovi hrvatskog međunarodnog privatnog prava, trebaju često primjenjivati strano pravo. Upućivanje na primjenu stranog prava katkada dovodi do primjene prava koje se mnogo razlikuje od polaznog prava. Stoga se postavilo već pred niz stoljeća pitanje o tome treba li uvijek primijeniti strano pravo, bez obzira dakle je li ono slično, potpuno drukčije ili čak protivno osnovnim pravnim načelima polaznog prava.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)