RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ovlaštenje za potpisivanje upravnih akata inspektora koji nemaju položen državni stručni ispit
  • Može li se dužnost predsjednika županijske skupštine obnašati profesionalno
  • Da li je osoba koja je 1992. položila stručni ispit za pravosudnog policajca, a i sada radi u tom tijelu, u obvezi pristupiti polaganju državnog stručnog ispita
  • Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izbor zamjenika župana
  • Treba li osoba pristupiti polaganju državnog stručnog ispita za višu stručnu spremu, koja je od 1973. zaposlena u tijelima uprave, da bi 1975. položila stručni ispit za srednju stručnu spremu, a 1979. stekla višu stručnu spremu, te od tada prema rasporedu obavlja poslove više stručne spreme kontinuirano do danas
  • Odluka o sazivanju konstituirajuće sjednice županijske skupštine i dopuni njenog dnevnog reda
  • Postoji li mogućnost oslobađanja od polaganja državnog stručnog ispita osobe koja je zasnovala radni odnos 2. srpnja 1979. na poslovima na kojima i danas radi (administrativni poslovi), a do sada ga nije položila i nije bilo donijeto rješenje o oslobađanju od polaganja ispita

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)