RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o bankama (Nar. nov., br. 84/02., dalje: ZOB), banka je financijska institucija koja je temeljem odobrenja Hrvatske narodne banke (dalje: HNB) dobila ovlast za pružanje bankovnih usluga, a kao jedini oblik trgovačkog društva u kojem se može osnovati hrvatska banka je dioničko društvo sa sjedištem u RH. Banka se ne smije upisati u sudski registar prije nego dobije "odobrenje za rad" od HNB (čl. 2., st. 2. i 5. u svezi s čl. 33. i 39. ZOB-a). Ali, koje su razlike nastale u odnosu na prijašnji zakon, kako je uređen odnos "povezanih osoba" te druge novosti, pročitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)