RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
 • Članak:Poslovne obavijesti
 • Stranica:181.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak u 2002.
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u travnju 2002.
 • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2002.
 • Konformni koeficijenti za izračunavanje zateznih kamata po izravnom postupku za 2002. godinu
 • Krediti, kamate i porezi u 2002.
 • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama
 • Kamatne stope na godišnjoj razini na oročene depozite građana u kunama u ožujku 2002.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB od 1. III. do 31. III. 2002.
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i LIBOR od 31.01.2002. do 27.02.2002.
 • Pregled zateznih kamata i eskontnih stopa od 1990. do 2002. godine
 • Izračunavanje konformnog koeficijenta na džepnom računalu
 • Prestanak obračunskog plaćanja preko računa u banci
 • Cjenik usluga vođenja računa i platnog prometa kod banaka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)