RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. travnja 2002. u primjeni je novi Zakon o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/01. - u nastavku: Zakon), prema kojemu poslove platnog prometa, koji su definirani Zakonom obavljaju Hrvatska narodna banka i banke. Račune za obavljanje platnog prometa sudionicima u platnom prometu otvaraju i vode banke.

Račune banaka, račune Republike Hrvatske i druge račune otvara i vodi Hrvatska narodna banka. U skladu sa Zakonom pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, kao poslovni subjekti - sudionici u platnom prometu, također otvaraju račune u bankama.

U nastavku se daje prikaz pojedinih računa za uplatu poreza i drugih javnih prihoda i način njihova uplaćivanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)