RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Oslobađanje od polaganja stručnog ispita i polaganje državnog stručnog ispita u upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave
  • Primjena odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  • Primjena odredbi čl. 127., st. 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima u odnosu na raspored na radno mjesto
  • Primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01.)
  • Primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima u odnosu na državni stručni ispit i raspored na radno mjesto

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)