RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor, na sjednici od 21. rujna 2001., donio je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisani uvjeti za ostvarivanje prava na porodni dopust, te dužina trajanja toga dopusta, visina novčane naknade i druga prava koja se ostvaruju po osnovi poroda. Tako su donijeti: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu. Svi navedeni zakoni objavljeni su u Nar. nov., br. 82 od 26. rujna 2001. kada su i stupili na snagu, a primjenjuju se od 1. listopada 2001.

Prijedlog izmjena i dopuna navedenih zakona temeljen je na provedbi mjera socijalne politike Vlade Republike Hrvatske.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)