RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, često je potrebno izvršiti izvlaštenje nekretnina, kada je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema prostornoplanskim dokumentima predviđena na nekretninama u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)