RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Primjena čl. 152., st. 3. Zakona o radu
 • Neprekidni rad
 • Zakonska zabrana utakmice
 • Prava invalida rada po prestanku ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa
 • Postupak zaštite prava na bolovanje
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Povjeravanje radniku poslova koji nisu predviđeni njegovim ugovorom o radu
 • Visina naknade plaće za vrijeme čekanja posla
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca zbog pripajanja ovisnog trgovačkog društva vladajućem društvu
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove i ugovor o djelu redovitog studenta i redovitog učenika
 • Zaštita radnika nakon prijave poslodavca da ugrožava zdravlje stanovništva i okoliš

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)