RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nautički turizam definiran je odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti (Nar. nov., br. 8/96. i 76/ 98.) kao plovidba i boravak turista nautičara na plovnim objektima (jahta, brodica i sl.).

Vrste i kategorije plovnih objekata nautičkog turizma kao i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati takvi objekti, propisani su Pravilnikom o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma što ga je donio ministar turizma temeljem ovlasti iz čl. 55., st. 4. Zakona o turističkoj djelatnosti. Pravilnik je objavljen u Nar. nov., br. 11/97. Nakon toga slijedile su izmjene koje su objavljene u Nar. nov., br. 105/98., 38/99., 56/00. te 106/00.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)