RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor na sjednici od 28. lipnja 2001. donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, kojim je ovaj Zakon preimenovan u Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Nar. nov., br. 59/01. - u nastavku: Zakon) stupio je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. srpnja 2001., osim nekih odredaba primjena kojih je odgođena do 1. siječnja 2002.

Odredba o odgodi primjene nekih odredaba (čl. 49. Zakona) nije u nomotehničkom smislu jasno formulirana, ali se iz konteksta cijelog Zakona ipak dade zaključiti na što se odnosi, tj. da se ne odnosi na pitanja u svezi s propisivanjem poreza općina i gradova.

Zakonom su zadržane neke prijašnje vrste poreza, a uvedene neke nove, s time da je za prirez porezu na dohodak ukinuto prijašnje ograničenje, tako da ga sada mogu uvoditi sve općine i gradovi u propisanim granicama. Svoje odluke o porezima suglasno Zakonu, općine i gradovi dužni su donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, dakle do 30. rujna 2001. Zakonom nije propisan rok za početak primjene odluka općina i gradova. Autor ovog članka smatra da će to u pravilu biti 1. siječnja 2002.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)