RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Golema većina pučanstva svaki mjesec ispunjava obvezu plaćanja prema pravnim osobama s kojima je sklopila ugovor o isporuci vode, plina, električne energije i dr. U ovim odnosima, ali i u odnosima velikog broja trgovačkih ugovora, koriste se opći uvjeti ugovora u obliku općih uvjeta poslovanja ili adhezijskih ili sličnih standardnih ugovora, koji nerijetko dovode do faktične neravnopravnosti sukontrahenata.

Ove okolnosti potaknule su sudsku praksu, pravnu doktrinu i zakonodavce da se posvete pitanjima valjanosti ugovornih odredaba koje je unaprijed pripremila jedna ugovorna strana, neovisno o tome jesu li one inkorporirane u tekst ugovora kad se radi o ugovorima u pisanom obliku, ili pak ako se ugovor na njih poziva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)