RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Isplata dobitka pravnoj osobi. Društvo može isplatiti dobitak svojim članovima ako za to ne postoje zapreke propisane zakonom, društvenim ugovorom ili odlukama članova o upotrebi dobitka. Prihod od udjela u dobitku članu društva, obvezniku poreza na dobitak, predstavlja stavku za koju se smanjuje osnovica poreza na dobitak.
  2. Financijski lizing nekretnine – nastanak obveze za porez na promet nekretnina. Kod financijskog lizinga razlikuje se stjecanje gospodarskog vlasništva od stjecanja formalno pravnog vlasništva nad predmetom lizinga. Do prijenosa formalno pravnog vlasništva nad predmetom lizinga dolazi tek nakon što primatelj lizinga ispuni sve ugovorene obveze prema ugovoru o lizingu odnosno podmiri sve ugovorene lizinške rate i druge naknade te ugovorenu otkupnu vrijednost za predmet lizinga.
  3. Amortizacije i pripadajući troškovi plovila u prijavi poreza na dobitak za 2019. Godinu. Za priznavanje troškova amortizacije plovila za porezne obveznike koji u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji imaju evidentirana plovila, bitno je da o osnovi uporabe plovila i zrakoplova ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini 7 % od nabavne vrijednosti takve imovine.
  4. Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi. Kod građevinskih usluga tuzemni prijenos porezne obveze treba se primijeniti samo ako je primatelj usluga obveznik PDV-a. Stambena zgrada nema pravnu osobnost, ne može joj biti dodijeljen OIB te ne može biti upisana u registar obveznika PDV-a. Zbog toga u slučaju obavljanja građevinskih usluga stambenoj zgradi (kao zajednici suvlasnika stambene zgrade) ne može biti primijenjen tuzemni prijenos porezne obveze.
  5. Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, mora biti ispunjen uvjet prethodnog rada, radni odnos ne smije prestati krivnjom ili voljom nezaposlene osobe te nezaposlena osoba mora u zakonskom roku podnijeti zahtjev za novčanu naknadu. Za vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih bolešću COVID-19 podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu je moguće, iznimno, preporučeno poštom, e-poštom ili telefonskim putem.
  6. Zapošljavanje radnika nakon odluke o poslovno uvjetovanom otkazu. Poslodavac koji je radnicima uručio odluke o poslovno uvjetovanom otkazu ne može šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu radniku zaposliti drugog radnika na istim poslovima. Potrebno je, međutim, istaknuti da je predviđena i svojevrsna iznimka od navedenog pravila. Naime, ako u roku od šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu radniku nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je obvezan ponuditi sklapanje ugovora o radu onom radniku kojemu je otkazao zbog poslovno uvjetovanih razloga.
  7. Prekid rada bez krivnje radnika. Ako poslodavac organizira radno vrijeme radnika tako da radnici umjesto 40 sati, koliko iznosi ugovoreno puno radno vrijeme radnika, odrade 32 sata tjedno, zbog radnog vremena prodavaonice i smanjenog opsega poslova, onda ostatak od osam sati koliko „nedostaje“ do radnikova ugovorenoga punog radnog vremena treba smatrati satima prekida rada do kojih je došlo bez krivnje radnika.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)