RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

Nepoštene ugovorne odredbe (čl. 81. ZZP-a)

  • Odredba Općih uvjeta ovrhovoditelja – tužitelja, kao odredbe unaprijed formuliranog ugovora, nisu bile posebno pregovarane te ovršenica - tuženica nije mogla utjecati na njihov sadržaj, a uzrokuju, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, znatnu neravnotežu u pravima i obvezama.

Naknada štete (čl. 154. ZOO-a/91)

  • Iako su tužitelju odlukom o sanaciji povrijeđena vlasnička prava kako u radnjama organa i tijela RH kod donošenja te odluke nije bilo protupravnosti, a ta pretpostavka mora biti ispunjena da bi tuženik bio odgovoran za nastalu štete, opravdano je odbijen tužbeni zahtjev.

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju (čl. 583. ZOO-a)

  • Ugovor o doživotnom uzdržavanju podrazumijeva humane i korektne odnose ugovornih stranaka, odnose u kojima svaka ugovorna stranka ispunjava ugovorom preuzete obveze i može se raskinuti ako su takvi odnosi izostali, odnosno ako je došlo do odlučnijeg zanemarivanja bitnih ugovornih obveza u vidu jasnog utvrđenja da davateljica uzdržavanja u jednom kontinuitetu nije i ne želi izvršavati ono što je preuzeto i to zbog svoje krivnje ili svog propusta.

Stvarno pravo

Suvlasništvo nekretnine (čl. 39. ZV-a)

  • U konkretnom slučaju, suvlasnik stana osnovao je, u korist tuženika, osobnu služnost prava stanovanja u odnosu na predmetnu nekretninu, protivno odredbi ZVDSP-a, obzirom da za isto nije imao potrebnu suglasnost tužiteljice, kao drugog suvlasnika. Dakle, suprotno zaključku prvostupanjskog suda, prema postojećem zemljišnoknjižnom stanju, tuženici nemaju valjanu pravnu osnovu za korištenje predmetnoga stana.

Zemljišnoknjižni uložak (čl. 180. ZZK-a)

  • Obzirom da za dio zemljišne knjige u kojem su upisane sporne nekretnine nije završen postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka, nije za taj dio otvorena nova zemljišna knjiga i zatvorena dosadašnja, to je i prigovor predlagatelja na tek sastavljeni zemljišnoknjižni uložak podnijet prije zakonom određenog vremena, odnosno preuranjen je.

Vlasništvo nekretnine – bračna stečevina (čl. 293. ZBPO-a)

  • Glede sredstava koja su dana za kupnju kuće tužiteljevog sina, a koja bi predstavljala bračnu stečevinu i premašuju vrijednost predmetnog stana ne mogu biti od utjecaja na stjecanje zajedničke imovine, jer u tom pravcu stranke nisu dokazale da bi postojao sporazum o tome da bi cijeli stan pripao M. B. B., kao kompenzacija za iznos koji je dan sinu tužitelja.

Radno pravo

Pravo na povećanje plaće (čl. 54. TKU-a)

  • Obzirom da iz utvrđenja prvostupanjskog suda proizlazi da je tužiteljica navedeni zahtjev podnijela 25. rujna 2017., a tuženik je donio odluku kojom se tužiteljici odobrava uvećanje plaće od 8% dana 9. travnja 2018., to je pravilno sud prvog stupnja smatrao da tužiteljici pripada pravo na traženo uvećanje po osnovi znanstvenog stupnja magistra znanosti od dana podnošenja zahtjeva.

Odluka o otkazu ugovora o radu (čl. 107. ZR-a/09)

  • Iz navedenog proizlazi da su sudovi pravilno primijenili materijalno pravo kada su zaključili da bi u konkretnom slučaju tužiteljici međusobno usporedivi radnici bili svi voditelji timova u D. na području Splitsko-dalmatinske županije, a ne samo oni na radnom mjestu „voditelj tima“ u odjelu Sortiranja.

Izvanredni otkaz (čl. 116. ZR-a)

  • I prema shvaćanju ovog suda, a posebno sagledavajući poslove koje je tužitelj obavljao kod tuženika te kroz utvrđenje da je tuženik već jednom bio pozitivno testiran i upozoren pod prijetnjom otkaza ukoliko se navedeno ponovi, činjenica da je tužitelj odbio testiranje na drogu i druge zabranjene tvari koje se provodilo unutar društva tuženika, i bez same presumpcije da je time bio pod utjecajem droge, alkohola i drugih sredstva ovisnosti, sama za sebe opravdava gubitak odnosa povjerenja.

Stavljanje odluke o otkazu van snage (čl. 133. ZR-a)

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)