RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U svrhu osiguranja zakonitosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave ovlaštena su provoditi nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica. Posljednjim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koje su na snagu stupile 1. siječnja 2020. godine, redefinirana su pravila u postupku nadzora zakonitosti općih akata. Zbog ukidanja ureda državne uprave u županijama, koji su bili prva instancija u postupku nadzora, bilo je potrebno propisati novi način postupanja. U članku će se prikazati nadzor zakonitosti općih akata u skladu s novim zakonskim rješenjima.

1. Uvod
2. Opći akti općinskog i gradskog vijeća te županijske skupštine
3. Opći akti općinskog načelnika, gradonačelnika i župana
4. Obveza dostave općeg akta predstavničkog tijela na nadzor
5. Donošenje odluke o obustavi općeg akta predstavničkog tijela od primjene
6. Podnošenje zahtjeva za ocjenom zakonitosti općeg akta

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)